Termenul pentru reevaluarea clădirilor persoanelor juridice crește de la 3 la 5 ani și în situaţia în care nu este precizată valoarea clădirii în documentele care atestă proprietatea, se utilizează ultima valoare înregistrată în baza de date a organului fiscal.

Legea nr. 296/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, astfel cum a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1269 din 21 decembrie 2020,  prin prevederile introduse la art. I punctul 197, face o serie de modificări/completări în ceea ce privește obligativitatea evaluării clădirilor și procedura aplicată în situația în care nu este precizată valoarea clădirii în documentele care atestă proprietatea.

  1. Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă (31 martie). Vechea reglementare prevedea obligativitatea actualizării la o perioadă de 3 ani. Practic, prin noua reglementare, se corelează pentru persoanele juridice termenul de actualizare a valorii impozabile a clădirii o dată la 5 ani, ca și în cazul persoanelor fizice. Raportul de evaluare este transmis organului fiscal de către contribuabil, exclusiv în perioada 1 ianuarie – 31 martie a anului curent.
  2. Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa și poate fi valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate iar în situaţia în care nu este precizată valoarea în documentele care atestă proprietatea, se utilizează ultima valoare înregistrată în baza de date a organului fiscal. Practic, prin noua reglementare, se clarifică cum se procedează în situația în care nu este precizată valoarea clădirii în documentele care atestă proprietatea.
  3. Referitor la intrarea în vigoare a I punctul 197 din Legea nr. 296/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, având în vedere prevederile art. VII din actul normativ menționat anterior, apreciem că se aplică art. 4 alin. (2) din Codul fiscal, potrivit căruia ,,În cazul în care prin lege se introduc impozite, taxe sau contribuţii obligatorii noi, se majorează cele existente, se elimină sau se reduc facilităţi existente, acestea vor intra în vigoare cu data de 1 ianuarie a fiecărui an şi vor rămâne nemodificate cel puţin pe parcursul acelui an.,,. Prin urmare, rezultă că dispozițiile art. I punctul 197 din Legea nr. 296/2020 intră în vigoare la 01 ianuarie 2021.

Noua reglementare: 

Legea nr. 296/2020 care modifică Legea nr. 227/2015: (Art. I. – pct. 197. La articolul 460, litera d) a alineatul (5) şi alineatele (6), (8) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins)

” d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate. In situaţia în care nu este precizată valoarea în documentele care atestă proprietatea, se utilizează ultima valoare înregistrată în baza de date a organului fiscal; 

    . . . . . . . . . . 

   (6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă. În situaţia depunerii raportului de evaluare după primul termen de plată din anul de referinţă acesta produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor. 

    . . . . . . . . . . 

   (8) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este de 5%. 

   (9) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă faţă de cea stabilită conform alin. (1) şi (2), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii.” 

Vechea reglementare: 

Legea nr. 227/2015: (5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa și poate fi:

d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;

………………………………..

(6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință.

………………………………………..

(8) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.

(9) În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, diferența de taxă față de cea stabilită conform alin. (1) sau (2), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here