De dată recentă, mai precis în Monitorul Oficial, Partea I nr.  832/10.09.2020 a fost publicat Ordinul Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 1376/2020 pentru stabilirea modalității de acordare a sprijinului financiar și a categoriilor de bunuri ce pot fi achiziționate conform art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă,(denumit în continuare Ordinul nr. 1376/2020 ) ordin ce este în vigoare de la data de 13.09.2020 .

Menționăm că  Ordinul nr. 1376/2020 are un număr de 4 anexe, Anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din ordinul respectiv.

Având în vedere interesul practic al  subiectului privind modalitățile de acordare a sprijinului financiar și a categoriilor de bunuri ce pot fi achiziționate conform art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020[1]  pentru unii dintre cititorii noștri- în articolul de față ne-am propus să prezentăm  prevederile Ordinului nr. 1376/2020.

Așadar, reținem că Ordinul nr. 1376/2020 stabilește modalitatea de acordare a sprijinului financiar și categoriile de bunuri[2] ce pot fi achiziționate conform art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă (denumită în continuare OUG nr. 132/2020), pentru desfășurarea activității în regim de telemuncă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă.

Ce documente sunt necesare în vederea acordării/justificării sumei prevăzute la art. 6 alin. (1) din OUG nr. 132/2020?

Potrivit art. 3 alin. 1 din Ordin, în vederea acordării sumei prevăzute la art. 6 alin. 1 din  OUG nr. 132/2020 [3], angajatorii transmit, prin mijloace electronice, respectiv prin încărcarea pe platforma aici.gov.ro, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau, după caz, a municipiului București, în raza cărora își au sediul social, următoarele documente, pentru care își asumă răspunderea privind corectitudinea și veridicitatea datelor înscrise:

a) o cerere semnată și datată de reprezentantul legal, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2;

b) o declarație pe propria răspundere, dată prin reprezentantul legal, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3;

c) lista telesalariaților pentru care se solicită acordarea sumei prevăzute de art. 6 alin. (1) din OUG nr. 132/2020, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4.

În situația identificării unor inadvertențe în documentele transmise potrivit art. 3 alin. 1 din Ordin, precum și în situația în care informațiile din documentele transmise sunt incomplete sau pe baza acestora nu se poate determina îndeplinirea condițiilor legale pentru acordarea sumei prevăzute la art. 6 alin. 1 din OUG nr. 132/2020, agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau, după caz, a municipiului București solicită angajatorilor clarificări scrise și/sau prezentarea de documente suplimentare (art. 3 alin. 2 din Ordin).

Angajatorii au obligația de a transmite, în termenul prevăzut de art. 6 alin. 4 din OUG nr. 132/2020[4], prin încărcarea pe platforma aici.gov.ro, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau, după caz, a municipiului București, care au efectuat plata sumelor prevăzute la art. 6 alin. 1 din OUG nr. 132/2020, următoarele documente justificative, scanate:

a) facturile fiscale emise de către furnizorii de bunuri și servicii tehnologice;

b) bonurile fiscale sau chitanțele sau extrasele de cont care să ateste plata facturilor prevăzute la lit. a);

c) fișele de evidență a materialelor de natura obiectelor de inventar date în folosința telesalariaților, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile, sau/și, după caz, bonurile de mișcare a mijloacelor fixe date în folosința salariaților, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015, sau/și, după caz, situația cu serviciile tehnologice pe care angajatorul le asigură fiecărui telesalariat.

Cum se stabilește  dreptul angajatorilor de a beneficia de suma prevăzută la art. 6 alin. 1 din OUG  nr. 132/2020?

Stabilirea sau, după caz, respingerea dreptului angajatorilor de a beneficia de suma prevăzută la art. 6 alin. 1 din OUG nr. 132/2020 se face în baza deciziilor emise de directorii executivi ai agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București.

Ce trebuie să cunoaștem referitor la plata sumelor respective?

Potrivit art. 5 alin. 1 din Ordin, plata din bugetul asigurărilor pentru șomaj a sumelor prevăzute la art. 6 alin. 1 din  OUG nr. 132/2020 se face în limita fondurilor alocate cu această destinație, în ordinea depunerii cererilor, până la 31.12.2020, prin virament în conturile deschise de angajatori la instituțiile de credit, respectiv cele menționate de aceștia în cererea depusă, în termen de 10 zile de la data înregistrării documentației complete prevăzute la art. 3 alin. 1 din Ordin.

În situația prevăzută la art. 3 alin. 2 din Ordin, termenul de 10 zile prevăzut la art. 5 alin. 1 din Ordin curge de la data înregistrării pe e-mail, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, a clarificărilor scrise și/sau a documentelor suplimentare solicitate.

Ce se întâmplă în cazul nerespectării obligației de transmitere a documentelor justificative referitoare la achiziția categoriilor de bunuri?

În cazul nerespectării obligației prevăzute la art. 6 alin. 5 din OUG nr. 132/2020[5], în 30 de zile de la data expirării termenului pentru depunerea documentelor justificative referitoare la achiziția categoriilor de bunuri stabilite în anexa nr. 1, angajatorii restituie integral suma acordată, în contul de trezorerie al agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene sau, după caz, a municipiului București, care au efectuat plata sumelor prevăzute la art. 6 alin. 1 din OUG nr. 132/2020.

Ce alte prevederi mai cuprinde  Ordinul?

Debitele rezultate în urma constatării de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București a nerespectării condițiilor legale pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 6 alin. 1 din OUG nr. 132/2020, precum și a obligației prevăzute la art. 6 alin. 4 din OUG nr. 132/2020 se recuperează în conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

[1] Prin servicii tehnologice, în sensul art. 6 alin. 1 din OUG nr. 132/2020 , se înțelege totalitatea mijloacelor aferente tehnologiei informației și comunicațiilor pe care angajatorul este obligat să le asigure telesalariatului în condițiile art. 7 lit. a) din Legea nr. 81/2018.

[2] Bunurile ce pot fi achiziționate potrivit art. 6 alin. 1 din  OUG nr. 132/2020 sunt bunuri noi, din categoriile prevăzute în anexa nr. 1 din Ordin.

[3 Art. 6 alin. 1 din  OUG nr. 132/2020: Pentru desfășurarea activității în regim de telemuncă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, se acordă, o singură dată, angajatorilor pentru fiecare telesalariat un sprijin financiar în valoare de 2.500 lei în scopul achiziționării de pachete de bunuri și servicii tehnologice necesare desfășurării activității în regim de telemuncă.

[4] Art. 6 alin. 4 din  OUG nr. 132/2020: În termen de 30 de zile de la acordarea sumei prevăzute la alin. (1), angajatorul are obligația de a transmite ANOFM documente justificative referitoare la achiziția categoriilor de bunuri stabilite prin ordinul ministrului muncii și protecției sociale.

[5] Art. 6 alin. 5 din OUG nr. 132/2020: În cazul nerespectării obligației de transmitere a documentelor justificative referitoare la achiziția categoriilor de bunuri stabilite prin ordinul ministrului muncii și protecției sociale, angajatorul restituie integral suma acordată, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (4).

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here