Obligaţiile la care ne referim revin contribuabililor la Fondul pentru mediu, persoane fizice şi juridice, temeiul legal fiind dat de Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr.1032/2011 (publicat în M.Of.nr. 196 din 22 martie a.c.) privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu.

Operatorii economici deţinători de surse staţionare care generează emisii de poluanţi în atmosferă sunt obligaţi la plata taxelor la Fondul pentru mediu, în cuantumul şi pentru substanţele prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Actul normativ distinge două situaţii, cu modalitaţi de calcul diferenţiate.

În cazul operatorilor economici deţinători de surse staţionare generatoare de emisii de poluanţi în atmosferă, care asigură automonitorizarea emisiilor de poluanţi în atmosferă şi au înregistrări ale măsurătorilor efectuate recunoscute de agenţia judeţeană pentru protecţia mediului, taxele datorate la Fondul pentru mediu, prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se calculează prin înmulţirea cantităţii de poluant emisă în atmosferă, rezultată din măsurători, exprimată în kilograme, cu valoarea taxei de încasat pentru fiecare tip de poluant, conform anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru operatorii economici deţinători de surse staţionare generatoare de emisii de poluanţi în atmosferă, care nu au sisteme de automonitorizare a emisiilor de poluanţi în atmosferă, taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă datorate la Fondul pentru mediu se calculează prin înmulţirea cantităţii de poluant emisă în atmosferă, pe tip de poluant (calculată prin masurători şi exprimată în kilograme) cu valoarea taxei de încasat pentru fiecare tip de poluant, conform anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Cantităţile de poluanţi emişi în atmosferă de surse staţionare, exprimată în kilograme, se calculează prin înmulţirea factorului de emisie pentru fiecare tip de poluant, în funcţie de proces, cu cantitatea de combustibil, materii prime şi materiale utilizate sau cantitatea de produs finit, în funcţie de tipul de proces.

Factorul de emisie este stabilit în scris de operatorul economic, de comun acord cu agenţia judeţeană pentru protecţia mediului, în baza metodologiilor existente EEA/EMEP/CORINAIR, US EPA/AP-42 sau a altor metodologii disponibile la nivel de sector industrial.

Factorul de emisie stabilit de comun acord cu agenţia judeţeană pentru protecţia mediului poate fi revizuit în funcţie de intervenţiile asupra instalaţiei şi/sau tehnologiei, dar nu mai devreme de 6 luni de la momentul la care a fost stabilit.

În cazul existenţei unor diferende între operatorul economic şi agenţia judeţeană pentru protecţia mediului referitor la factorul de emisie, acesta se validează de către o terţă parte, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului sau un alt institut cu competenţă în acest domeniu, pe cheltuiala operatorului economic.

Taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă provenite de la sursele staţionare se declară şi se plătesc lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea.

*

● Pentru scopurile acestui act normativ, prin emisie se înţelege evacuarea directă sau indirectă de substanţe, vibraţii, căldură, zgomot în aer, apă ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale unei instalaţii care poate fi orice unitate tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi orice activitate direct legată tehnic de activităţile desfăşurate pe acel amplasament, care pot genera emisii şi poluare.

Surse staţionare care generează emisii de poluanţi în atmosferă sunt construcţii, utilaje, instalaţii, inclusiv de ventilaţie, alte lucrări fixe care generează sau prin intermediul cărora se evacuează substanţe poluante în atmosferă, precum şi instalaţiile fixe de ardere aparţinând aceluiaşi operator economic, cu o putere instalată însumată mai mare sau egală cu 1 MW.

Aceste definiţii, cu toate detalierile pe tipuri de activităţi, se regăsesc în Ordonanţa de urgenţă nr.152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (publicată în M.Of.nr.1078/2005), aprobată cu modificări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

● Taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă, provenite de la surse fixe şi mobile se încasează de la operatorii economici potrivit prevederilor Anexei 1 la OUG nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

– pulberi: 0,02 lei/kg;

– oxizi de azot: 0,04 lei/kg;

– oxizi de sulf: 0,04 lei/kg;

– poluanţi organici persistenţi: 20 lei/kg,

– metale grele: plumb – 12 lei/kg, cadmiu – 16 lei/kg; mercur – 20 lei/kg.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here