Dispoziţile actuale din această materie din Codul fiscal privesc numai regimul special pentru persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile. Prin modificările aduse de O.U.G. nr. 8/2014, de la 1 ianuarie 2015 aceste dispoziţii urmează să se refere la două încadrări distincte în regim special.
Aceste noi dipoziţii sunt puse de Executiv pe seama necesităţii de a transpune în legislaţia naţională prevederi din Directiva 2008/8/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte locul de prestare a serviciilor, în vederea implementării procedurale şi administrative a regimului TVA pentru serviciile furnizate pe cale electronică, serviciile de telecomunicaţii şi serviciile de radiodifuziune şi televiziune, inclusiv prin dezvoltarea, cel mai târziu în primul trimestru al anului 2014, a unui sistem informatic ce permite persoanelor impozabile care prestează astfel de servicii către persoane neimpozabile să îşi îndeplinească obligaţiile privind TVA.
Introduse în Codul fiscal prin O.U.G. nr. 8/2014 — şi urmând să se aplice numai de la 1 ianuarie 2015 —, aceste noi dipoziţii creează condiţiile pentru elaborarea legislaţiei secundare şi dezvoltarea aplicaţiei informatice, astfel încât România să aibă pregătit la 1 ianuarie 2015 sistemul informatic pentru a permite persoanelor impozabile care prestează astfel de servicii către persoane neimpozabile să îşi îndeplinească obligaţiile privind TVA.

Definiţii

Cu aplicare de la 28 februarie 2014 — data publicării ordonanţei de urgenţă în Monitorul Oficial nr. 151/2014 –, în ce priveşte semnificaţia unor termeni folosiţi în materie de TVA, se modifică definiţia dată serviciile de telecomunicaţii care în noua redactare sunt serviciile având ca obiect transmiterea, emiterea şi recepţia de semnale, înscrisuri, imagini şi sunete sau informaţii de orice natură, prin cablu, radio, mijloace optice sau alte mijloace electromagnetice, inclusiv cedarea dreptului de utilizare a mijloacelor pentru astfel de transmisii, emiteri sau recepţii.

ATENŢIE! Serviciile de telecomunicaţii cuprind, de asemenea, şi furnizarea accesului la reţeaua mondială de informaţii.

Locul prestării de servicii

Cu aplicare de la 1 ianuarie 2015, în vederea aplicării regulilor referitoare la locul de prestare a serviciilor în cazul serviciilor de telecomunicaţii, radiodifuziune şi televiziune, precum şi serviciilor furnizate pe cale electronică, se vor aplica dispoziţii noi potrivit cărora locul prestării de servicii este (respectiv va fi) locul unde beneficiarul este stabilit, îşi are domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită, în cazul acestor servicii prestate către o persoană neimpozabilă.

Regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune prestate de către persoane impozabile nestabilite în UE

După cum am arătat în introducere, dispoziţile actuale, în această materie, din Codul fiscal privesc numai regimul special pentru persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile.
Prin modificările aduse de O.U.G. nr. 8/2014, de la 1 ianuarie 2015 aceste dispoziţii urmează să se refere la regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune prestate de către persoane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană.
Pentru aceste scopuri, din 2015 se va aplica forma modificată a articolului 1524, care tratează materia ce va fi modificată.

CE CUPRIND ACESTE NOI DISPOZIŢII?
 Se defineşte noţiunea de persoană impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană – persoană impozabilă care nu are sediul activităţii economice şi nici nu dispune de un sediu fix pe teritoriul Uniunii Europene şi care nu are obligaţia să fie înregistrată în scopuri de TVA pentru alte operaţiuni decât cele supuse regimului special.
 Se defineşte noţiunea de stat membru de înregistrare – statul membru ales de persoana impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană pentru a declara momentul începerii activităţii sale ca persoană impozabilă pe teritoriul Uniunii Europene.
 Se defineşte noţiunea de stat membru de consum – statul membru în care are loc prestarea de servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, în condiţiile pe care le-am arătat când am vorbit despre locul prestării de astfel de servicii.

» Modificări: În caseta foto de mai jos puteţi vedea o parte dintre modificările (aduse de OUG nr. 8/2014 la Codul fiscal) care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2015. Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este o facilitate disponibilă doar pentru abonaţii Lege5.
MCF20151524

• Orice persoană impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană va putea utiliza un regim special pentru toate serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune prestate către persoane neimpozabile care sunt stabilite, au domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită în Uniunea Europeană. Regimul special permite, printre altele, înregistrarea unei persoane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană într-un singur stat membru, conform prezentului articol, pentru toate serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune prestate către persoane neimpozabile stabilite în Uniunea Europeană.
În cazul în care o persoană impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană optează pentru regimul special şi alege România ca stat membru de înregistrare, la data începerii operaţiunilor taxabile, persoana respectivă trebuie să depună în format electronic o declaraţie de începere a activităţii la organul fiscal competent. Sunt făcute precizări privind:
conţinutul declaraţiei;
înregistrarea persoanei impozabile nestabilită în Uniunea Europeană cu un cod de înregistrare special în scopuri de TVA;
obligaţia persoanei impozabile, nestabilită în Uniunea Europeană, de a notifica organul fiscal competent, în caz de încetare a activităţii sau în caz de modificări ulterioare, care o exclud de la regimul special;
situaţiile în care persoana impozabilă nestabilită va fi scoasă din evidenţă de către organul fiscal competent;
conţinutul declaraţiei speciale de TVA;
obligaţia de a achita suma totală a taxei datorate în Uniunea Europeană într-un cont special, în lei, deschis la trezorerie, indicat de organul fiscal competent, până la data la care are obligaţia depunerii declaraţiei speciale.
 Deducerea TVA, în cazul persoanei impozabile nestabilită în Uniunea Europeană care utilizează regimul special, nu se poate face prin declaraţia specială de taxă, dar acest drept va putea fi exercitat prin rambursarea taxei aferente importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii efectuate în România, în conformitate cu prevederile art. 1472 alin. (1) lit. b), chiar dacă o persoană impozabilă stabilită în România nu ar avea dreptul la o compensaţie similară în ceea ce priveşte taxa sau un alt impozit similar, în condiţiile prevăzute de legislaţia ţării în care îşi are sediul persoana impozabilă nestabilită.
 Se introduce un nou articol (1525), care va preciza dispoziţiile privitoare la regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune prestate de către persoane impozabile stabilite în Uniunea Europeană, dar într-un alt stat membru decât statul membru de consum.

ATENŢIE! prin excepţie, pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune prestate către persoane neimpozabile din România, nu se vor înregistra în România persoanele care s-au înregistrat într-un alt stat membru pentru aplicarea unuia dintre regimurile speciale din viitoarea redacare a articolelor 1524 şi 1525, detaliate mai sus.
——————————(P)——————————

Lege5
 a creat instrumentul ideal pentru a vă ajuta să vizualizaţi prin comparare textul unui act normativ aşa cum era el înainte de modificare şi textul modificat, cu evidenţierea modificărilor.
Prin evidenţierea modificărilor la nivel de paragraf, Lege5 vă ajută să identificaţi mai repede şi cu uşurinţă modificările, astfel încât să luaţi decizii corecte şi să lucraţi eficient.
Aflaţi mai multe despre Lege5 – care este disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile – de AICI.
ps_evid_mod
Foto articol: Sxc.hu

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here