Ordonanţa de urgenţă nr. 133/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, precum şi a Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 este în vigoare de la 30 septembrie 2022. 

Potrivit acesteia, taxa de salubrizare poate fi ajustată sau modificată oricând pe parcursul anului. Autorităţile administraţiei publice locale au competenţe exclusive cu privire la elaborarea şi aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare.

Tarifele distincte pentru activităţile desfăşurate de operatori se aprobă în lei/tonă, iar taxele distincte pentru utilizatori se calculează şi se aprobă în lei/persoană/lună pentru utilizatorii casnici şi în lei/tonă pentru utilizatorii noncasnici.

Tarifele/Taxele de salubrizare se stabilesc astfel încât:

a) tariful pentru recipientele/containerele cu volumul cel mai mic puse la dispoziţie utilizatorului, în acelaşi număr de fracţii, să nu fie mai mare decât tariful ofertat/fundamentat pentru colectarea volumului de deşeuri generat de utilizator, rezultat din aplicarea frecvenţei de colectare şi a indicelui de generare a deşeurilor prevăzute în caietul de sarcini, în cazul în care se implementează elementul pe bază de volum;

b) tariful pentru ridicarea recipientului/containerului la o frecvenţă mai mică decât cea prevăzută în caietul de sarcini să nu fie mai mare decât tariful ofertat/aprobat pentru gestionarea fracţiunii de deşeuri municipale, în cazul în care se implementează elementul pe bază de frecvenţă; nu este permisă ridicarea deşeurilor reziduale şi/sau biodeşeurilor la o frecvenţă mai mică decât cea prevăzută la art. 39 din Normele de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

c) să acopere costurile capitalului investit în sistemele de cântărire a fracţiunilor de deşeuri colectate separat, inclusiv costurile cu verificarea metrologică la scadenţă a cântarelor, în cazul în care se implementează elementul pe bază de greutate;

d) contravaloarea sacilor de colectare preplătiţi să nu fie mai mare decât valoarea rezultată din aplicarea tarifului distinct pentru gestionarea fracţiunii de deşeuri municipale colectate separat la capacitatea/volumul sacului de colectare, în cazul în care se implementează elementul pe bază de saci de colectare personalizaţi; sacii de colectare preplătiţi pot fi achiziţionaţi de la operatori şi/sau comercializaţi prin magazinele de vânzare cu amănuntul a produselor ambalate ori prin alte sisteme implementate de către autorităţile administraţiei publice locale.

Autorităţile administraţiei publice locale pot implementa şi sisteme de abonamente, bazate pe pachete cu un număr anual de ridicări ale containerelor/recipientelor. Diferenţele în plus sau în minus ale costurilor aferente se regularizează anual, conform prevederilor din regulamentul local.

În cazul contractelor de delegare încheiate de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară prin care este stabilită modalitatea de plată prin taxă, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară au competenţe exclusive, în vederea operaţionalizării instrumentului economic «plăteşte pentru cât arunci», să calculeze factorii de ajustare a taxei de salubrizare stabilite pentru zona urbană, respectiv pentru zona rurală, pe baza cantităţii de deşeuri efectiv colectate, la nivel de an, din fiecare unitate administrativ-teritorială membră a asociaţiei, inclusiv nivelul taxei de salubrizare pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în parte, astfel încât să nu se modifice cantitatea totală de deşeuri contractată, calculată pe baza indicelui mediu de generare a deşeurilor municipale din zona urbană, respectiv din zona rurală, prevăzut în contract.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here