ACTUALIZARE (23 iun.): Procedura de restituire a fost publicată în Monitorul Oficial. Mai multe informaţii găsiţi în acest articol.
__________

Aflată în fază de proiect iniţiat de Ministerul Finanţelor (MFP), procedura priveşte efectuarea plăţilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare a introdus, prin articolul XV, obligaţia elaborării unei proceduri de restituire a taxei pe poluare pentru autovehicule și a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. Procedura de efectuare a  plăţii titlurilor executorii se stabileşte prin ordin comun al ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al ministrului finanţelor publice, acesta fiind unul din obiectivele actului normativ aflat în fază de proiect supus dezbaterii publice.

Dispoziţiile din O.U.G. nr. 8/2014

Potrivit articolului XV din O.U.G. nr. 8/2014, plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plăţii integrale şi cheltuielile de judecată, precum şi alte sume stabilite de instanţele judecătoreşti, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2015, se va realiza pe parcursul a cinci ani calendaristici, prin plata în fiecare an a 20% din valoarea acestora.
Cererile de restituire se soluţionează în 45 de zile de la înregistrare, după care începe să curgă termenul de cinci ani de restituire eşalonată, iar plata tranşelor anuale se efectuează conform graficului stabilit de Administraţia Fondului pentru Mediu.
În cursul termenului de plată eşalonată pe cinci ani, orice procedură de executare silită se suspendă de drept.
Sumele prevăzute prin hotărâri judecătoreşti, plătite în temeiul O.U.G. nr. 8/2014, se actualizează cu indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică.
Plăţile restante la sumele aferente titlurilor executorii emise până la 28 februarie 2014, data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 8/2014, şi pentru care nu a fost demarată procedura de executare silită se efectuează cu respectarea prevederilor de mai sus, citate din ordonanţa de urgenţă.

Precizările din proiectul de ordin comun

Proiectul de ordin comun (.doc) privind procedura de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule și a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule precizează că cererile de restituire ale contribuabililor având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule/ a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi orice alte sume  stabilite prin hotărâri judecătoreşti se depun la autoritatea obligată prin hotărâre judecătorească să efectueze restituirea, respectiv Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin organele fiscale competente sau Administraţia Fondului  pentru Mediu, după caz.
Termenul de depunere este termenul legal de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, respectiv cinci ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la restituire.
Cererile se soluţionează în termen de 45 de zile de la înregistrare, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, existând posibilitatea ca acest termen să fie prelungit, în cazul solicitării de documente suplimentare.
La cererea de restituire se anexează urmatoarele documente:
– hotărârea judecătorească executorie, în copie legalizată;
– actul de identitate – copie, împreună cu împuternicirea reprezentantului legal, după caz.
Documentele depuse la organul fiscal competent vor fi transmise Administraţiei Fondului pentru Mediu (transmiterea putând fi efectuată şi în sistem electronic), în vederea stabilirii graficului de plată a tranşelor anuale. Acesta va fi comunicat  organului fiscal competent (putând fi transmis  şi în sistem electronic) în termen de cinci zile de la data înregistrării documentelor primite.
Prin procedura de efectuare a plăţilor s-a stabilit ca plata tranşelor anuale să se efectueaze conform graficului stabilit de Administraţia Fondului pentru Mediu, iar perioadele de restituire s-au stabilit astfel:
– pentru prima tranşă anuală – luna următoare datei comunicării graficului de către Administraţia Fondului pentru Mediu organului fiscal competent;
– pentru următoarele tranşe anuale –  lunile aprilie şi noiembrie ale fiecăruia dintre următorii patru ani, în funcţie de data depunerii cererii.
Sumele de plată stabilite prin hotărârile judecătoreşti se actualizează cu indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică, iar dobânzile se calculează până la data plăţii integrale, respectiv data stabilită prin borderoul întocmit de organul fiscal.
Sumele de plată  se suportă din sumele încasate, cu titlu de timbru de mediu, la bugetul Fondului pentru Mediu.
În vederea restituirii, organul fiscal competent, prin compartimentul de specialitate, verifică datele din  evidența analitică pe plătitori, precum şi a existenței unor eventuale obligaţii de plată neachitate înregistrate de către contribuabil, înainte de plata fiecărei tranşe şi realizează compensările legale.
În vederea programării contribuabililor pentru care vor fi restituite sumele rămase urmare efectuării eventualelor compensări, se va întocmi de către organul fiscal competent Borderoul privind programarea plăţii sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti, o copie a acestuia fiind transmisă Administraţiei Fondului pentru Mediu. Programarea pe zile a contribuabililor se face la data stabilită în Borderou, respectiv în Inştiinţarea de restituire sau Nota privind restituirea unor sume, după caz.
În cazul contribuabililor persoane juridice, restituirea sumelor cuvenite se efectuează numai prin decontare bancară în contul indicat prin cererea de restituire, iar în cazul persoanelor fizice restituirea se efectuează fie în cont bancar, fie în numerar la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului, în funcţie de opţiunea acestuia.
Procedura de efectuare a plăţilor stabilită prin proiectul de ordin se va aplica şi cererilor de restituire a sumelor stabilite de instanţele judecătoreşti prin hotărâri executorii aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 8/2014, respectiv cererilor de restituire pentru care nu s-au comunicat contribuabililor solicitanţi decizia de restituire şi nota de restituire.

Formulare incluse

Proiectul de ordin comun conţine şi un număr de 11 anexe, astfel:
Procedura de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule si a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;

– Cererea de restituire
a sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plăţii integrale şi cheltuielile de judecată, precum şi alte sume stabilite de instanţele judecătoreşti;

– Înştiinţarea
de restituire a unor sume stabilite prin hotărâri judecătoreşti;

– Referat
privind restituirea  sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri judecătoreşti;

– Decizie
de soluţionare a cererii;

– Proces-verbal
privind actualizarea sumelor stabilite de instanţele judecătoreşti cu indicele preţurilor de consum, precum şi calculul dobânzilor cuvenite contribuabililor;
– Graficul tranşelor anuale aprobate la restituire în baza hotărârii judecătoresti;
– Borderoul privind programarea plăţii sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti;

– Decizie
privind compensarea obligaţşiilor fiscale;

– Notă
privind restituirea unor sume.
Totodată, Anexa nr. 4 la Ordinul comun nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, publicat în Monitorul Oficial nr. 175/2013, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 11 la ordinul aflat în fază de proiect – EVIDENŢA cererilor de restituire şi a sumelor aprobate la restituire reprezentând diferenţe de sume plătite/valoarea reziduală a timbrului, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri judecătoreşti executorii.
————————————(P)————————————

Lege5
 vă oferă posibilitatea – prin funcţia “Urmărire modificări” – de a vedea rapid ce acte normative se modifică. Pe lângă lista documentelor mai importante care vor suferi modificări, aveţi la dispoziţie şi lista cu documentele favorite (alese personal de fiecare utilizator).

De asemenea, în Lege5 există şi posibilitatea de a evidenţia modificările la nivel de paragraf.

Aflaţi mai multe despre Lege5 de AICI.

urm_mod_fl

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here