Prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 624/2011, publicat în M.Of.nr. 559 din 5 august a.c., au fost modificate şi completate unele prevederi din Instrucţiunile  date în aplicarea prevederilor art. 32 din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr.400/2010.

● Obligaţia de plată. Potrivit amendamentelor aduse la Instrucţiuni, sunt obligate la plata taxei de autorizare a concentrărilor economice, instituită potrivit prevederilor art. 32 din lege, persoana, întreprinderea sau întreprinderile care a/au înaintat Consiliului Concurenţei notificarea, potrivit prevederilor Regulamentului privind concentrările economice, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr.385/2010, şi care a/au obţinut autorizarea potrivit prevederilor art. 46 alin. (2) sau alin. (4) lit. b) ori c) din lege.

● Cifra de afaceri reprezintă, în sensul Instrucţiunilor,  cifra de afaceri netă potrivit situaţiei veniturilor şi cheltuielilor din situaţiile financiare sau raportările anuale, după caz, întocmite potrivit ordinelor ministrului finanţelor publice. Potrivit prevederilor Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cifra de afaceri netă cuprinde sumele rezultate din vânzarea de produse şi furnizarea de servicii care se înscriu în activitatea curentă a entităţii, după deducerea reducerilor comerciale şi a taxei pe valoarea adăugată, precum şi a altor taxe legate direct de cifra de afaceri.

În scopul stabilirii taxei de autorizare, din cifra de afaceri netă se va deduce şi valoarea contabilizată a exporturilor efectuate direct sau prin mandatar, inclusiv a livrărilor intracomunitare. Cifra de afaceri luată în calcul este cifra realizată pe teritoriul României, în exerciţiul financiar precedent autorizării concentrării economice. Prin exerciţiu financiar se înţelege exerciţiul care corespunde anului calendaristic 1 ianuarie-31 decembrie.

● Cifra de afaceri în cazurile de fuziune. În cazul realizării unei concentrări economice prin fuziune, cifra de afaceri luată în considerare la stabilirea taxei de autorizare va fi cea rezultată din cumularea cifrelor de afaceri ale întreprinderilor care fuzionează.

● Cifra de afaceri în cazurile de dobândire a controlului. Când operaţiunea de concentrare economică se realizează prin dobândirea controlului, cifra de afaceri luată în considerare va fi cifra de afaceri a întreprinderii-ţintă (întreprinderea asupra căreia se dobândeşte controlul). În cazul concentrării economice realizate prin dobândirea controlului în comun asupra unei întreprinderi sau activităţi preexistente, cifra de afaceri va fi cifra de afaceri a întreprinderii sau activităţii preexistente.

Prin modificările operate se schimbă şi definiţiile pentru cifra de afaceri în cazuri particulare de dobândire a controlului.

● Declararea cifrei de afaceri. Cifra de afaceri necesară pentru calcularea taxei de autorizare va fi comunicată odată cu formularul de notificare a concentrării economice şi, în orice caz, cel mai târziu în termen de 3 zile de la comunicarea datei efective a notificării concentrării economice.

Valoarea taxei de autorizare este stabilită prin modificările la Instrucţiuni, în funcţie de intervalele valorice ale cifrei de afaceri.

*

Prin art.32 din lege se instituie taxa de autorizare a concentrărilor economice, care se plăteşte în cazul emiterii unei decizii de autorizare potrivit prevederilor art. 46 alin. (2) şi alin. (4) lit. b) şi c).

Art.46 alin. (2) prevede că, în termen de 45 de zile de la primirea notificării complete a unei operaţiuni de concentrare economică, Consiliul Concurenţei va emite o decizie de neobiecţiune atunci când constată că, deşi operaţiunea de concentrare economică notificată cade sub incidenţa prezentei legi:

a) nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurenţial normal; sau

b) îndoielile serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurenţial normal au fost înlăturate prin angajamentele propuse de părţile implicate şi acceptate de Consiliul Concurenţei. Autoritatea de concurenţă poate stabili prin decizie condiţii şi obligaţii de natură să asigure respectarea de către părţile implicate a angajamentelor pe care şi le-au asumat în scopul realizării compatibilităţii concentrării cu un mediu concurenţial normal.

Art.46 alin. (4) prevede: În termen de maximum 5 luni de la primirea notificării complete a unei operaţiuni de concentrare economică pentru care Consiliul Concurenţei a decis deschiderea unei investigaţii din cauza îndoielilor serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal, Consiliul Concurenţei:

b) va emite o decizie de autorizare, dacă operaţiunea de concentrare economică nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa românească sau pe o parte substanţială a acesteia, în special ca urmare a creării sau consolidării unei poziţii dominante, potrivit prevederilor art. 12;

c) va emite o decizie de autorizare condiţionată, prin care stabileşte obligaţiile şi/sau condiţiile destinate să asigure respectarea de către părţile implicate a angajamentelor pe care şi le-au asumat în scopul realizării compatibilităţii concentrării cu un mediu concurenţial normal.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here