17 August, 2017

Tarifele de licenţă şi autorizare pentru servicii comunitare de utilităţi publice se majorează de la 1 august

Prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice au fost modificate tarifele pentru acordarea de licenţe sau autorizare, prevăzute în reglementările specifice pe activităţi.

Ordinul nr. 367/2011 a fost publicat în Monitorul oficial nr. 511 din 19 iulie, iar tarifele modificate – evident, majorate! – se vor aplica începând cu data de 1 a lunii următoare publicării actului normativ în Monitorul Oficial.

● Regulamentul privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007, cu modificările ulterioare: se modifică tarifele pentru acordarea licenţelor, respectiv tarifele anuale pentru menţinerea licenţelor, tariful de analiză a documentaţiei de licenţiere, precum şi tariful unic pentru acordarea licenţei şi tariful annual de întreţinere în cazul furnizorilor sau prestatorilor care asigură serviciul pentru mai puţin de 5.000 de locuitori.

Normele privind autorizarea în domeniul montării şi exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 259/2004, cu modificările şi completările ulterioare: se modifică tarifele percepute pentru eliberarea de autorizaţii pentru analiza documentaţiei, pentru eliberarea autorizaţiei de montare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire, pentru eliberarea autorizaţiei de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire, pentru eliberarea autorizaţiei de montare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru apa caldă de consum, pentru eliberarea autorizaţiei de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru apa caldă de consum.

Ordinul nr.259/2004 prevede că plata tarifului de eliberare a autorizaţiei se face în maximum 30 de zile de la data la care solicitantul a fost înştiinţat că i se va acorda autorizaţia. În caz contrar, solicitantul va pierde dreptul de primire a autorizaţiei.

Se modifică, de asemenea, tarifele percepute pentru modificarea oricărui tip de autorizaţie, precum şi cele pentru ridicarea unei suspendări de autorizaţie. Ordinului nr. 259/2004 conţine un capitol special privind procedura de suspendare şi retragere a autorizaţiilor.

Regulamentul-cadru de autorizare a autorităţilor de autorizare pentru serviciile de transport public local, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 206/2007: se modifică tarifele de acordare a autorizaţiei, pe tipurile de unităţi administrativ-teritoriale în funcţie de numărul de locuitori.

Ordinul nr.206/2007 prevede că tariful anual de monitorizare a autorizaţiei se datorează începând cu data de întâi a lunii corespunzătoare celei în care s-a eliberat autorizaţia. Plata tarifului de monitorizare se va efectua în tranşe trimestriale egale, având ca termen limită data de 20 a primei luni din trimestrul curent, pentru trimestrul precedent. Întârzierea în achitarea sumelor datorate atrage majorări de întârziere similare celor prevăzute pentru obligaţiile la bugetul general consolidat, conform Codului de procedură fiscală. Ordinea stingerii creanţelor datorate la bugetul A.N.R.S.C. din tariful anual de monitorizare a autorizaţiei şi a majorărilor de întârziere este cea prevăzută de Codul de procedură fiscală.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu