1. Dobândirea sau contruirea unei clădiri în timpul anului

Obligația impusă de art. 461 alin. (2) Cod fiscal: În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 • În cazul persoanelor fizice, depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la 461 alin. (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei.
 • În cazul persoanelor fizice, nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 279 lei la 696 lei.
 • În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor se majorează cu 300%.
 • Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi persoane împuternicite din cadrul autorităţii administraţiei publice locale.
 • Limitele amenzilor se actualizează prin hotărâre a consiliilor locale conform procedurii aplicabile.
 • Contravenţiilor li se aplică inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

2. Extinderea, îmbunătățirea, desfiintarea sau modificarea unei clădiri existente

Obligația impusă de art. 461 alin. (6) Cod fiscal: În cazul extinderii, îmbunătăţirii, desfiinţării parţiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente, inclusiv schimbarea integrală sau parţială a folosinţei, care determină creşterea sau diminuarea valorii impozabile a clădirii cu mai mult de 25%, proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data modificării respective, şi datorează impozitul pe clădiri determinat în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 • În cazul persoanelor fizice, depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la 461 alin. (6) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei.
 • În cazul persoanelor fizice, nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (6) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 279 lei la 696 lei.
 • În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor se majorează cu 300%.
 • Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi persoane împuternicite din cadrul autorităţii administraţiei publice locale.
 • Limitele amenzilor se actualizează prin hotărâre a consiliilor locale conform procedurii aplicabile.
 • Contravenţiilor li se aplică inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

3. Desființarea unei clădiri

Obligația impusă de art. 461 alin. (7) Cod fiscal: În cazul desfiinţării unei clădiri, proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data demolării sau distrugerii şi încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor, inclusiv în cazul clădirilor pentru care nu s-a eliberat autorizaţie de desfiinţare.

 • În cazul persoanelor fizice, depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la 461 alin. (7) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei.
 • În cazul persoanelor fizice, nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (7) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 279 lei la 696 lei.
 • În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor se majorează cu 300%.
 • Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi persoane împuternicite din cadrul autorităţii administraţiei publice locale.
 • Limitele amenzilor se actualizează prin hotărâre a consiliilor locale conform procedurii aplicabile.
 • Contravenţiilor li se aplică inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

4. Clădirea care face obiectul unui contract de leasing financiar

Obligația impusă de art. 461 alin. (10) lit. c) Cod fiscal: În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, atât locatorul, cât şi locatarul, au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoţită de o copie a acestor documente.

 • În cazul persoanelor fizice, depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la 461 alin. (10) lit. c) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei.
 • În cazul persoanelor fizice, nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (10) lit. c)  constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 279 lei la 696 lei.
 • În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor se majorează cu 300%.
 • Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi persoane împuternicite din cadrul autorităţii administraţiei publice locale.
 • Limitele amenzilor se actualizează prin hotărâre a consiliilor locale conform procedurii aplicabile.
 • Contravenţiilor li se aplică inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

5. Clădiri pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă

Obligația impusă de art. 461 alin. (12) Cod fiscal: În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractelor, la care anexează o situaţie centralizatoare a acestor contracte.

 • În cazul persoanelor fizice, depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la 461 alin. (12) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei.
 • În cazul persoanelor fizice, nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (12) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 279 lei la 696 lei.
 • În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor se majorează cu 300%.
 • Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi persoane împuternicite din cadrul autorităţii administraţiei publice locale.
 • Limitele amenzilor se actualizează prin hotărâre a consiliilor locale conform procedurii aplicabile.
 • Contravenţiilor li se aplică inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

6. Situații care determină modificarea taxei pe clădiri datorate

Obligația impusă de art. 461 alin. (13) Cod fiscal: În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe clădiri datorate, persoana care datorează taxa pe clădiri are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situaţia respectivă.

 • În cazul persoanelor fizice, depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la 461 alin. (13) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei.
 • În cazul persoanelor fizice, nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (13) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 279 lei la 696 lei.
 • În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor se majorează cu 300%.
 • Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi persoane împuternicite din cadrul autorităţii administraţiei publice locale.
 • Limitele amenzilor se actualizează prin hotărâre a consiliilor locale conform procedurii aplicabile.
 • Contravenţiilor li se aplică inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

7. Dobândirea unui teren în cursul anului

Obligația impusă de art. 466 alin. (2) Cod fiscal: În cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, şi datorează impozit pe teren începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 • În cazul persoanelor fizice, depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la 466 alin. (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei.
 • În cazul persoanelor fizice, nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 466 alin. (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 279 lei la 696 lei.
 • În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor se majorează cu 300%.
 • Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi persoane împuternicite din cadrul autorităţii administraţiei publice locale.
 • Limitele amenzilor se actualizează prin hotărâre a consiliilor locale conform procedurii aplicabile.
 • Contravenţiilor li se aplică inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

8. Situații care conduc la modificarea categoriei de folosinţă a terenului

Obligația impusă de art. 466 alin. (5) Cod fiscal: În cazul modificării categoriei de folosinţă a terenului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data modificării folosinţei, şi datorează impozitul pe teren conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 • În cazul persoanelor fizice, depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la 466 alin. (5) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei.
 • În cazul persoanelor fizice, nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 466 alin. (5) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 279 lei la 696 lei.
 • În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor se majorează cu 300%.
 • Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi persoane împuternicite din cadrul autorităţii administraţiei publice locale.
 • Limitele amenzilor se actualizează prin hotărâre a consiliilor locale conform procedurii aplicabile.
 • Contravenţiilor li se aplică inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

9. Terenuri care fac obiectul unui contract de leasing financiar

Obligația impusă de art. 466 alin. (7) lit. c) Cod fiscal: În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, atât locatorul, cât şi locatarul, au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoţită de o copie a acestor documente.

 • În cazul persoanelor fizice, depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la 466 alin. (7) lit. c) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei.
 • În cazul persoanelor fizice, nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 466 alin. (7) lit. c) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 279 lei la 696 lei.
 • În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor se majorează cu 300%.
 • Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi persoane împuternicite din cadrul autorităţii administraţiei publice locale.
 • Limitele amenzilor se actualizează prin hotărâre a consiliilor locale conform procedurii aplicabile.
 • Contravenţiilor li se aplică inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

10. Terenuri contractate în temeiul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă

Obligația impusă de art. 466 alin. (9) Cod fiscal:

În cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractelor, la care anexează o situaţie centralizatoare a acestor contracte.

 • În cazul persoanelor fizice, depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la 466 alin. (9) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei.
 • În cazul persoanelor fizice, nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 466 alin. (9) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 279 lei la 696 lei.
 • În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor se majorează cu 300%.
 • Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi persoane împuternicite din cadrul autorităţii administraţiei publice locale.
 • Limitele amenzilor se actualizează prin hotărâre a consiliilor locale conform procedurii aplicabile.
 • Contravenţiilor li se aplică inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

11. Situaţii care determină modificarea taxei pe teren datorate

Obligația impusă de art. 466 alin. (10) Cod fiscal: În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe teren datorate, persoana care datorează taxa pe teren are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situaţia respectivă.

 • În cazul persoanelor fizice, depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la 466 alin. (10) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei.
 • În cazul persoanelor fizice, nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 466 alin. (10) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 279 lei la 696 lei.
 • În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor se majorează cu 300%.
 • Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi persoane împuternicite din cadrul autorităţii administraţiei publice locale.
 • Limitele amenzilor se actualizează prin hotărâre a consiliilor locale conform procedurii aplicabile.
 • Contravenţiilor li se aplică inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

12. Dobândirea unui mijloc de transport

Obligația impusă de art. 471 alin. (2) Cod fiscal: În cazul dobândirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării mijlocului de transport.

 • În cazul persoanelor fizice, depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la 471 alin. (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei.
 • În cazul persoanelor fizice, nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 471 alin. (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 279 lei la 696 lei.
 • În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor se majorează cu 300%.
 • Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi persoane împuternicite din cadrul autorităţii administraţiei publice locale.
 • Limitele amenzilor se actualizează prin hotărâre a consiliilor locale conform procedurii aplicabile.
 • Contravenţiilor li se aplică inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

13. Radierea din circulaţie a unui mijloc de transport

Obligația impusă de art. 471 alin. (4) Cod fiscal: În cazul radierii din circulaţie a unui mijloc de transport, proprietarul are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal în a cărui rază teritorială de competenţă îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data radierii, şi încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 • În cazul persoanelor fizice, depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la 471 alin. (4) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei.
 • În cazul persoanelor fizice, nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 471 alin. (4) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 279 lei la 696 lei.
 • În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor se majorează cu 300%.
 • Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi persoane împuternicite din cadrul autorităţii administraţiei publice locale.
 • Limitele amenzilor se actualizează prin hotărâre a consiliilor locale conform procedurii aplicabile.
 • Contravenţiilor li se aplică inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

14. Situații care pot conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport

Obligația impusă de art. 471 alin. (5) Cod fiscal: În cazul oricărei situaţii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul fiscal local pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile, inclusiv, de la modificarea survenită, şi datorează impozitul pe mijloacele de transport stabilit în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 • În cazul persoanelor fizice, depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la 471 alin. (5) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei.
 • În cazul persoanelor fizice, nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 471 alin. (5) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 279 lei la 696 lei.
 • În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor se majorează cu 300%.
 • Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi persoane împuternicite din cadrul autorităţii administraţiei publice locale.
 • Limitele amenzilor se actualizează prin hotărâre a consiliilor locale conform procedurii aplicabile.
 • Contravenţiilor li se aplică inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

15. Mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar

Obligația impusă de art. 471 alin. (6) lit. b) şi c) Cod fiscal:

În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia:

-locatarul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competenţă se înregistrează mijlocul de transport, în termen de 30 de zile de la data procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatarului, însoţită de o copie a acestor documente;

– la încetarea contractului de leasing, atât locatarul, cât şi locatorul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la consiliul local competent, în termen de 30 de zile de la data încheierii procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului, însoţită de o copie a acestor documente.

 • În cazul persoanelor fizice, depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la 471 alin. (6) lit. b) şi c) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei.
 • În cazul persoanelor fizice, nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 471 alin. (6) lit. b) şi c) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 279 lei la 696 lei.
 • În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor se majorează cu 300%.
 • Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi persoane împuternicite din cadrul autorităţii administraţiei publice locale.
 • Limitele amenzilor se actualizează prin hotărâre a consiliilor locale conform procedurii aplicabile.
 • Contravenţiilor li se aplică inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

16. Valoarea lucrărilor de construcţie

Obligația impusă de art. 474 alin. (7) lit. c) Cod fiscal: Pentru taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire-anexă şi taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii, astfel cum sunt stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcţie: în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale;

 • În cazul persoanelor fizice, depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la 474 alin. (7) lit. c) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei.
 • În cazul persoanelor fizice, nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 474 alin. (7) lit. c) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 279 lei la 696 lei.
 • În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor se majorează cu 300%.
 • Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi persoane împuternicite din cadrul autorităţii administraţiei publice locale.
 • Limitele amenzilor se actualizează prin hotărâre a consiliilor locale conform procedurii aplicabile.
 • Contravenţiilor li se aplică inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

17. Suprafaţa efectiv afectată de foraje sau excavări

Obligația impusă de art. 474 alin. (11) Cod fiscal:  În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare şi prospectare, contribuabilii au obligaţia să declare suprafaţa efectiv afectată de foraje sau excavări, iar în cazul în care aceasta diferă de cea pentru care a fost emisă anterior o autorizaţie, taxa aferentă se regularizează astfel încât să reflecte suprafaţa efectiv afectată.

 • În cazul persoanelor fizice, depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la 474 alin. (11) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei.
 • În cazul persoanelor fizice, nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 474 alin. (11) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 279 lei la 696 lei.
 • În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor se majorează cu 300%.
 • Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi persoane împuternicite din cadrul autorităţii administraţiei publice locale.
 • Limitele amenzilor se actualizează prin hotărâre a consiliilor locale conform procedurii aplicabile.
 • Contravenţiilor li se aplică inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

18. Afişajul în scop de reclamă şi publicitate

Obligația impusă de art. 478 alin. (5) Cod fiscal: Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate sunt obligate să depună o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile de la data amplasării structurii de afişaj.

 • În cazul persoanelor fizice, depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la 478 alin. (5) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei.
 • În cazul persoanelor fizice, nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 478 alin. (5) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 279 lei la 696 lei.
 • În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor se majorează cu 300%.
 • Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi persoane împuternicite din cadrul autorităţii administraţiei publice locale.
 • Limitele amenzilor se actualizează prin hotărâre a consiliilor locale conform procedurii aplicabile.
 • Contravenţiilor li se aplică inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

19. Spectacolele

Obligația impusă de art. 483 alin. (2) Cod fiscal: Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligaţia de a depune o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, până la data stabilită pentru fiecare plată a impozitului pe spectacole.

 • În cazul persoanelor fizice, depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 483 alin. (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei.
 • În cazul persoanelor fizice, nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 483 alin. (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 279 lei la 696 lei.
 • În cazul persoanelor fizice, încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 325 lei la 1.578 lei.
 • În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor se majorează cu 300%.
 • Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi persoane împuternicite din cadrul autorităţii administraţiei publice locale.
 • Limitele amenzilor se actualizează prin hotărâre a consiliilor locale conform procedurii aplicabile.
 • Contravenţiilor li se aplică inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

20. Comunicarea informațiilor pentru stabilirea reală a situaţiei fiscale a contribuabililor

Obligația impusă de art. 494 alin. (12) Cod fiscal: În vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale au competenţa de a solicita informaţii şi documente cu relevanţă fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz, iar notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, organele de poliţie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi orice altă entitate care deţine informaţii sau documente cu privire la bunurile impozabile sau taxabile, după caz, ori la persoanele care au calitatea de contribuabil au obligaţia furnizării acestora fără plată, în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.

 • Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de natura celor prevăzute la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 la 2.500 lei.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here