Onorabilitatea şi credibilitatea unei societăți își găsesc identitatea în asigurarea şi protecția ordinii contabile. Scopul şi rolul legii contabile vizează apărarea patrimoniului.

1. Interdicția deținerii de elemente patrimoniale fără să fie înregistrate în contabilitate  (art. 41 pct.1 din Legea nr. 82/1991)

Activitatea de conformare: Orice persoană juridică trebuie să aibă o organizare de sine stătătoare şi un patrimoniu propriu, afectat realizării unui anumit scop licit şi moral, în acord cu interesul general. În contabilitatea entităţii trebuie să se regăsească evidenţiate toate elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea prestată de entitatea în cauză. Evidenţierea în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare se realizează numai în baza documentelor justificative.

Fapta este stabilită prin prevederile art. 41: „Constituie contravenţie următoarele fapte: 1. deţinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor şi datoriilor, precum şi efectuarea de operaţiuni economico-financiare, fără să fie înregistrate în contabilitate; (…)”.

Fapta este sancţionată prin prevederile art. 42: „(1) Contravenţiile prevăzute la art. 41 se sancţionează cu amendă, după cum urmează: – cele prevăzute la pct. 1 şi 9, cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei; (…)”.

Subiectele răspunderii contravenţionale:

Art. 10. (1) Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii respective. (…)

(4) Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine directorului economic, contabilului-şef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această funcţie, împreună cu personalul din subordine. În cazul în care contabilitatea este condusă pe bază de contract de prestări de servicii, încheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestora, potrivit legii şi prevederilor contractuale. (…)”

Art. 6. (…) (2) Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz.”

2. Aprobarea politicilor şi procedurilor contabile (art. 41 pct.1 lit. a) din Legea nr. 82/1991)

Activitatea de conformare: În aplicarea reglementărilor contabile, entităţile trebuie să dezvolte politici contabile proprii care se aprobă de administratori. În cazul entităţilor care nu au administratori, politicile contabile se aprobă de persoanele care au obligaţia gestionării entităţii respective. Astfel, administratorii entităţii trebuie să aprobe politici contabile pentru operaţiunile derulate, inclusiv proceduri proprii pentru situaţiile prevăzute de legislaţie. În cazul entităţilor care nu au administratori, politicile contabile se aprobă de persoanele care au obligaţia gestionării entităţii respective. Conform principiului permanenţei metodelor, politicile contabile trebuie aplicate în mod consecvent de la un exerciţiu financiar la altul.

Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convenţiile, regulile şi practicile specifice aplicate de o entitate la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale. Exemple de politici contabile sunt următoarele: reevaluarea imobilizărilor corporale sau păstrarea costului istoric al acestora; înregistrarea, pe perioada în care imobilizările corporale sunt trecute în conservare, a unei cheltuieli cu amortizarea sau a unei cheltuieli corespunzătoare ajustării pentru deprecierea constatată; alegerea metodei de evaluare a stocurilor; contabilitatea stocurilor prin inventarul permanent sau intermitent etc. Aceste politici trebuie elaborate având în vedere specificul activităţii, de către specialişti în domeniul economic şi tehnic, cunoscători ai activităţii desfăşurate şi ai strategiei adoptate de entitate.

Fapta este stabilită prin prevederile art. 41: „Constituie contravenţie următoarele fapte: (…) 2. nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanţelor Publice, respectiv de instituţiile cu atribuţii de reglementare în domeniul contabilităţii prevăzute la art. 4 alin. (3), cu privire la: a) aprobarea politicilor şi procedurilor contabile prevăzute de legislaţie (…)”.

Fapta este sancţionată prin prevederile art. 42: „(1) Contravenţiile prevăzute la art. 41 se sancţionează cu amendă, după cum urmează: – cele prevăzute la pct. 2 lit. a), b) şi c), cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei; (…)”.

Subiectele răspunderii contravenţionale:

Art. 10. (1) Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii respective. (…)

(4) Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine directorului economic, contabilului-şef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această funcţie, împreună cu personalul din subordine. În cazul în care contabilitatea este condusă pe bază de contract de prestări de servicii, încheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestora, potrivit legii şi prevederilor contractuale”.

„Art. 6. (…) (2) Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz”.

3. Utilizarea şi ţinerea registrelor de contabilitate (art. 41 pct. 2 lit. b) din Legea nr. 82/1991)

Activitatea de conformare: Entităţile trebuie să utilizeze şi să ţină registrele de contabilitate, cu respectarea reglementărilor contabile aplicabile.

Fapta este stabilită prin prevederile art. 41: „Constituie contravenţie următoarele fapte: (…) 2. nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanţelor Publice, respectiv de instituţiile cu atribuţii de reglementare în domeniul contabilităţii prevăzute la art. 4 alin. (3), cu privire la: b) utilizarea şi ţinerea registrelor de contabilitate; (…)”.

Fapta este sancţionată prin prevederile art. 42: „(1) Contravenţiile prevăzute la art. 41 se sancţionează cu amendă, după cum urmează: – cele prevăzute la pct. 2 lit. a), b) şi c), cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei; (…)”.

Subiectele răspunderii contravenţionale:

„Art. 10. (1) Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii respective. (…)

(4) Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine directorului economic, contabilului-şef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această funcţie, împreună cu personalul din subordine. În cazul în care contabilitatea este condusă pe bază de contract de prestări de servicii, încheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestora, potrivit legii şi prevederilor contractuale”.

„Art. 6. (…) (2) Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz.”

4. Întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile, înregistrarea în contabilitate a acestora, păstrarea şi arhivarea acestora, precum şi reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse (art. 41 pct. 2 lit. c) din Legea nr. 82/1991)

Activitatea de conformare: Entităţile trebuie să întocmească şi să utilizeze documentele justificative şi contabile, pentru toate operaţiunile efectuate, să înregistreze documentele în contabilitate în perioada la care se referă, să înregistreze şi să arhiveze documentele, respectiv să dispună măsuri pentru reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse, cu respectarea reglementărilor contabile aplicabile.

Fapta este stabilită prin prevederile art. 41: „Constituie contravenţie următoarele fapte: (…) 2. nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanţelor Publice, respectiv de instituţiile cu atribuţii de reglementare în domeniul contabilităţii prevăzute la art. 4 alin. (3), cu privire la: (…) c) întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile pentru toate operaţiunile efectuate, înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă, păstrarea şi arhivarea acestora, precum şi reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse; (…)”.

Fapta este sancţionată prin prevederile art. 42: „(1) Contravenţiile prevăzute la art. 41 se sancţionează cu amendă, după cum urmează: – cele prevăzute la pct. 2 lit. a), b) şi c), cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei; (…)”.

Subiectele răspunderii contravenţionale:

„Art. 10. (1) Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii respective. (…)

(4) Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine directorului economic, contabilului-şef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această funcţie, împreună cu personalul din subordine. În cazul în care contabilitatea este condusă pe bază de contract de prestări de servicii, încheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestora, potrivit legii şi prevederilor contractuale”.

„Art. 6. (…) (2) Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz.”

5. Efectuarea inventarierii (art. 41 pct. 2 lit. d) din Legea nr. 82/1991)

Activitatea de conformare: Entităţile trebuie să procedeze la efectuarea inventarierii, cu respectarea reglementărilor contabile aplicabile.

Fapta este stabilită prin prevederile art. 41: „Constituie contravenţie următoarele fapte: (…) 2. nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanţelor Publice, respectiv de instituţiile cu atribuţii de reglementare în domeniul contabilităţii prevăzute la art. 4 alin. (3), cu privire la: d) efectuarea inventarierii; (…)”.

Fapta este sancţionată prin prevederile art. 42: „(1) Contravenţiile prevăzute la art. 41 se sancţionează cu amendă, după cum urmează: – cele prevăzute la pct. 2 lit. d), pct. 4 şi 5, cu amendă de la 400 lei la 5.000 lei; (…)”.

Subiectele răspunderii contravenţionale:

„Art. 10. (1) Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii respective. (…)

(4) Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine directorului economic, contabilului-şef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această funcţie, împreună cu personalul din subordine. În cazul în care contabilitatea este condusă pe bază de contract de prestări de servicii, încheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestora, potrivit legii şi prevederilor contractuale”.

„Art. 6. (…) (2) Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz”.

6. Întocmirea, semnarea şi depunerea situaţiilor financiare ale entităților (art. 41 pct. 2 lit. e) din Legea nr. 82/1991)

Activitatea de conformare: Entităţile trebuie să procedeze la întocmirea, semnarea şi depunerea în termenul legal la MFP a situaţiilor financiare anuale şi, după caz, a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a raportărilor contabile, cu respectarea reglementărilor contabile aplicabile.

Fapta este stabilită prin prevederile art. 41: „Constituie contravenţie următoarele fapte: (…) 2. nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanţelor Publice, respectiv de instituţiile cu atribuţii de reglementare în domeniul contabilităţii prevăzute la art. 4 alin. (3), cu privire la: (…) e) întocmirea, semnarea şi depunerea în termenul legal la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a situaţiilor financiare anuale şi, după caz, a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a raportărilor contabile; (…)”.

Fapta este sancţionată prin prevederile art. 42: „(1) Contravenţiile prevăzute la art. 41 se sancţionează cu amendă, după cum urmează: – cele prevăzute la pct. 2 lit. e), astfel: cele referitoare la întocmire şi semnare, cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei; cea referitoare la depunerea în termenul legal, cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 şi 15 zile lucrătoare, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 şi 30 de zile lucrătoare, şi cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depăşeşte 30 de zile lucrătoare”.

Subiectele răspunderii contravenţionale:

„Art. 10. (1) Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii respective. (…)

(4) Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine directorului economic, contabilului-şef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această funcţie, împreună cu personalul din subordine. În cazul în care contabilitatea este condusă pe bază de contract de prestări de servicii, încheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestora, potrivit legii şi prevederilor contractuale”.

„Art. 6. (…) (2) Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz”.

7. Întocmirea, semnarea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice (art. 41 pct. 2 lit. f) din Legea nr. 82/1991)

Activitatea de conformare: Instituţiile publice trebuie să procedeze la întocmirea, semnarea şi depunerea la MFP, precum şi la instituţiile publice ierarhic superioare a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale ale instituţiilor publice, potrivit legii, cu respectarea reglementărilor contabile aplicabile.

Fapta este stabilită prin prevederile art. 41: „Constituie contravenţie următoarele fapte: (…) 2. nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanţelor Publice, respectiv de instituţiile cu atribuţii de reglementare în domeniul contabilităţii prevăzute la art. 4 alin. (3), cu privire la: (…) f) întocmirea, semnarea şi depunerea la Ministerul Finanţelor Publice şi la unităţile teritoriale ale acestuia, precum şi la instituţiile publice ierarhic superioare a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale ale instituţiilor publice, potrivit legii; (…)”.

Fapta este sancţionată prin prevederile art. 42: „(1) Contravenţiile prevăzute la art. 41 se sancţionează cu amendă, după cum urmează: – cele prevăzute la pct. 2 lit. f), cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei; (…)”.

Subiectele răspunderii contravenţionale:

„Art. 10. (1) Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii respective. (…)

(4) Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine directorului economic, contabilului-şef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această funcţie, împreună cu personalul din subordine. În cazul în care contabilitatea este condusă pe bază de contract de prestări de servicii, încheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestora, potrivit legii şi prevederilor contractuale”.

„Art. 6. (…) (2) Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz”.

8. Depunerea declaraţiei de inactivitate (art. 41 pct. 2 lit. g) din Legea nr. 82/1991)

Activitatea de conformare: Entităţile trebuie să procedeze la depunerea declaraţiei de inactivitate, respectiv a declaraţiei privind exerciţiul financiar ales, potrivit legii contabile.

Fapta este stabilită prin prevederile art. 41: „Constituie contravenţie următoarele fapte: (…) 2. nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanţelor Publice, respectiv de instituţiile cu atribuţii de reglementare în domeniul contabilităţii prevăzute la art. 4 alin. (3), cu privire la: (…) g) depunerea declaraţiei din care să rezulte că persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(3) nu au desfăşurat activitate, respectiv a înştiinţării prevăzute la art. 27 alin. (6) lit. b); (…)”.

Fapta este sancţionată prin prevederile art. 42: „(1) Contravenţiile prevăzute la art. 41 se sancţionează cu amendă, după cum urmează: – cele prevăzute la pct. 2 lit. g), cu amendă de la 100 lei la 200 lei; (…)”.

Subiectele răspunderii contravenţionale:

Art. 10. „(1) Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii respective. (…)

(4) Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine directorului economic, contabilului-şef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această funcţie, împreună cu personalul din subordine. În cazul în care contabilitatea este condusă pe bază de contract de prestări de servicii, încheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestora, potrivit legii şi prevederilor contractuale”.

„Art. 6. (…) (2) Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz”.

9. Depunerea de situaţii financiare cu date eronate sau necorelate (art. 41 pct. 3 din Legea nr. 82/1991)

Activitatea de conformare: Entităţile trebuie să prezinte situaţii financiare care conţin date corecte şi corelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare, cu respectarea reglementărilor contabile aplicabile.

Fapta este stabilită prin prevederile art. 41: „Constituie contravenţie următoarele fapte: (…) 3. prezentarea de situaţii financiare care conţin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare; (…)”.

Fapta este sancţionată prin prevederile art. 42: „(1) Contravenţiile prevăzute la art. 41 se sancţionează cu amendă, după cum urmează: – cea prevăzută la pct. 3, cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei; (…)”.

Subiectele răspunderii contravenţionale:

„Art. 10. (1) Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii respective. (…)

(4) Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine directorului economic, contabilului-şef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această funcţie, împreună cu personalul din subordine. În cazul în care contabilitatea este condusă pe bază de contract de prestări de servicii, încheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestora, potrivit legii şi prevederilor contractuale”.

Art. 6. (…) (2) Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz”.

10. Declarația de conformitate pentru întocmirea situaţiilor financiare (art. 41 pct. 4 din Legea nr. 82/1991)

Activitatea de conformare: Entităţile trebuie să prezinte situaţii financiare care vor fi însoţite de o declaraţie scrisă a administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii respective prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că: a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile; b) situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată; c) persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate. În mod similar, aceste cerinţe sunt aplicabile şi situaţiilor financiare consolidate, potrivit legii contabile. Astfel, pentru situaţiile financiare anuale, administratorul, ordonatorul de credite sau altă persoană care are obligaţia gestionării entităţii respective are obligaţia de a-şi asuma răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale printr-o declaraţie scrisă. Declaraţia scrisă confirmă că: a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile; b) situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată; c) persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.

Fapta este stabilită prin prevederile art. 41: „Constituie contravenţie următoarele fapte: (…) 4. nerespectarea prevederilor referitoare la întocmirea declaraţiilor prevăzute la art. 30 şi 31; (…)”.

Fapta este sancţionată prin prevederile art. 42: „(1) Contravenţiile prevăzute la art. 41 se sancţionează cu amendă, după cum urmează: – cele prevăzute la pct. 2 lit. d), pct. 4 şi 5, cu amendă de la 400 lei la 5.000 lei; (…)”.

Subiectele răspunderii contravenţionale:

„Art. 10. (1) Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii respective. (…)

(4) Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine directorului economic, contabilului-şef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această funcţie, împreună cu personalul din subordine. În cazul în care contabilitatea este condusă pe bază de contract de prestări de servicii, încheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestora, potrivit legii şi prevederilor contractuale”.

„Art. 6. (…) (2) Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz.”

11. Întocmirea situaţiilor financiare anuale individuale (art. 41 pct. 5 din Legea nr. 82/1991)

Activitatea de conformare: Membrii organelor de administraţie, de conducere şi supraveghere ale persoanelor juridice au obligaţia de a asigura ca situaţiile financiare anuale, raportul administratorilor şi raportul privind plăţile către guverne, atunci când există obligaţia întocmirii acestuia potrivit reglementărilor contabile aplicabile, să fie întocmite şi publicate în conformitate cu legislaţia naţională.

Fapta este stabilită prin prevederile art. 41: „Constituie contravenţie următoarele fapte: (…) 5. nerespectarea prevederilor referitoare la obligaţia membrilor organelor de administraţie, conducere şi supraveghere de a întocmi şi de a publica situaţiile financiare anuale; (…)”.

Fapta este sancţionată prin prevederile art. 42: „(1) Contravenţiile prevăzute la art. 41 se sancţionează cu amendă, după cum urmează: – cele prevăzute la pct. 2 lit. d), pct. 4 şi 5, cu amendă de la 400 lei la 5.000 lei; (…)”.

Subiectele răspunderii contravenţionale:

„Art. 10. (1) Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii respective. (…)

(4) Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine directorului economic, contabilului-şef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această funcţie, împreună cu personalul din subordine. În cazul în care contabilitatea este condusă pe bază de contract de prestări de servicii, încheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestora, potrivit legii şi prevederilor contractuale”.

Art. 6. (…) (2) Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz”.

12. Întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate (art. 41 pct. 6 din Legea nr. 82/1991)

Activitatea de conformare: Membrii organelor de administraţie, de conducere şi supraveghere ale societăţii-mamă au obligaţia de a asigura ca situaţiile financiare anuale consolidate, raportul consolidat al administratorilor şi raportul consolidat privind plăţile către guverne, atunci când există obligaţia întocmirii acestuia potrivit reglementărilor contabile aplicabile, să fie întocmite şi publicate în conformitate cu legislaţia naţională.

Fapta este stabilită prin prevederile art. 41: „Constituie contravenţie următoarele fapte: (…) 6. nerespectarea prevederilor referitoare la obligaţia membrilor organelor de administraţie, conducere şi supraveghere ale societăţii-mamă de a întocmi şi de a publica situaţiile financiare anuale consolidate; (…)”.

Fapta este sancţionată prin prevederile art. 42: „(1) Contravenţiile prevăzute la art. 41 se sancţionează cu amendă, după cum urmează: – cea prevăzută la pct. 6, cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei; (…)”.

Subiectele răspunderii contravenţionale:

„Art. 10. (1) Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii respective. (…)

(4) Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine directorului economic, contabilului-şef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această funcţie, împreună cu personalul din subordine. În cazul în care contabilitatea este condusă pe bază de contract de prestări de servicii, încheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestora, potrivit legii şi prevederilor contractuale”.

„Art. 6. (…) (2) Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz”.

13. Auditarea situaţiilor financiare ale persoanelor juridice de interes publice

Activitatea de conformare: Situaţiile financiare anuale ale persoanelor juridice de interes public sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate, în condiţiile legii. Prin persoane juridice de interes public se înţelege: societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată; instituţiile de credit; instituţiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general; instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică şi prestare de servicii de plată; societăţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare; fondurile de pensii administrate privat, fondurile de pensii facultative şi administratorii acestora; societăţile de servicii de investiţii financiare, societăţile de administrare a investiţiilor, organismele de plasament colectiv, depozitari centrali, casele de compensare, contrapărţi centrale şi operatori de piaţă/sistem autorizaţi/avizaţi de ASF; societăţile/companiile naţionale; societăţile cu capital integral sau majoritar de stat; regiile autonome. Prevederile privind obligaţia de auditare se aplică şi subunităţilor fără personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepţia subunităţilor deschise de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, precum şi societăţilor-mamă care au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale consolidate, potrivit reglementărilor contabile aplicabile. Sunt auditate şi situaţiile financiare întocmite de entităţile care au această obligaţie conform legislaţiei specifice acestora. Sunt supuse, de asemenea, auditului statutar situaţiile financiare anuale întocmite în vederea efectuării operaţiunilor de fuziune, divizare sau lichidare, dacă persoanele respective au obligaţia auditării situaţiilor financiare anuale.

Fapta este stabilită prin prevederile art. 41: „Constituie contravenţie următoarele fapte: (…) 7. nerespectarea obligaţiei privind auditarea, conform legii, a situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale consolidate; (…)”.

Fapta este sancţionată prin prevederile art. 42: „(1) Contravenţiile prevăzute la art. 41 se sancţionează cu amendă, după cum urmează: – cea prevăzută la pct. 7, cu amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei; (…)”.

Subiectele răspunderii contravenţionale:

„Art. 10. (1) Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii respective. (…)

(4) Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine directorului economic, contabilului-şef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această funcţie, împreună cu personalul din subordine. În cazul în care contabilitatea este condusă pe bază de contract de prestări de servicii, încheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestora, potrivit legii şi prevederilor contractuale”.

„Art. 6. (…) (2) Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz”.

14. Depunerea situaţiilor financiare şi a raportărilor contabile (art. 41 pct. 8 din Legea nr. 82/1991)

Activitatea de conformare: Entităţile depun un exemplar al situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale MFP după cum urmează: societăţile, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepţia subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar; celelalte persoane juridice, în termen de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar. Persoanele juridice care de la constituire nu au desfăşurat activitate, precum şi subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, care de la constituire nu au desfăşurat activitate, depun o declaraţie în acest sens, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, la unităţile teritoriale ale MFP. Pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii, depun, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, la unităţile teritoriale ale MFP o raportare contabilă anuală, în condiţiile prevăzute de reglementările contabile aplicabile.

Situaţiile financiare anuale întocmite în vederea efectuării operaţiunilor de fuziune, divizare sau a lichidării persoanelor respective se depun la unităţile teritoriale ale MFP în condiţiile prevăzute de reglementările contabile aplicabile. Consiliul de administraţie, respectiv directoratul societăţii-mamă, definită astfel de reglementările contabile aplicabile, este obligat să depună la unităţile teritoriale ale MFP situaţiile financiare anuale consolidate, potrivit prevederilor legale în vigoare, în termen de 15 zile de la aprobarea acestora, dar nu mai târziu de 8 luni de la încheierea exerciţiului financiar al societăţii-mamă.

Instituţiile publice ai căror conducători au calitatea de ordonatori de credite, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti depun un exemplar al situaţiilor financiare trimestriale şi anuale la instituţiile ierarhic superioare la termenele stabilite, astfel:

Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru situaţiile financiare centralizate pe ansamblul judeţului şi al municipiului Bucureşti privind execuţia bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, depun la MFP un exemplar al situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, potrivit normelor emise de acesta, la următoarele termene: în termen de 50 de zile de la încheierea exerciţiului financiar; în termen de 40 de zile de la încheierea trimestrului de referinţă.

Instituţiile publice de subordonare centrală ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari de credite depun la instituţiile ierarhic superioare un exemplar al situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, potrivit normelor emise de MFP, la următoarele termene: în termen de 40 de zile de la încheierea exerciţiului financiar; în termen de 30 de zile de la încheierea trimestrului de referinţă.

Instituţiile publice de subordonare centrală ai căror conducători au calitatea de ordonatori terţiari de credite depun la instituţiile ierarhic superioare un exemplar al situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, potrivit normelor emise de MFP, la următoarele termene: în termen de 30 de zile de la încheierea exerciţiului financiar; în termen de 20 de zile de la încheierea trimestrului de referinţă.

Instituţiile de subordonare locală ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite depun un exemplar al situaţiilor financiare trimestriale şi anuale la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, potrivit normelor emise de MFP, la următoarele termene: în termen de 40 de zile de la încheierea exerciţiului financiar; în termen de 30 de zile de la încheierea trimestrului de referinţă.

Fapta este stabilită prin prevederile art. 41: „Constituie contravenţie următoarele fapte: (…) 8. nedepunerea, potrivit prezentei legi, a situaţiilor financiare anuale, a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a raportărilor contabile; (…)”.

Fapta este sancţionată prin prevederile art. 42: „(1) Contravenţiile prevăzute la art. 41 se sancţionează cu amendă, după cum urmează: – cea prevăzută la pct. 8, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei; (…)”.

Subiectele răspunderii contravenţionale:

Art. 10. (1) Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii respective. (…)

(4) Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine directorului economic, contabilului-şef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această funcţie, împreună cu personalul din subordine. În cazul în care contabilitatea este condusă pe bază de contract de prestări de servicii, încheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestora, potrivit legii şi prevederilor contractuale”.

„Art. 6. (…) (2) Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz”.

Aspecte specifice instituţiilor publice:

În situaţia în care în termen de 3 zile lucrătoare de la aplicarea amenzii prevăzute de lege nu se depun situaţiile financiare, MFP va lua următoarele măsuri:

a) blocarea deschiderilor de credite bugetare pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului Fondului naţional unic de asigurări de sănătate şi ai bugetelor locale;
b) blocarea conturilor de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului pe numele autorităţilor şi instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii.
Se exceptează de la măsurile de blocare anterior menţionate următoarele operaţiuni:
a) plăţile din fonduri externe nerambursabile ori finanţări primite de la instituţii sau organizaţii internaţionale pentru derularea unor programe şi proiecte, precum şi fondurile de cofinanţare şi prefinanţare aferente;
b) plata drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente, precum şi a drepturilor de asigurări şi asistenţă socială;
c) rambursările de credite interne şi externe, comisioanele şi alte costuri aferente;
d) contribuţii şi cotizaţii către organizaţii internaţionale;
e) plăţile din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului şi din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, potrivit legii.

15. Organizarea şi conducerea contabilităţii (art. 41 pct. 9 teza 1 din Legea nr. 82/1991)

Activitatea de conformare: Organizarea şi conducerea contabilităţii se desfăşoară în regim obligatoriu, cu respectarea reglementărilor contabile aplicabile.

Entităţile trebuie să procedeze la organizarea şi conducerea contabilităţii, în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, cu studii economice superioare, cu statut de salariat în cadrul entităţii respective, sau, după caz, la încheierea unor contracte de prestări de servicii în domeniul contabilităţii cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale CECCAR.

Persoanele fizice care desfăşoară activităţi producătoare de venit trebuie să procedeze la organizarea şi conducerea contabilităţii. Astfel, persoanele fizice care desfăşoară activităţi producătoare de venit, definite de Codul fiscal, şi ale căror venituri sunt determinate în sistem real au obligaţia să conducă evidenţa contabilă pe baza regulilor contabilităţii în partidă simplă sau, la opţiunea acestora, pe baza regulilor contabilităţii în partidă dublă, potrivit reglementărilor contabile emise în acest sens, cu excepţia situaţiei în care în legislaţia fiscală se prevede altfel. În cazul acestor persoane, răspunderea pentru organizarea contabilităţii revine acestora. Conducerea contabilităţii se poate efectua de către aceste persoane, situaţie în care răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestora. În cazul în care contabilitatea este condusă intern prin compartiment distinct, extern prin încheierea unor contracte de prestări de servicii în domeniul contabilităţii cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale CECCAR, sau pe bază de contracte/convenţii civile încheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare, răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestor persoane, potrivit legii şi prevederilor contractuale.

Instituţiile publice trebuie să procedeze la organizarea şi conducerea contabilităţii. Astfel, instituţiile publice la care contabilitatea nu este organizată în compartimente distincte sau care nu au persoane încadrate cu contract individual de muncă sau numite într-o funcţie publică, potrivit legii, pot încheia contracte de prestări de servicii, pentru conducerea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale CECCAR. Încheierea contractelor se face cu respectarea reglementărilor privind achiziţiile publice de bunuri şi servicii. Plata serviciilor respective se face din fonduri publice cu această destinaţie.

Fapta este stabilită prin prevederile art. 41: „Constituie contravenţie următoarele fapte: (…) 9. nerespectarea prevederilor art. 10 şi 361”.

Fapta este sancţionată prin prevederile art. 42: „(1) Contravenţiile prevăzute la art. 41 se sancţionează cu amendă, după cum urmează: – cele prevăzute la pct. 1 şi 9, cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei; (…)”.

Subiectele răspunderii contravenţionale:

„Art. 10. (1) Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii respective. (…)

(4) Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine directorului economic, contabilului-şef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această funcţie, împreună cu personalul din subordine. În cazul în care contabilitatea este condusă pe bază de contract de prestări de servicii, încheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestora, potrivit legii şi prevederilor contractuale”.

„Art. 6. (…) (2) Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz”.

16. Interdicția de a depune mai multe seturi de situații financiare (art. 41 pct. 9 teza 2 din Legea nr. 82/1991)

Activitatea de conformare: Entităţile trebuie să ia măsuri pentru a depune un sigur set de situaţii financiare anuale aferente unui exerciţiu financiar la MFP. Se interzice depunerea la unităţile teritoriale ale MFP a mai multor seturi de situaţii financiare anuale pentru acelaşi exerciţiu financiar.

Fapta este stabilită prin prevederile art. 41: „Constituie contravenţie următoarele fapte: (…) 9. nerespectarea prevederilor art. 10 şi 361”.

Fapta este sancţionată prin prevederile art. 42: „(1) Contravenţiile prevăzute la art. 41 se sancţionează cu amendă, după cum urmează: – cele prevăzute la pct. 1 şi 9, cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei; (…)”.

Subiectele răspunderii contravenţionale:

Art. 10. (1) Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii respective. (…)

(4) Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine directorului economic, contabilului-şef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această funcţie, împreună cu personalul din subordine. În cazul în care contabilitatea este condusă pe bază de contract de prestări de servicii, încheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestora, potrivit legii şi prevederilor contractuale”.

„Art. 6. (…) (2) Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz”.

Ai nevoie de Legea nr. 82/1991 ? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here