Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni, conform art. 49, Codul Muncii:

– de drept;

– prin acordul părţilor;

– prin actul unilateral al uneia dintre părţi.

Efectele suspendării

Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect:

– suspendarea prestării muncii de către salariat;

– suspendarea plăţii drepturilor de natură salarială de către angajator.

În cazul suspendării contractului individual de muncă se suspendă toate termenele care au legătură cu încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului individual de muncă, cu excepţia situaţiilor în care contractul individual de muncă încetează de drept.

Pe durata suspendării pot continua să existe şi alte drepturi şi obligaţii ale părţilor dacă acestea sunt prevăzute prin:

– legi speciale;

– contractul colectiv de muncă aplicabil;

– contractele individuale de muncă sau prin regulamente interne.

În cazul suspendării contractului individual de muncă din cauza unei fapte imputabile salariatului, pe durata suspendării, acesta nu va beneficia de niciun drept care rezultă din calitatea sa de salariat.

În situaţia în care în timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauză de încetare de drept a contractului individual de muncă, cauza de încetare de drept prevalează.

Suspendarea de drept

Contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoarele situaţii: (art. 50, Codul Muncii)

a) concediu de maternitate;

b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă;

c) carantină;

d) exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti, pe toată durata mandatului, dacă legea nu prevede altfel;

e) îndeplinirea unei funcţii de conducere salarizate în sindicat;

f) forţă majoră;

g) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condiţiile Codului de procedură penală;

h) de la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizaţiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei. Dacă în termen de 6 luni salariatul nu şi-a reînnoit avizele, autorizaţiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de muncă încetează de drept;

i) în alte cazuri expres prevăzute de lege.

Suspendarea din iniţiativa salariatului

Suspendarea contractului individual de muncă din iniţiativa salariatului se poate realiza în următoarele situaţii: (art. 51)

a) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;

b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;

c) concediu paternal;

d) concediu pentru formare profesională;

e) exercitarea unor funcţii elective în cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe toată durata mandatului;

f) participarea la grevă.

În situaţia absenţelor nemotivate ale salariatului, contractul individual de muncă poate fi suspendat în condiţiile stabilite prin:

– contractul colectiv de muncă aplicabil;

– contractul individual de muncă;

– regulamentul intern.

Suspendarea din iniţiativa angajatorului

Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului în următoarele situaţii: (art. 52)

a) pe durata cercetării disciplinare prealabile, în condiţiile legii;

b) în cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti;

c) în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;

d) pe durata detaşării;

e) pe durata suspendării de către autorităţile competente a avizelor, autorizaţiilor sau atestărilor necesare pentru exercitarea profesiilor.

Atunci cînd, după efectuarea cercetării disciplinare sau după efectuarea urmăririi penale/finalizarea judecăţii se constată nevinovăţia salariatului, acesta îşi reia activitatea anterioară şi i se plăteşte, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, o despăgubire egală cu salariul şi celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendării contractului.

De reţinut! În cazul reducerii temporare a activităţii, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pe perioade care depăşesc 30 de zile lucrătoare, angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, cu reducerea corespunzătoare a salariului, până la remedierea situaţiei care a cauzat reducerea programului, după consultarea prealabilă a sindicatului reprezentativ de la nivelul unităţii sau a reprezentanţilor salariaţilor, după caz.

Salariaţii implicaţi în activitatea redusă sau întreruptă, care în această perioadă nu mai desfăşoară activitate, beneficiază de o indemnizaţie, plătită din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat. În această situaţie, salariaţii se vor afla la dispoziţia angajatorului, acesta având oricând posibilitatea să dispună reînceperea activităţii. (art. 53)

Suspendarea prin acordul părţilor

Contractul individual de muncă poate fi suspendat, prin acordul părţilor, în cazul:

– concediilor fără plată pentru studii;

– pentru interese personale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here