O recentă hotărâre de guvern stabileşte unele măsuri de supraveghere a pieţei produselor reglementate de legislaţia Uniunii Europene ce armonizează condiţiile de comercializare a acestora.

H.G.nr. 306/2011 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 376 din 30 mai a.c.

Activităţile de supraveghere a pieţei se realizează de către autorităţi de supraveghere a pieţei nominalizate, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor.

Prin activitatea de supraveghere a pieţei se controlează dacă:

produsele reglementate de legislaţia Uniunii Europenecare armonizează condiţiile de comercializare a acestora, îndeplinesc cerinţele prevăzute în legislaţia U.E. sau în actele normative de punere în aplicare a legislaţiei comunitare care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, aplicabile, după caz;

operatorii economici acţionează, conform obligaţiilor ce le revin, pentru ca produsele neconforme să fie aduse în conformitate cu cerinţele prevăzute în legislaţia Uniunii Europene sau în actele normative de punere în aplicare a legislaţiei Uniunii Europene şi pun în aplicare măsurile dispuse de autorităţile de supraveghere a pieţei, atunci când este cazul.

Autoritatea de supraveghere a pieţei trebuie să respecte principiul proporţionalităţii, potrivit căruia măsurile stabilite de către autoritatea de supraveghere a pieţei trebuie să fie corelate cu gradul de risc sau de neconformitate al produsului, iar impactul asupra liberei circulaţii a mărfurilor nu trebuie să fie mai mare decât este necesar pentru atingerea obiectivelor supravegherii pieţei.

De asemenea, autoritatea de supraveghere trebuie să respecte cerinţele de confidenţialitate; prin excepţie, deciziile şi/sau măsurile luate pe baza informaţiilor obţinute de către autoritatea de supraveghere a pieţei pot fi făcute publice, dacă sunt impuse de circumstanţe, în scopul protecţiei sănătăţii şi securităţii utilizatorilor.

Respectarea cerinţelor privind confidenţialitatea, se impune:

în cazul în care o autoritate competentă sau o altă autoritate de supraveghere a pieţei care transmite informaţia precizează caracterul secret al informaţiei;

în situaţia în care informaţia priveşte conţinutul documentaţiei tehnice;

pe tot parcursul evaluării unui caz pentru care s-a declanşat procedura comunitară de salvgardare prevăzută în prezenta hotărâre;

pentru protejarea datelor cu caracter personal.

În situaţia în care există obligaţia întocmirii declaraţiei de conformitate şi/sau a documentaţiei tehnice, acestea trebuie să fie puse la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei, iar nerespectarea acestei obligaţii constituie un motiv suficient pentru a pune la îndoială conformitatea produsului cu cerinţele stabilite în legislaţia Uniunii Europene sau în actul normativ de punere în aplicare a legislaţiei Uniunii Europene de armonizare, aplicabil, după caz.

Hotărârea de guvern stabileşte cerinţele legate de declaraţia de conformitate şi documentaţia tehnică (termen de prezentare, condiţii de păstrare, limba în care se prezintă documentaţia), precum şi condiţiile în care se fac verificările formale sau verificările de fond.

Acţiunile corective depind de gradul de neconformitate (neconformităţi “minore” sau “majore”, care trebuie stabilit, de la caz la caz, în concordanţă cu principiul proporţionalităţii, şi presupun fie aducerea produsului la conformitate, fie restricţionarea sau interzicerea comercializării acestuia pe piaţă, în condiţiile pe care le detaliază hotărârea de guvern la care ne referim.

Lipsa de reacţie din partea operatorului economic în intervalul de timp stabilit de către autoritatea de supraveghere a pieţei, dar nu mai puţin de 10 zile, îndreptăţeşte autoritatea de supraveghere a pieţei să ia decizia pe care o consideră necesară.

Acţiunea de interzicere sau de restricţionare a punerii la dispoziţie pe piaţă ori a punerii în funcţiune a unui produs poate fi la început o măsură temporară, limitată ca durată, pentru a permite autorităţii de supraveghere a pieţei să obţină dovezi suficiente cu privire la riscul sau la altă neconformitate majoră a produsului. În situaţia în care produsele prezintă risc grav care necesită intervenţia rapidă, autoritatea de supraveghere a pieţei comunică Comisiei Europene orice măsură adoptată de către aceasta sau orice măsură voluntar adoptată de către operatorul economic, în concordanţă cu procedura prevăzută la art. 22 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

Întrucât opinia publică este deja sensibilizată în urma responsabilităţilor naţionale la comercializarea legumelor proaspete, sunt de inţeles mai uşor prevederile actului normativ privind comunicarea şi rezolvarea la nivel comunitar a eventualelor diferende privind controlul şi supravegherea pieţei, inclusiv în cazul impunerii clauzei de salvgardare.

Contravenţii şi sancţiuni. Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:

împiedicarea, sub orice formă, a autorităţilor de supraveghere a pieţei de a-şi exercita atribuţiile de serviciu, prin refuzul accesului acestora în incinte, atunci când este necesar şi justificat, şi al prelevării mostrelor necesare din produse, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

nerespectarea de către producător ori de către reprezentantul său autorizat a obligaţiei prevăzute la art. 30 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 referitoare la aplicarea abuzivă a marcajului de conformitate pe produsele pentru care legislaţia Uniunii Europene de armonizare specifică nu prevede aplicarea acestuia, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei şi retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea punerii la dispoziţie pe piaţă a produselor marcate incorect.

În anexa la hotărâre se prezintă componenţa, atribuţiile, precum şi modul de organizare ale Comitetului de coordonare pentru supravegherea pieţei produselor reglementate de legislaţia Uniunii Europene de armonizare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here