17 Martie, 2018

Sunteţi contribuabil declarat inactiv?

Întocmirea listei contribuabililor declaraţi inactivi se aplică semestrial, conform Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi potrivit art. 781 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, reglementare aprobată prin Ordinul MFP nr. 3347/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 754 din 26 octombrie a.c.

■ Pentru început, să reamintim că art.781 a fost introdus în Codul de procedură fiscală prin Ordonanţa Guvernului nr.30/2011 şi se referă la Registrul contribuabililor inactivi sau reactivaţi. Potrivit acestui articol, în vigoare de la 17 septembrie a.c., contribuabilii se declară inactivi şi acestora le sunt aplicabile prevederile art. 11 alin. (11) şi (12) din Codul fiscal dacă nu îşi îndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege.

Articolele 11 alin. (11) şi (12) din Codul fiscal, astfel cum au fost modificate prin aceeaşi Ordonanţă nr. 30/2011, şi care sunt în vigoare tot de la 17 septembrie a.c., prevăd că autorităţile fiscale nu vor lua în considerare o tranzacţie efectuată de un contribuabil declarat inactiv, cu excepţia livrărilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită. De asemenea, nu sunt luate în considerare de autorităţile fiscale tranzacţiile efectuate cu un contribuabil declarat inactiv, cu excepţia achiziţiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită.

Declararea contribuabililor inactivi, precum şi reactivarea acestora se fac de către organul fiscal, prin decizie, emisă conform competenţelor şi procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui ANAF, care se comunică contribuabilului.

Contribuabilii declaraţi inactivi se reactivează dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: îşi îndeplinesc toate obligaţiile declarative prevăzute de lege (condiţie care se consideră îndeplinită şi în cazul în care obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organele fiscale); îşi îndeplinesc toate obligaţiile de plată; organele fiscale au constatat că funcţionează la domiciliul fiscal declarat.

Prin excepţie, contribuabilii pentru care s-a deschis procedura insolvenţei în formă simplificată, contribuabilii care au intrat în faliment sau contribuabilii pentru care s-a pronunţat ori a fost adoptată o hotărâre de dizolvare se reactivează de organul fiscal, la cererea acestora, după îndeplinirea obligaţiilor declarative.

Ori de câte ori se constată că un contribuabil a fost declarat inactiv din eroare, organul fiscal emitent anulează decizia de declarare a contribuabilului ca inactiv, cu efect pentru viitor şi pentru trecut.

ANAF organizează evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi/reactivaţi în Registrul  contribuabililor inactivi/reactivaţi, care conţine: datele de identificare a contribuabilului; data declarării ca inactiv a contribuabilului; data reactivării; denumirea organului fiscal care a emis decizia de declarare în inactivitate/reactivare; alte menţiuni.

Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi este public şi se afişează pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Înscrierea în Registru se face de către organul fiscal emitent, după comunicarea deciziei de declarare în inactivitate/reactivare, în termen de cel mult 3 zile de la data comunicării.

Decizia de declarare în inactivitate/reactivare produce efecte faţă de terţi de la data înscrierii în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi.

Ordinul MFP nr. 3347/2011 precizează că prin obligaţie declarativă se înţelege obligaţia de depunere a următoarelor formulare:

- 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat“;

- 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate“;

- 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit“;

- 300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată“;

- 301 “Decont special de taxă pe valoarea adăugată“;

- 390 VIES “Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri“;

- 394 “Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional“.

Procedura pentru întocmirea listei contribuabililor declaraţi inactivi se aplică semestrial, astfel:

- începând cu data de 25 iunie, pentru termenele de declarare 25 ianuarie-25 iunie (declaraţii aferente lunilor decembrie anul precedent-mai anul curent);

- începând cu data de 25 decembrie, pentru termenele de declarare 25 iulie-25 decembrie (declaraţii aferente lunilor iunie-noiembrie).

Nu se înscriu în evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi acei contribuabili care, ca urmare a notificărilor transmise de organul fiscal, depun declaraţiile fiscale aferente perioadei de referinţă până la expirarea termenului de 15 zile prevăzut în conţinutul notificării.

Această procedură nu se aplică contribuabililor care au fost declaraţi inactivi care se sustrag de la efectuarea inspecţiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia; de asemenea, procedura nu se aplică la contribuabilii în cazul cărora organele fiscale au constatat că nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat.

Sediile secundare înregistrate fiscal ale contribuabililor declaraţi inactivi sunt considerate inactive pe perioada în care contribuabilii care le-au înfiinţat rămân inactivi.

Fluxul privind declararea contribuabililor inactivi.

Lunar, organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală sunt înregistraţi contribuabilii întocmeşte lista contribuabililor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative, emite şi transmite notificări acestei categorii de contribuabili, potrivit procedurilor de administrare în vigoare.

Semestrial, în termen de 15 zile de la termenul de transmitere a notificărilor pentru termenele de declarare 25 iunie, respectiv 25 decembrie, compartimentul de specialitate întocmeşte lista contribuabililor care îndeplinesc condiţiile pentru a fi declaraţi inactivi, eliminând din lista contribuabililor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative pe acei contribuabili care au depus declaraţiile ca urmare a notificărilor primite. Pentru întocmirea listei, se selectează numai acei contribuabili care, în decursul unui semestru calendaristic, nu au depus nicio declaraţie fiscală din cele ale căror formulare au fost arătate mai sus. Pentru întocmirea listei, NU se selectează:  contribuabilii cărora li s-a aprobat, la cerere, de către organul fiscal competent o măsură privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale declarative (regim derogatoriu); contribuabilii care au obligaţiile fiscale stabilite, prin decizie, de către organele de inspecţie fiscală; sediile secundare ale contribuabililor care sunt plătitoare de impozit pe venitul din salarii.

Lista contribuabililor care îndeplinesc condiţiile pentru a fi declaraţi inactivi conţine, în mod obligatoriu, următoarele informaţii: denumirea contribuabilului; CNP; domiciliul fiscal; codul de identificare fiscală pentru fiecare sediu secundar înregistrat fiscal al respectivului contribuabil.

În maximum 5 zile de la expirarea termenului de transmitere a notificărilor pentru termenele de declarare 25 iunie, respectiv 25 decembrie, compartimentul de specialitate transmite fiecărui contribuabil din listă aflat în competenţa sa de administrare o notificare privind îndeplinirea condiţiilor pentru declararea ca inactiv.

Contribuabilii care, în termen de 15 zile de la data comunicării notificărilor, şi-au îndeplinit obligaţiile declarative sunt eliminaţi din lista contribuabililor care îndeplinesc condiţiile pentru a fi declaraţi inactivi.

După expirarea termenului de 15 zile, pentru fiecare contribuabil înscris în listă se întocmeşte o decizie de declarare în inactivitate, care se înaintează, spre semnare, directorului executiv al direcţiei generale a finanţelor publice. În cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, decizia se semnează de către directorul general. Decizia de declarare în inactivitate se emite în două exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal. Declararea contribuabililor inactivi se face cu data comunicării deciziei de declarare în inactivitate.

În termen de cel mult 3 zile de la data comunicării deciziei de declarare în inactivitate, compartimentul de specialitate înscrie în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, prin intermediul Direcţiei generale de tehnologia informaţiei, următoarele date: denumirea contribuabilului; codul de identificare fiscală; domiciliul fiscal; data declarării inactivităţii fiscale, şi anume data comunicării către contribuabil a deciziei de declarare în inactivitate; denumirea organului fiscal care a emis decizia de declarare în inactivitate, respectiv direcţia generală a finanţelor publice judeţeană sau a municipiului Bucureşti ori Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, după caz.

Decizia de declarare în inactivitate produce efecte faţă de terţi de la data înscrierii în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi.

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Comentarii

 • Răspunde
  Irina
  ianuarie 13 2016

  Orice contribuabil din Romania este “obligat” sa verifice zilnic ( pentru ca in orice zi unul din partenerii tai poate devenii inactiv) starea activ/inactiv fiscal al tuturor partenerilor sai.
  De exemplu la firma la care lucrez , avem in jur de 1000 colaboratori ( furnizori si clienti) , iar verificarea acestora pentru a vedea daca au devenit inactivi fiscali dureaza in medie 5 zile ( lucreaza 1 om 8 ore pe zi) , dar noi verificam 1 data pe luna.
  Insa de 2 luni am dat de singura solurie care poate verifica toti partenerii odata si dureaza in jur de 5 minute. In acest fel ii verificam pe toti in fiecare zi . Soluia se numeste memox.ro si sunt din Timisoara iar pe aceasta cale le multumesc. Am verificat la ANAF si intr-adevar sunt singurii care au aceasta solutie iar verificare se face up-to-date.

 • Răspunde
  Ioan
  februarie 8 2017

  Cel mai prost titlu posibil. Dupa ce ca ANAF ne declara inactivi degeaba, mai vine si autorul sa ne explice cum se face declararea. complet inutil
  Ma asteptam sa vina cu solutii sau cu idei despre ce drepturi am si cum se poate rezolva situatia.

Scrie un comentariu