Ținând cont de necesitatea evitării pierderii absorbţiei fondurilor externe nerambursabile pentru acest an aferente cadrului financiar 2014-2020 din Programul operaţional Capital uman, axele 1, 2 şi 3, destinate reducerii şomajului, integrării tinerilor în piaţa muncii, mai cu seamă a celor cu vârste cuprinse între 16 şi 24 de ani care nu au loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la activităţi de formare profesională, a şomerilor de lungă durată, precum şi a persoanelor cu dizabilităţi, Guvernul României că se impune luarea de urgenţă a unor măsuri  prin care se majorează cuantumul subvențiilor acordate angajatorilor, prin plata unei valori nominale.

În acest sens, a fost adoptată OUG nr. 60/2016 [1] pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificarile ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 76/2002), iar dispozițiile ordonanței de urgență respective au intrat în vigoare de dată relativ recentă, și anume, la data de 3 decembrie 2016.

De asemenea, de la data de 6 decembrie 2016 au intrat în vigoare și dispozițiile HG nr. 885/2016 [2] pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002.

În articolul de față ne-am propus să detaliem informațiile referitoare la subvențiile acordate angajatorilor în cazul încadrării absolvențiilor instituțiilor de învățământ [3] sau a celor cu handicap. 

Care sunt sumele de care beneficiază angajatorii dacă încadrează absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ sau persoane cu handicap și cum se acordă sumele respective?

Potrivit art. 80 alin. 1din Legea nr. 76/2002, angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat, o sumă în cuantum de 900 lei.

Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, suma prevăzută la art. 80 alin. 1din Legea nr. 76/2002 pe o perioadă de 18 luni (art. 80 alin. 2 din Legea nr. 76/2002).

Reținem că suma prevăzută la art. 80 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 76/2002 se acordă angajatorilor care beneficiază conform prevederilor legale de aceste sume şi în situaţia în care, în perioada de acordare a sumelor sau în perioada în care există obligaţia legală de menţinere a raporturilor de muncă, absolvenţii instituţiilor de învăţământ din rândul persoanelor cu handicap nu mai au statut de persoană cu handicap.

Măsura de stimulare prevăzută la art. 80 din Legea nr. 76/2002 se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat de absolvent, precum şi pentru perioadele în care persoana se află în concediu de odihnă.

Absolvenţii pot fi încadraţi în condiţiile art. 80 din Legea nr. 76/2002, o singură dată pentru fiecare formă de învăţământ, în termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor

Care sunt situațiile în care angajatorii nu beneficiază de prevederile legii?

Legiuitorul a prevăzut că nu beneficiază de prevederile art. 80 alin. 1 si 2 din Legea nr. 76/2002:

  • angajatorii care au obligaţia, potrivit legii, de a încadra în muncă absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ;
  • angajatorii care în ultimii 2 ani au fost în raporturi de muncă cu absolvenţii instituţiilor de învăţământ;
  • angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alţi angajatori care au beneficiat de cel puţin una dintre facilităţile prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi la art. 85, pentru persoanele în situaţia cărora raporturile de muncă cu angajatorul care a beneficiat de facilităţi au încetat prin demisie, conform prevederilor legale, în ultimii 2 ani;
  • angajatorii care la data solicitării acordării măsurii de stimulare a ocupării forţei de muncă se află în situaţia de insolvenţă, în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială, care au activităţile suspendate sau restricţii asupra acestora (art. 80 alin. 3 din Legea nr. 76/2002).

Subliniem faptul că măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din Legea nr. 76/2002 nu se acordă pe perioadele în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate. 

Ce obligație au angajatorii care beneficiază de prevederile legii și ce riscă dacă nu respectă obligația respectivă?

Potrivit art. 83 alin. 1 din Legea nr. 76/2002, angajatorii care încadrează absolvenţi în condiţiile art. 80 sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puţin 18 luni de la data încheierii.

Angajatorii care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale absolvenţilor, anterior termenului prevăzut la art. 83 alin. 1 din Legea nr. 76/2002, sunt obligaţi să restituie, în totalitate, agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă sumele încasate pentru fiecare absolvent pentru care a încetat raportul de muncă sau de serviciu anterior termenului menţionat, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, dacă încetarea acestora a avut loc din următoarele motive:

  • încetarea raportului de muncă în temeiul art. 55 lit. b)[4], art. 56 lit. d) şi e)[5], art. 61 lit. d)[6] şi art. 65[7] din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • încetarea raportului de serviciu în temeiul art. 97 lit. b)[8], art. 98 alin. (1) lit. e)[9], art. 99 alin. (1) lit. b) şi c)[10] din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Reținem și că angajatorii care beneficiază de subvenţionarea locurilor de muncă în condiţiile art. 80 din Legea nr. 76/2002 şi care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor încadrate pe aceste locuri de muncă, din motivele prevăzute la art. 83 alin. 2 din aceeași lege, anterior termenelor prevăzute de lege, nu mai pot beneficia de o nouă subvenţie din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe o perioadă de 2 ani de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu. 

Absolvenţii pot urma o formă de pregătire profesională în perioada celor 18 luni ?

Da, în perioada celor 18 luni, prevăzută la art. 83 alin. 1 din Legea nr. 76/2002, absolvenţii pot urma o formă de pregătire profesională, organizată de către angajator, în condiţiile legii, iar cheltuielile necesare pentru respectiva pregătire profesională  vor fi suportate, la cererea angajatorilor, din bugetul asigurărilor pentru şomaj. 

Ce avantaje au angajatorii care menţin raporturile de muncă sau de serviciu cu absolvenţii încadraţi în condiţiile legii?

Potrivit art. 84 indice 1 alin. 1 din Legea nr. 76/2002, angajatorii care, după îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 83 alin. 1, menţin raporturile de muncă sau de serviciu cu absolvenţii încadraţi în condiţiile art. 80 primesc, pentru fiecare an de continuare a raporturilor de muncă sau de serviciu, un ajutor financiar egal cu suma aferentă contribuţiilor sociale datorate de angajatori [11] pentru aceste persoane şi virate, conform legii.

Reținem că ajutorul financiar prevăzut la art. 84 indice 1 alin. 1 din Legea nr. 76/2002 poate fi acordat pe o perioadă de cel mult 2 ani de la data îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 83 alin. 1 din aceeasi lege.

În fine, amintim și faptul că ajutorul financiar prevăzut la art. 84 indice 1 alin. 1 din Legea nr. 76/2002 se virează, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, angajatorilor care nu înregistrează debite provenind din neplata contribuţiilor sociale, prin plata acestei sume, în termen de 90 de zile de la data aprobării cererii. 

Ce mai trebuie să cunoaștem referitor la facilităţile prevăzute la art. art. 80 din Legea nr. 76/2002 ? 

Angajatorii care solicită acordarea măsurilor de stimulare prevăzute la art. 80 din Legea nr. 76/2002 sau care au încheiat convenţii cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, înainte de data intrării în vigoare a OUG nr. 60/2016, beneficiază de aceste măsuri de stimulare, în cuantumul şi condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare până la data intrării în vigoare a OUG nr. 60/2016.

Convenţiile încheiate în aplicarea prevederilor art. 80 din Legea nr. 76/2002aflate în derulare la data intrării în vigoare a OUG nr. 60/2016 îşi produc efectele în conformitate cu prevederile legale în vigoare anterioare datei intrării în vigoare a prevederilor OUG nr. 60/2016.


[1] OUG nr. 60/28.09.2016 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 773/04.10.2016

[2] HG nr. 885/29.11.2016 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 979 /06.12.2016

[3] În sensul Legii nr. 76/2002, prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii.

[4] art. 55 lit. b) din Codul muncii: Contractul individual de muncă poate înceta astfel:

(…) b) ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea

[5] art. 56 lit. d) şi e) din Codul muncii:Contractul individual de muncă existent încetează de drept:(….)

d) ca urmare a constatării nulităţii absolute a contractului individual de muncă, de la data la care nulitatea a fost constatată prin acordul părţilor sau prin hotărâre judecătorească definitivă;

e) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupată de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de reintegrare;

[6] art. 61 lit. d) din Codul muncii: Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului în următoarele situaţii:

(…) d) în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat.

[7] art. 65 din Codul muncii: (1) Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia.

(2) Desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă.

[8] art. 97 lit. (b) din Legea nr. 188/1999: Încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici se face prin act administrativ al persoanei care are competenţa legală de numire în funcţia publică şi are loc în

următoarele condiţii:

(…) b) prin acordul părţilor, consemnat în scris;

[9] art. 98 alin. 1 lit. (e) din Legea nr. 188/1999:Raportul de serviciu existent încetează de drept: (…)e)ca urmare a constatării nulităţii absolute a actului administrativ de numire în funcţia publică, de la data la care nulitatea a fost constatată prin hotărâre judecătorească definitivă;

[10] art. 99 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 188/1999: Persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică va dispune eliberarea din funcţia publică prin act administrativ, care se comunică funcţionarului public în termen de 5 zile lucrătoare de la emitere, în următoarele cazuri:

(…) b)autoritatea sau instituţia publică îşi reduce personalul ca urmare a reorganizării activităţii, prin reducerea postului ocupat de funcţionarul public;

c) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia publică ocupată de către funcţionarul public a unui funcţionar public eliberat sau destituit nelegal ori pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus reintegrarea.

[11] Prin contribuţii sociale datorate de angajatori se înţelege contribuţia de asigurări sociale, contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate şi contribuţia de asigurări pentru şomaj.

Ai nevoie de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here