Vedeţi mai jos ce obligaţii are beneficiarul unui grant pentru Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, în cazul în care subcontractează sau cesionează proiectul aprobat, parţial sau integral.

Reglementarea este dată de Ordinul Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. 3830/2012, publicat în Monitorul oficial nr. 108/2013.

Actul normativ menţionat este mult mai amplu, reglementând modelului de contract de finanţare de tip grant pentru Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, în vederea aplicării acestui model pentru contractele de grant ce urmează a fi semnate de organismele intermediare pentru Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”. Ne limităm, în cele ce urmează, la situaţiile particulare enunţate.

În cazul externalizării/subcontractării unor activităţi din cadrul proiectului, responsabilitatea totală în raport cu OIPOSDRU delegat revine în final beneficiarului, în conformitate cu dispoziţiile legale.

Valoarea maximă care va face obiectul externalizării nu poate depăşi 49% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Contractul, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parţiale, novaţiei, subrogaţiei sau al oricărui alt mecanism de transmisiune şi/sau transformare a obligaţiilor şi drepturilor din contractul de finanţare de către beneficiar.

Managementul proiectului poate fi externalizat (subcontractat) integral sau parţial.

Beneficiarul are obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale în vigoare în domeniul achiziţiilor publice sau, în cazul în care beneficiarul nu reprezintă autoritate contractantă în sensul legislaţiei naţionale privind atribuirea contractelor de achiziţii publice, are obligaţia respectării instrucţiunilor emise de Autoritatea de Management POS DRU/alte instituţii abilitate pentru derularea procedurilor de achiziţie în cursul implementării proiectelor contractate.

Subcontractorii nu sunt parteneri sau asociaţi ai beneficiarului sau partenerilor în baza prezentului contract.

Valoarea maximă a externalizării, respectiv de cel mult 49% din valoarea totală eligibilă a proiectului, nu include contractele de achiziţie publică care au ca obiect furnizarea de produse (contracte de furnizare), achiziţia de imobile şi execuţia de lucrări, acestea intrând sub incidenţa cheltuielilor de tip FEDR şi a categoriei de cheltuieli aferente managementului de proiect (materiale consumabile).

Pentru toate activităţile externalizate (subcontractate), subcontractorii (inclusiv persoană fizică autorizată) se angajează să furnizeze organismelor de audit şi de control, inclusiv Autoritatea de Management POS DRU/Organismul Intermediar POS DRU, toate informaţiile necesare privind activităţile subcontractate. În acest sens, beneficiarul are obligaţia de a asigura disponibilitatea tuturor informaţiilor prin contractul încheiat cu prestatorul sau cu prestatorii.

Prevederile din Ordinul nr. 3830/2012  de mai sus sunt aplicabile şi externalizării către persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, cabinete individuale sau alte forme de organizare echivalente.

*

Novaţia, menţionată în materia de mai sus, este reglementată de art. 1.609 şi urm. din Codul civil (republicat în Monitorul Oficial nr. 505/2011) şi are loc atunci când debitorul contractează faţă de creditor o obligaţie nouă, care înlocuieşte şi stinge obligaţia iniţială. De asemenea, novaţia se produce atunci când un debitor nou îl înlocuieşte pe cel iniţial, care este liberat de creditor, stingându-se astfel obligaţia iniţială. În acest caz, novaţia poate opera fără consimţământul debitorului iniţial.

Novaţia are loc şi atunci când, ca efect al unui contract nou, un alt creditor este substituit celui iniţial, faţă de care debitorul este liberat, stingându-se astfel obligaţia veche.

Novaţia nu se prezumă. Intenţia de a nova trebuie să fie neîndoielnică.

În ce priveşte garanţiile creanţei novate, ipotecile care garantează creanţa iniţială nu vor însoţi noua creanţă decât dacă aceasta s-a prevăzut în mod expres. În cazul novaţiei prin schimbarea debitorului, ipotecile legate de creanţa iniţială nu subzistă asupra bunurilor debitorului iniţial fără consimţământul acestuia din urmă şi nici nu se strămută asupra bunurilor noului debitor fără acordul său. Atunci când novaţia operează între creditor şi unul dintre debitorii solidari, ipotecile legate de vechea creanţă nu pot fi transferate decât asupra bunurilor codebitorului care contractează noua datorie.

Atunci când novaţia are loc prin schimbarea debitorului, noul debitor nu poate opune creditorului mijloacele de apărare pe care le avea împotriva debitorului iniţial şi nici cele pe care acesta din urmă le avea împotriva creditorului, cu excepţia situaţiei în care, în acest ultim caz, debitorul poate invoca nulitatea absolută a actului din care s-a născut obligaţia iniţială.

Novaţia care operează între creditor şi unul dintre debitorii solidari îi liberează pe ceilalţi codebitori cu privire la creditor. Novaţia care operează cu privire la debitorul principal îi liberează pe fideiusori.

Cu toate acestea, atunci când creditorul a cerut acordul codebitorilor sau, după caz, al fideiusorilor ca aceştia să fie ţinuţi de noua obligaţie, creanţa iniţială subzistă în cazul în care debitorii sau fideiusorii nu îşi exprimă acordul.

Novaţia consimţită de un creditor solidar nu este opozabilă celorlalţi creditori decât pentru partea din creanţă ce revine acelui creditor.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here