Prin cererea introductivă de instanță, reclamantul GA a solicitat în contradictoriu cu pârâții GSN și GTE, să se dispună rectificarea înscrierii în cartea funciară a suprafeței de 1000 m.p. teren situat în intravilanul mun. T., str. X pe numele pârâților, deoarece această înscriere nu este în concordanță cu situația juridică a imobilului.

În motivarea în fapt a acțiunii, reclamantul a arătat că prin sentința civilă nr. 3467/25.11.1999 a Judecătoriei Tecuci, asa cum a fost lămurită prin decizia civilă nr. 108/2008 a Tribunalului Galați, s-a partajat suprafața de teren situată în T., str. X în loturi de câte 211,50 m.p. fiecărui moștenitor, unul dintre loturi revenindu-i.

A susținut reclamantul că pârâții, în complicitate cu părinții lor au ocupat terenul respectiv, întocmind abuziv un act de vânzare-cumpărare între ei și înscriind în cartea funciară un drept de proprietate pentru suprafața totală de 1000 m.p. , care include și loturile cuvenite în urma partajului.

Reclamantul a mai arătat că în urma unui proces de revendicare, prin sentința civilă nr. 2559/2010 a Judecătoriei Tecuci au fost obligați pârâții să-i lase în deplină proprietate și posesie suprafața de 211,50 m.p., recunoscându-i-se astfel dreptul său de proprietate și nelegalitatea contractului de vânzare-cumpărare încheiat între pârâți și părinții lor, motiv pentru care a solicitat a se dispune radierea din cartea funciară a dreptului de proprietate al pârâților și înscrierea dreptului său de proprietate.

În dovedirea actiunii, a solicitat incuviintarea probei cu înscrisuri. 

Ce a decis instanţa de judecată în cazul mai sus menţionat și cum a argumentat instanța hotărârea respectivă?

Prin sentința civilă nr. 3321/2012 a Judecătoriei Tecuci s-a respins acțiunea ca neîntemeiată.

Pentru a pronunţa hotărârea respectivă instanţa de fond a avut în vedere următoarele considerente:

Pârâții au un drept de proprietate în baza unui contract de vânzare-cumpărare valabil care nu a fost desființat.

A mai reținut instanţa de fond că reclamantul acuză părțile contractante de rea-credință, însă nu a formulat nicio acțiune în constatarea nulității contractului de vânzare-cumpărare în care să probeze reaua-credință a acestora.

Pe de altă parte, instanța de fond a mai reținut că în temeiul sentinței civile nr. 3467/1999 a Judecătoriei Tecuci, reclamantul a dobândit un drept de proprietate doar pentru 211,50 m.p., și tot pentru această suprafață i s-a admis acțiunea în revendicare prin sentința civilă nr. 2559/2010 a Judecătoriei Tecuci, cererea sa în sensul de a se rectifica cartea funciară pentru întreaga suprafață de 1000 m.p. nefiind justificată.

Instanța de fond a mai reținut că reclamantul nu a făcut nici dovada că s-a adresat cu o cerere de rectificare sau de modificare a cărții funciare către OCPI Galați și că această cerere i s-ar fi respins, astfel încât nefiind îndeplinite condițiile prevăzute de art. 89 alin.1 și 6 din Regulamentul de Organizare a Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară, a respins acțiunea ca neîntemeiată. 

Dacă hotărârea instanţei de fond a fost atacată de către reclamant şi, în caz afirmativ, hotărârea a fost confirmată sau infirmată de instanţele superioare? Cum a argumentat instanța de control judiciar hotărârea respectivă?

Da, reclamantul a declarat în cauză atât apel, cât și recurs.

Prin decizia civilă nr. 333/04.12.2013 a Tribunalului Galați s-a respins ca nefondat apelul declarat de reclamant.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamantul, iar prin decizia civilă nr. 189/16.04.2014 a Curții de Apel Galați s-a admis recursul civil declarat de către reclamant, s-a modificat în tot decizia civilă nr. 333/04122013 a Tribunalului Galați, în sensul că s-a admis apelul, s-a schimbat în parte sentința civilă nr. 3321/04.12.2012 a Judecătoriei Tecuci și, pe cale de consecință:

S-a admis acțiunea formulată în contradictoriu cu intimații-pârâți GSN și GTE, s-a dispus rectificarea înscrierii în CF 103460 a Orașului T, județul Galați în sensul radierii suprafeței de 211,50 m.p. teren, situată în T, nr. cadastral …, așa cum a fost identificată de expertiza BE și a schiței anexe din dosarul nr. 5468/121/2006.

S-a dispus înscrierea în CF în favoarea reclamantului GA, după întocmirea unui plan de amplasament vizat de OCPI Galați – BCPI Tecuci a suprafeței de 211,50 m.p. situată în T, ce a făcut obiectul acțiunii în revendicare, soluționată prin sentința civilă nr. 2559/2010 a Judecătoriei Tecuci, irevocabilă prin decizia civilă nr. 266/2011 a Tribunalului Galați.

Pentru a pronunţa hotărârea respectivă instanţa de recurs a avut în vedere următoarele considerente:

Prin acțiunea formulată, reclamantul a solicitat în contradictoriu cu pârâții GSN și GA, rectificarea înscrierii în cartea funciară.

Așa cum a stabilit instanța de apel, conform dispozițiilor art. 76 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a noului Cod civil, noile dispoziții sunt incidente doar pentru cazurile, condițiile, efectele și regimul înscrierilor în cartea funciară, încheiate/săvârșite sau produse după intrarea în vigoare a noului Cod Civil.

În speță, raportat la data faptului juridic generator al dreptului supus înscrierii se aplică dispozițiile art. 34 din Legea nr. 7/1996, în forma în vigoare de la acest moment.

Conform dispozițiilor art. 33 și 34 din Legea nr. 7/1996, acțiunea în rectificare a înscrierilor din cartea funciară este acea acțiune prin care se cere îndreptarea sau suprimarea unor înscrieri necorespunzătoare realității făcută în cartea funciară, pentru a pune de acord starea tabulară cu situația reală a unui imobil.

Această acțiune are un caracter subsidiar, trebuind să se grefeze pe o acțiune de fond, având ca obiect nulitatea sau anularea actului, simulația sau rezoluțiunea acestuia, iar cazurile de exercitare sunt cele prevăzute de art. 34:

  • înscrierea sau actul juridic în temeiul căruia s-a făcut înscrierea nu a fost valabil;
  • dreptul înscris a fost greșit calificat;
  • nu mai sunt întrunite condițiile de existență a dreptului înscris sau au încetat efectele actului juridic în temeiul căruia s-a făcut înscrierea;
  • înscrierea în carte funciară nu mai este în concordanță cu situația reală a terenului.

În speță, reclamantul invocă drept temei al rectificării sentința civilă nr. 2559/2010 a Judecătoriei Tecuci, definitivă prin decizia civilă nr. 266/2011 a Tribunalului Galați.

Prin această hotărâre judecătorească s-a admis cererea având ca obiect revendicarea imobiliară și au fost obligați pârâții GSN și GTE să lase în deplină proprietate și pașnică posesie reclamanților GA și TM suprafețele de 211,50 m.p. situate în T161, P242/2, intravilanul Municipiului Tecuci.

Pentru a decide astfel, instanța a reținut că prin sentința civilă nr. 3467/25.11.1999 s-a soluționat acțiunea civilă de partaj succesoral, formulată de reclamanta TM, autor GN, și ca efect al partajului, suprafața de 1057,28 m.p. situată în intravilanul Municipiului Tecuci a fost împărțită în 5 loturi de câte 211,5 m.p. pentru fiecare moștenitor.

Având în vedere că, prin raportul de expertiză ce a stat la baza pronunțării sentinței menționate nu a fost identificat fiecare lot în parte, a fost necesară promovarea unei cereri de lămurire a întinderii și aplicării dispozitivului sentinței, cerere ce a fost soluționată irevocabil prin decizia civilă nr. 108/27.02.2008 a Tribunalului Galați, decizie care a avut la bază raportul de expertiză topometrică și schița anexă.

A mai reținut instanța de fond că, în timp ce se afla pe rolul instanțelor acțiunea de partaj succesoral, moștenitorul GI, deși nu a ridicat vreo excepție în cadrul procesului, a formulat separat, în contradictoriu cu C.L. Tecuci o acțiune în constatare drept de proprietate prin uzucapiune, și tot în timpul procesului a înstrăinat această suprafață fiilor lui.

A mai reținut judecătoria că moștenitorul GI a înstrăinat o suprafață mai mare decât cea care i se cuvenea – 154 m.p., conform partajului.

Instanța, comparând cele două titluri, a constatat că este preferabil titlul reclamanților, constând în sentința de partaj succesoral, rămasă irevocabilă, prin care li s-a atribuit reclamanților suprafața de 211,5 m.p.

Decizia a rămas irevocabilă prin respingerea recursului prin decizia civilă nr. 266/29.03.2011 a Tribunalului Galați, în motivarea căreia s-a reținut, de asemenea, că titlul reclamanților este mai bine caracterizat față de cel al pârâților.

Curtea apreciază că o astfel de acțiune în revendicare admisă poate sta la baza unei cereri de rectificare carte funciară.

Acțiunea în revendicare imobiliară, prin care o persoană care pretinde că este proprietarul bunului, cere persoanei ce stăpânește bunul să-l restituie și să-i recunoască dreptul de proprietate, este o acțiune petitorie ce însumează în analiza ei și valabilitatea titlurilor celor doi proprietari.

Prin urmare, chiar dacă nu apare în dispozitiv expres soluția de anulare a contractului de vânzare-cumpărare, este evident că instanța a procedat la o comparare a titlurilor și a acordat preferință titlului reclamantului, obligându-l să lase în deplină proprietate suprafața de 211,5 m.p. 

Extras din Decizia civilă nr. 189/16.04.2014, Curtea de Apel Galați, www.just.ro


Ai nevoie de Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here