Prin acţiunea introductivă de instanţă, reclamanta A. a solicitat instanţei, în contradictoriu cu pârâta B, prin reprezentant legal, să pronunţe o hotărâre prin care să anuleze decizia nr. xyz/25.06.2012 emisă de pârâta.

În motivarea în fapt a cererii, reclamanta a arătat că a lucrat în baza unui contract de muncă la Cabinetul de expertiză medicală nr. www D.

Prin decizia nr. xyz /25.06.2012, pârâta a dispus constituirea unei CMVPI aflaţi în evidenţa Cabinetului de expertiză medicală nr. www D, unde lucra reclamanta şi a dispus preluarea activităţii cabinetului de către Comisie începând cu data de 01.07.2012. Prin aceasta, reclamantei i s-a desfiinţat faptic contractul de muncă, ea fiind mutată fără o bază legală pe alt post. A apreciat reclamanta că pârâta nu putea să dispună modificarea contractului de muncă fără acordul angajatului.

În probaţiune, reclamanta A a precizat că se prevalează de proba cu înscrisuri.

Ce apărări concrete a formulat pârâta B în cauză?

Pârâta „B” a formulat întâmpinare ce a fost depusă la dosarul cauzei prin care aceasta a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată.

În motivare, a arătat că s-au constatat o serie de abateri la Cabinetul de expertiză medicală nr. www D, în sensul că procedura ce trebuia urmată de medicul expert pentru încadrarea în grad de invaliditate a mai multor beneficiari nu a fost respectată.

Pârâta a formulat plângere penală împotriva asistentei medicale din cadrul cabinetului şi împotriva unor beneficiari ai pensiilor.

Prin decizia atacată, pârâta a dispus constituirea unei Comisii de Verificare a activităţii cabinetului, lucru perfect legal şi care urmăreşte recuperarea în totalitate a prejudiciului produs.

În probaţiune, pârâta „B” a precizat că se prevalează de proba cu înscrisuri.

Ce a decis instanţa de judecată în cazul mai sus menţionat şi cum a argumentat hotărârea respectivă?

Prin sentinţa civilă nr. www/17.12.2012, s-a admis în parte cererea formulată de reclamanta A în contradictoriu cu pârâta „B”. A fost anulată decizia nr. xyz /25.06.2012 emisă de pârâta  „B”   în partea ce priveşte preluarea activităţii Cabinetului de expertiză medicală nr. www D. de către CMVPI aflaţi în evidenţa cabinetului.

Pentru a pronunţa hotărârea respectivă instanţa de fond a avut în vedere următoarele considerente:

Reclamanta este, în prezent, angajata pârâtei pe postul de medic expert al asigurărilor sociale, conform contractului individual de muncă nr.vas.

Prin decizia nr. xyz /25.06.2012, pârâta B a dispus constituirea unei CMVPI aflaţi în evidenţa Cabinetului de expertiză medicală nr. www D., unde lucra reclamanta. De asemenea, s-a dispus preluarea activităţii cabinetului de către Comisie începând cu data de 01.07.2012, preluarea evidenţei dosarelor medicale de către Comisie şi organizarea de către Comisie a registrului unic de activitate. Comisia urma să reverifice documentaţia medicală din dosarele de pensionare existente şi să ia măsuri în consecinţă.

Reclamanta nu a mai lucrat în perioada următoare la Cabinetul de expertiză medicală www D, fiind mutată la sediul principal al pârâtei, unde a avut, iniţial, atribuţii de serviciu străine activităţii de medic expert al asigurărilor sociale, iar în prezent i-au fost atribuite sarcini pe domeniul său.

Constituirea Comisiei a fost dispusă ca urmare a depistării unor nereguli în activitatea cabinetului, constând în aceea că s-au emis un număr semnificativ de decizii medicale de încadrare în grad de invaliditate fără examinarea directă a pacientului şi fără depunerea întregii documentaţii medicale necesare.

Pârâta a considerat că numita X, asistentă medicală în cadrul cabinetului, se face vinovată de emiterea acestor decizii, sesizând Parchetul de pe lângă Tribunalul G cu plângere penală împotriva asistentei medicale şi împotriva unora dintre beneficiarii deciziilor.

Pârâta nu a considerat că reclamanta se face vinovată de abaterile constatate şi nu a dispus efectuarea unei cercetări disciplinare împotriva acesteia.

Potrivit art. 41 Codul muncii, contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părţilor (alin. 1). Cu titlu de excepţie, modificarea unilaterală a contractului individual de muncă este posibilă numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de cod (alin. 2).

Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele elemente:

  • durata contractului;
  • locul muncii;
  • felul muncii;
  • condiţiile de muncă;
  • salariul;
  • timpul de muncă şi timpul de odihnă (alin. 3).

Conform art. 42 alin. 1 Codul muncii, locul muncii poate fi modificat unilateral de către angajator prin delegarea sau detaşarea salariatului într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă.

Potrivit art. 48 Codul muncii, angajatorul poate modifica temporar locul şi felul muncii, fără consimţământul salariatului, şi în cazul unor situaţii de forţă majoră, cu titlu de sancţiune disciplinară sau ca măsură de protecţie a salariatului, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de cod.

Instanţa a reţinut  că, prin decizia ce face obiectul prezentei cauze, reclamantei i s-a modificat locul de muncă stabilit prin contractul individual de muncă. De asemenea, i s-a modificat şi felul muncii, însă nu ca efect al deciziei contestate.

Instanţa a reţinut  că modificările sunt unilaterale şi nu se încadrează în niciunul din cazurile prevăzute de Codul muncii. Astfel, reclamanta nu a fost delegată sau detaşată în noul loc de muncă, nu a fost sancţionată disciplinar; de asemenea, nu este incidentă nicio cauză de forţă majoră.

Aşadar, decizia contestată este lovită de nulitate în privinţa acestor modificări.

Nulitatea reprezintă acea sancţiune, de drept civil, care lipseşte actul juridic de efectele contrarii normelor juridice edictate pentru încheierea sa valabilă (quod nullum est nullum producit effectum).

Efectele nulităţii sunt guvernate de trei principii clasice de drept: principiul retroactivităţii efectelor nulităţii (ex tunc); principiul repunerii părţilor în situaţia anterioară (restitutio in integrum) şi principiul anulării actului subsecvent (resoluto iure dantis resolvitur ius accipientis), cu excepţiile lor veritabile şi aparente.

Nulitatea priveşte numai dispoziţia de preluare a activităţii Cabinetului de expertiză medicală nr. www D., de către CMVPI aflaţi în evidenţa cabinetului, deoarece prin aceasta s-a modificat implicit locul muncii reclamantei.

Nulitatea nu poate privi preluarea evidenţei dosarelor medicale de către Comisie, organizarea de către Comisie a registrului unic de activitate sau reverificarea documentaţiei medicale din dosarele de pensionare de către Comisie, deoarece aceste măsuri nu sunt incompatibile cu păstrarea locului de muncă al reclamantei, activitatea Comisiei şi cea a reclamantei putându-se desfăşura în paralel.

De asemenea, nimic nu se opune ca, reclamantei să îi fie atribuite în cadrul cabinetului şi alte sarcini de serviciu decât cele iniţiale, atât timp cât nu se încalcă dispoziţiile din contractul individual de muncă privind locul şi felul muncii.

Dacă hotărârea instanţei de fond a fost atacată de către pârâta B şi, în caz afirmativ, ce a decis instanţa superioara în cazul mai sus menţionat şi cum a argumentat hotărârea respectivă?

Da, sentinţa civilă nr.  www/17.12.2012 a fost atacată de către pârâta B , iar instanţa superioară a admis calea de atac și a modificat sentința pronunțată de către instanța de fond, respingând cererea introductivă de instanță formulată de către reclamanta A.

Pentru a pronunţa hotărârea respectivă instanţa superioară a avut în vedere următoarele considerente:

Potrivit dispoziţiilor art.41 alin. 1 şi 3 din Codul muncii, contractul  individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părţilor.

Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre  următoarele elemente: durata contractului, locul muncii, felul muncii, condiţiile de muncă, salariul, timpul de muncă şi timpul de odihnă.

De asemenea, potrivit dispoziţiilor art.42 din Codul muncii, locul muncii poate fi modificat unilateral de angajator prin  delegarea sau detaşarea  salariatului într-un  alt loc  de muncă decât cel  prevăzut în contractul individual de  muncă.

Pe durata delegării, respectiv a detaşării, salariatul  îşi păstrează funcţia şi celelalte drepturi  prevăzute în contractul individual de muncă.

În speţă, instanţa superioară a reţinut că prin măsura dispusă de către pârâta-recurentă nu a operat o modificare a contractului individual de muncă al reclamantei, pe baza următoarelor argumente:

Conform contractului individual de muncă înregistrat sub nr. vas în registrul  general de evidenţă a salariaţilor, reclamanta a fost angajată în calitate de medic primar expert al asigurărilor sociale din cadrul Cabinetului de Expertiză Medicală  şi Recuperare a Capacităţii de Muncă nr. www D.

Prin decizia nr. xyz /25.06.2012, recurenta pârâta a dispus constituirea unei CMVPI aflaţi în evidenţa  Cabinetului de expertiză medicală nr. www D. unde şi-a desfăşurat  activitatea reclamanta în calitate de medic expert primar.

La punctul 2 din aceeaşi decizie, s-a dispus preluarea activităţii Cabinetului  de expertiză medicală nr. www D de către Comisia prevăzută anterior.

Constituirea comisiei a fost dispusă ca urmare  a depistării unor nereguli în activitatea  Cabinetului nr. www D, constând în  aceea că  s-au emis un număr semnificativ  de decizii medicale  de  încadrare în  grad de invaliditate fără examinarea  directă a pacientului şi fără depunerea  întregii documentaţii medicale necesare.

Răspunderea pentru deficienţele constatate s-a stabilit în sarcina asistentei medicale cât şi în sarcina reclamantei în calitate de medic expert  primar  al Cabinetului de expertiză  medicală nr. www D pentru semnarea  deciziilor medicale şi pentru  neîndeplinirea atribuţiilor prevăzute în fişa postului, de a coordona şi supraveghea activitatea cabinetului teritorial de expertiză medicală.

Se poate observa că prin decizia  contestată nu s-a dispus modificarea unilaterală a contractului individual de muncă în ceea ce priveşte felul muncii şi locul de  muncă.

Susţinerea reclamantei că prin decizia contestată pârâta a desfiinţat faptic contractul de muncă al său lipsind de eficienţă fişa postului,  nu este întemeiată.

La dosar există  fişa postului întocmită de angajator şi însuşită de reclamanta prin semnătură, la data de 27.02.2012.

Prin răspunsurile date la interogatoriu, recurenta pârâta recunoaşte că începând cu data de 1.07.2012, reclamanta a primit sarcini suplimentare  privind verificarea  documentaţiilor aparţinând  pensionarilor cu drepturi obţinute în baza deciziilor  medicale  emise în cadrul cabinetului.

Încredinţarea unor sarcini suplimentare care se încadrează în specialitatea postului nu constituie o  modificare a felului muncii, contrar celor  susţinute de  contestatoare.

Instanța superioară nu a împărtăşit punctul de vedere  exprimat de instanţa de fond, că intimatei reclamante i s-a modificat  felul muncii deoarece aceasta desfăşoară  activităţi  şi operaţiuni în calitate de medic expert  la sediul B  constând în verificarea documentaţiilor medicale  sub aspectul oportunităţii încadrării  în grad de invaliditate sau trecerii în categoria persoanelor conform  normelor  şi criteriilor  de expertiză medicală, emite decizii medicale  de verificare, certifică prin semnătură   şi parafă documentele  emise  (aspect necontestat de  intimata-reclamanta).

Faptul că intimata-reclamanta  nu a mai lucrat începând cu data de 1.07.2012 la Cabinetul de  expertiză medicală nr. www D, fiind mutată la sediul principal al recurentei  până la finalizarea controlului de către CMVPI, nu constituie  o modificare a contractului individual de muncă  întrucât nu s-a  schimbat felul muncii şi nici  cuantumul salariului.

Angajatorul are dreptul să efectueze asemenea schimbări în cadrul unei organizări mai judicioase a activităţii, respectând însă condiţia de a nu modifica  felul muncii prestate ori salariul.

Reclamanta nu a probat  prin nici un mijloc  de probă că pârâta i-a dat atribuţii de serviciu străine activităţii de medic expert al asigurărilor sociale.

Drept urmare, prin măsura dispusă de recurenta pârâta nu s-a produs o modificare unilaterală a contractului  individual de muncă în ceea ce priveşte locul de muncă şi felul muncii.

Ai nevoie de Codul Muncii? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here