Prin acţiunea introductivă de instanţă, reclamantul MUNICIPIUL C a chemat în judecată pe pârâtul A solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce se va pronunţa în cauză, să pronunţe o hotărâre prin care  să desfiinţeze construcţiile edificate ilegal de către pârât.

În probaţiune, reclamantul  a precizat că se prevalează de proba cu înscrisuri.

Ce apărări concrete a formulat pârâtul A în cauză?

Pârâtul A a formulat întâmpinare ce a fost depusă la dosarul cauzei prin care acesta a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată.

Ce a decis instanţa de judecată în cazul mai sus menţionat şi cum a argumentat hotărârea respectivă?

Prin sentinţa civilă nr. xyz/30.05. 2007, instanţa de judecată a  respins acţiunea formulată de reclamantul MUNICIPIUL C împotriva pârâtului A, având ca obiect desfiinţare construcţii.

Pentru a pronunţa hotărârea respectivă instanţa de fond a avut în vedere următoarele considerente:

Prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. abc/07.08.2006 încheiat de Serviciul Control Urbanism şi Disciplina în Construcţii din cadrul Direcţiei Poliţiei Comunitare a Municipiului C, s-a dispus oprirea imediată a lucrărilor şi încadrarea în prevederile autorizaţiei de construire nr. www/2006, în termen de 60 de zile de la comunicare, de către A., din strada X, fără număr.

Ulterior, pârâtul s-a conformat măsurii stabilite în sarcina lui prin procesul-verbal şi a efectuat toate lucrările necesare, aducând acest fapt la cunoştinţa reclamantului prin adresa oficiala.

Expertul B a arătat că poziţionarea pe planul de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate a demisolului blocului aflat în construcţie la acea dată, întruneşte cerinţele prevăzute pe planul de situaţie anexă la autorizaţie. Aceeaşi concluzie se desprinde şi din documentaţia topografică întocmită în septembrie 2006 de către acelaşi expert, precum şi din raportul de expertiză efectuat de expertul P.V., documente care au fost înregistrate la reclamant sub nr. zzz/2006.

Dacă hotărârea instanţei de fond a fost atacată de către reclamantul MUNICIPIUL C şi, în caz afirmativ,  ce a sustinut reclamantul in calea de atac? Ce a decis instanta de apel ?

Da, sentinţa civilă nr. xyz/30.05. 2007 a instanţei de fond a fost atacată de către  reclamantul MUNICIPIUL C care a susţinut în motivarea apelului că prima instanţă şi-a întemeiat greşit soluţia pe baza a două rapoarte de expertiză extrajudiciare, efectuate înainte de înregistrarea acţiunii în justiţie, situaţie în care administrarea acestor probe luate în considerare de instanţă la pronunţarea soluţiei, este lovită de nulitate, deoarece nu s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor art. 208 alin.(1) C.pr.civ. şi nu a luat în considerare procesul-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională care nu a fost contestat de pârât.

La termenul din 04.09.2008, instanţa de apel a suspendat soluţionarea apelului în baza art. 244 pct. 1 C.pr.civ., până la soluţionarea dosarului nr. …/117/2006 a Tribunalului C.

Prin decizia civilă nr. vas/01.04.2014 a Tribunalului C. s-a constatat perimarea apelului declarat de reclamantul Municipiul C în contra sentinţei civile nr. xyz/30.05. 2007  a Judecătoriei C.

Dacă hotărârea instanţei de apel a fost atacată de către reclamantul MUNICIPIUL C şi, în caz afirmativ, hotărârea a fost confirmată sau infirmată de instanţa superioară? Cum a argumentat instanța hotărârea respectivă?

Da, decizia civilă nr. vas/01.04.2014 a Tribunalului C. a fost atacată de către  reclamantul MUNICIPIUL C., dar instanţa superioară a respins ca nefondat recursul reclamantului și a menţinut hotărârea instanței de apel, reţinându-se temeinicia şi legalitatea acesteia.

Pentru a pronunţa hotărârea respectivă instanţa de recurs a avut în vedere următoarele considerente:

Potrivit dispoziţiilor art. 248 alin.(1) C.pr.civ., orice cerere de chemare în judecată, contestaţie, apel, recurs, revizuire şi orice altă cerere de reformare sau de revocare se perimă de drept, chiar împotriva incapabililor, dacă a rămas în nelucrare din vina părţii timp de un an. Partea nu se socoteşte în vină, când actul de procedură urma să fie îndeplinit din oficiu.

Apelul declarat de reclamant împotriva sentinţei a fost suspendat în baza art. 244 alin.(1) C.pr.civ., până la soluţionarea irevocabilă a dosarului nr. …/117/2006 al Tribunalului C, dosar ce a fost soluţionat la data de 20.04.2012, prin încheierea civilă nr. ces/ 20.04.2012.

Într-adevăr, perimarea nu curge atât timp cât durează suspendarea judecăţii pronunţată în baza art. 244 C.pr.civ., adică până la rămânerea irevocabilă a hotărârii pronunţate în cauza care a pricinuit suspendarea judecăţii, însă după acest moment, perimarea începe să curgă.

Întrucât reclamantul nu a solicitat repunerea cauzei pe rol şi continuarea judecăţii în timp de un an de la pronunţarea încheierii civile nr. ces/ 20.04.2012, în mod corect tribunalul a constatat perimarea apelului.

(P) Caută orice dosar aflat în instanţă în Lege5 Online! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here