Prin cererea introductivă de instanţă reclamanta A a chemat în judecată pe pârâtul B.,  solicitând instanței de judecată ca, prin hotărârea ce o va pronunța, în baza probelor ce le va administra, să oblige pârâtul să plătească reclamantei suma de 14.000 lei, reprezentând avansul încasat și 3.500 lei cu titlu de daune interese.

În motivarea în fapt a cererii, reclamanta a arătat că, în calitate de beneficiar, a încheiat cu pârâtul, în calitate de executant, contractul nr. xaz/01.11.2012 având ca obiect executarea, transportul, montarea produselor de mobilier conform schiţei, mobilier destinat imobilului din localitatea B str. G. A. nr. 5, sector 1 , în valoare de 26.000 lei a cărei plată se face eşalonat, astfel 14.000 lei avans la semnarea contractului cu toate detaliile de execuţie, 7.000 lei în momentul livrării efective a mobilierului, 5.000 lei la terminarea montajului şi recepţia lucrării.

Prin clauzele contractuale stipulate la art. 3 pct. 4, părţile au stabilit că „ în caz de neplată, contractul se reziliază fără somaţie, fără punere în întârziere şi fără intervenţia instanţei de judecată… În cazul în care contractul se reziliază din motive imputabile executantului, acesta va fi ţinut la plata de daune interese către beneficiar în valoare de 25% din valoarea totală a contractului”, iar la 4.1 că: „termenul de livrare – montare este de 15 zile de la data achitării avansului”.

Astfel, deși  reclamanta a achitat pârâtului avansul în sumă de  14.000 lei prin factura nr. abc./ 14.11.2012, pârâtul nu a livrat și montat mobilierul comandat, așa  cum au stabilit, în termenul stipulat contractual de 15 zile.

În probaţiune, reclamanta a precizat că se prevalează de proba cu înscrisuri și martori.

Ce apărări a formulat  pârâtul  referitor la  acţiunea de chemare în judecată a reclamantei?

Pârâtul a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată. A arătat pârâtul că, potrivit dispoziţiilor contractuale, după livrarea mobilierului la adresa indicată, reclamanta avea obligaţia de a plăti a doua tranşă din preţul contractului.

Deşi reclamanta nu şi-a îndeplinit obligaţia corelativă de a plăti a doua tranşă din preţul contractului, pârâtul a început şi aproape a finalizat şi ultima dintre obligaţiile asumate, respectiv montarea mobilierului; astfel, mobilierul a fost montat în proporţie de 85% ceea ce corespunde unei proporţii de executare a contractului dincolo de orice limită care să mai permită o susţinere a neîndeplinirii/neexecutării obligaţiei.

Cu toate acestea, reclamanta a refuzat cu obstinaţie să facă plata celei de a doua tranşe, ipoteză în care pârâtul a înţeles să invoce „excepţia de neexecutare a contractului” şi să refuze a mai executa restul de 15% din obligaţia de montare a mobilierului  până la momentul în care reclamanta îşi  execută obligaţia de plată.

În probaţiune, pârâtul  B. a precizat că se prevalează de proba cu înscrisuri și interogatoriul reclamantei.

Ce a decis instanţa de judecată în cazul mai sus menţionat şi cum a argumentat hotărârea respectivă?

Prin sentinţa civilă  nr. zas/ 10.12.2013, Tribunalul a admis acţiunea, a obligat pârâta să plătească reclamantei suma de 14.000 lei, reprezentând avansul încasat și 3500 lei cu titlu de daune interese.

Pentru a pronunţa hotărârea respectivă instanţa de fond a avut în vedere următoarele considerente:

Reclamanta, în calitate de beneficiar, a încheiat cu pârâta, în calitate de executant, contractul nr. xaz/01.11.2012 având ca obiect executarea, transportul, montarea produselor de mobilier conform schiţei, mobilier destinat imobilului din localitatea B str. G. A. nr. 5, sector 1 , în valoare de 26.000 lei a cărei plată se face eşalonat, astfel 14.000 lei avans la semnarea contractului cu toate detaliile de execuţie, 7.000 lei în momentul livrării efective a mobilierului, 5.000 lei la terminarea montajului şi recepţia lucrării.

Prin clauzele contractuale stipulate la art. 3 pct. 4, părţile au stabilit că „ în caz de neplată contractul se reziliază fără somaţie, fără punere în întârziere şi fără intervenţia instanţei de judecată… În cazul în care contractul se reziliază din motive imputabile executantului, acesta va fi ţinut la plata de daune interese către beneficiar în valoare de 25% din valoarea totală a contractului”, iar la 4.1 că: „termenul de livrare – montare este de 15 zile de la data achitării avansului”.

Ca  urmare, în privința clauzelor contractuale operează legea părților, întrucât convențiile legal făcute au putere de leg între părțile contractante.

Astfel, deși reclamanta a achitat pârâtului avansul în sumă de 14.000 lei prin factura nr. abc. 14.11.2012, pârâtul nu a livrat și montat mobilierul comandat, așa  cum au stabilit la art  2.3  din contract, în termenul  stipulat  de  15 zile.

Instanța de judecată a reținut că situația de fapt a rezultat din:  

  • coroborarea schițelor de proiectare ale mobilierului întocmite de X care nu au fost prezentate spre luare la cunoștință de către reclamanta – beneficiar A, nefiind semnate de aceasta,
  • declarațiile martorilor C și D, care au arătat că mobilierul a fost transportat și montat parțial în imobilul situat în localitatea B str. G. A. nr. 5, sector 1, ce  avea destinația de croitorie,  precum  și 
  • din răspunsurile reclamantei la interogatoriu.

Dacă hotărârea instanţei de fond a fost atacată de către pârâtul B şi, în caz afirmativ, ce a decis instanţa superioară în cazul mai sus menţionat şi cum a argumentat hotărârea respectivă?

Da, sentinţa civilă nr. zas/ 10.012.2013 a fost atacată de către pârâtul B, dar instanţa superioară a menţinut hotărârea respectivă, reţinându-se temeinicia şi legalitatea acesteia.

Pentru a pronunţa hotărârea respectivă instanţa superioară a avut în vedere următoarele considerente:

Pârâtul a opus excepţia de neexecutare a contractului, susţinând că a livrat mobilierul şi realizat montajul acestuia în proporţie de 85% urmând ca finalizarea operaţiunii de montaj să se producă la momentul în care cocontractantul şi-ar fi îndeplinit obligaţia de plată a preţului contractului, conform clauzei stipulate în art.3.2.

Instanta a reţinut că, prin art. 3.2 din contractul nr. xaz/01.11.2012 părţile au stipulat că plata se face eşalonat în tranşe astfel:

  • 14.000 lei avans la semnarea contractului cu toate detaliile de execuţie;
  • 7.000 lei în momentul livrării efective a mobilierului;
  •  5.000 lei la terminarea montajului şi recepţia lucrării prin proces verbal de recepţie.

Potrivit art.4.1 din contract, termenul de livrare/montare este de 15 zile de la data achitării avansului.

La data de  14.11.2012 pârâtul a emis factura fiscală nr. abc. pentru avansul în sumă de 14.000 lei pe care reclamanta a achitat-o cu O.P. în data de 14.11.2012.

Deşi pârâtul a susţinut în mod consecvent la judecata fondului şi ulterior a recursului că şi-a îndeplinit integral obligaţia de livrare a mobilierului în termenul contractual, instanța a observat că argumentul expus este lipsit de substanţă juridică.

Martorii audiaţi la propunerea pârâtului nu au putut afirma că s-a livrat întregul mobilier conform contractului, ci doar că au montat aproximativ 85% din acesta.

Instanța a mai reţinut că una dintre condiţiile pentru invocarea excepţiei de neexecutare a contractului constă în aceea ca neexecutarea să nu se datoreze faptei înseşi a celui ce invocă excepţia, faptă ce l-a împiedicat pe celălalt să îşi execute propria obligaţie.

În speţă se observă că nu există un proces verbal de predare-primire a mobilierului şi, deşi tranşa a II-a şi a III-a din preţ deveneau scadente la data livrării întregului mobilier, respectiv la data finalizării montajului şi a semnării procesului verbal de recepţie, aceste înscrisuri nu au fost întocmite de pârât, care nu a emis nici facturile fiscale aferente sumelor stipulate în art.3.2, cu excepţia facturii de avans, achitate de reclamantă aşa cum s-a reţinut anterior.

A rezultat, prin urmare, că pârâtul nu a demonstrat executarea corespunzătoare a obligaţiilor asumate, în modalitatea agreată prin clauzele contractuale analizate, considerent pentru care în mod judicios instanţa de fond a dat eficienţă pactului comisoriu şi a admis acţiunea reclamantei.

(P) Caută orice dosar aflat în instanţă în Lege5 Online! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here