Reclamanta V C P cu domiciliu ales în B, a chemat în judecată pe pârâtul Primarul Municipiului B, solicitând instanţei de judecată ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună obligarea acestuia să emită autorizaţie de construire în vederea intrării în legalitate pentru construcţia mansardă compusă din 17 apartamente edificată în B, str. A.

În dovedirea acțiunii, reclamanta  a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri.

Ce apărări concrete a formulat pârâtul  în cauză?

Pârâtul a formulat întâmpinare ce a fost depusă la dosarul cauzei prin care acesta a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată. 

Ce a decis instanţa de judecată în cazul mai sus menţionat și cum a argumentat instanța hotărârea respectivă?

Prin sentinţa civilă nr. 7191/CA/12.12.2012 a Tribunalului Braşov s-a admis acţiunea formulată de reclamanta V C P în contradictoriu cu pârâtul Primarul Municipiului B  şi in consecinţă: a fost obligat pârâtul să emită autorizaţie de construire în vederea intrării în legalitate pentru construcţia mansardă compusă din 17 apartamente edificată în B, str. A.; s-a admis cererea de intervenţie în interesul reclamantei formulată de către intervenienţii T I  şi D D E; s-a luat act că nu au fost solicitate cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa hotărârea respectivă instanţa de fond a avut în vedere următoarele considerente:

S-a analizat dacă refuzul pârâtului de soluţionare a cererii reclamantei de legalizare a construcţiilor i-a produs acesteia o vătămare a unui drept al său sau al unui interes legitim, în condiţiile art. 1 din Legea nr. 554/2004, modificată.

În drept, conform art. 59 alin. 3 din Ordinul nr. 839/2009în situaţia în care construcţia realizată fără autorizaţie de construire întruneşte condiţiile urbanistice de integrare în cadrul construit preexistent, autoritatea administraţiei publice locale competente poate proceda la emiterea unei autorizaţii de construire în vederea intrării în legalitate, în coroborare cu luarea măsurilor legale care se impun, numai în baza concluziilor unui referat de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială de calitate „rezistenţă mecanică şi stabilitate” privind starea structurii de rezistenţă în stadiul fizic în care se află construcţia, precum şi pentru cerinţa esenţială de calitate „securitatea la incendiu”, numai după emiterea Acordului de mediu, în condiţiile legii”.

Din interpretarea acestei norme rezultă că legalizarea unei construcţii pentru care nu a fost emisă anterior lucrărilor autorizaţie în condiţiile Legii nr. 50/1991, poate fi dispusă numai după îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: construcţia îndeplineşte cerinţele de calitate „rezistenţă mecanică şi stabilitate”, de „securitatea la incendiu”, se integrează în cadrul construit preexistent şi are acord de mediu.

În cauză, reclamanta a făcut dovada, prin lucrările de specialitate efectuate în cauză de către experţi tehnici autorizaţi conform normelor legale, că mansarda edificată la imobilul în litigiu întruneşte condiţia de integrare în cadrul construit, că răspunde la cerinţa de calitate „rezistenţă mecanică şi stabilitate”, că se integrează în gradul de rezistenţă la foc II, că poate realiza funcţiunea propusă de apartamente în clădire colectivă de locuinţe şi că nu este necesar acordul de mediu, faţă de legislaţia actuală.

Prin urmare, refuzul pârâtului de legalizare a acestor construcţii, edificate cu acordul Asociaţiei de Proprietari şi după îndeplinirea tuturor condiţiilor legale, apare ca fiind arbitrar şi nejustificat.

Pentru toate aceste considerente, în baza art. 59 din Ordinul nr. 839/2009 şi a art. 1 şi 18 din Legea nr. 554/2004, modificată, s-a admis acţiunea promovată de către reclamanta V  C P. Faţă de soluţia pronunţată asupra cererii principale s-a admis şi cererea de intervenţie în interesul reclamantei formulată de către intervenienţi; nu s-au acordat cheltuieli de judecată întrucât acestea nu au fost solicitate. 

Dacă hotărârea instanţei de fond a fost atacată de către pârât şi, în caz afirmativ, hotărârea a fost confirmată sau infirmată de instanţa superioară? Cum a argumentat instanța superioară hotărârea respectivă?

Da, sentinţa instanţei de fond a fost atacată cu recurs  de către pârât, iar  curtea de apel a respins recursul ca nefondat, menținând astfel ca legală și temeinică hotărârea instanței de fond; fără cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa hotărârea respectivă instanţa superioară a avut în vedere următoarele considerente:

Din verificările întregului probatoriu de la dosar, cuprins în cele două volume din dosarul Tribunalului Braşov ataşat şi faţă de dispoziţiile Legi nr. 50/1991, a Legii nr. 350/2001, a Ordinului nr. 839/2009, privind legalizarea unei construcţii art. 59 (alin. 3) a ordinului nr. 135/2010, art. 5 alin. 1 şi art. 19 din Ordinul nr. 536/1997,  rezultă că instanţa de fond a reţinut corect şi legal sesizată de drept şi de fapt dedusă judecăţii, pronunţând o hotărâre, temeinică şi legală, conformă cu probele de la dosar şi cu prevederile legale incidente.

Referitor la criticile de recurs formulate la punctele I-IV recurs, instanţa de recurs a constatat ca faţă de actele de la dosar raportat la considerentele sentinţei civile atacate, nu se pot reţine în cauză aceste critici, constatând că în cauză nu sunt incidente prevederile art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă, nefiind vorba de aplicarea greşită a legilor sus menţionate şi nici de interpretarea greşită a legii şi a probelor de la dosar.

În esenţă, se reţine că în cauză prin hotărârea dată de instanţa de fond nu s-au încălcat nici prevederile Legii nr. 350/2001, nici ale Legii nr. 50/1991, nici ale ordinului  nr. 135/2010, nici a prevederilor Ordinului nr. 536/1997, şi că acţiunea reclamantei a fost justificată în fapt şi în drept motiv pentru care în mod corect s-a dispus admiterea acesteia şi obligarea pârâtului de a legaliza această construcţie.

În sensul admiterii acţiunii şi respingerii recursului  sunt şi soluţiile instanţei de judecată  în materie  depuse de reclamantă în dosarul de recurs.

De asemenea, instanţa reţine că, pentru soluţionarea cauzei a fost administrată la Tribunalul Braşov, expertiza tehnică extra judiciară în specialitatea  „urbanism şi amenajarea teritoriului” pentru mansardare imobil locuinţe colective situate în Braşov, str. L….

Expertiza, deşi realizată extrajudiciar, a fost  întocmită de singurul expert judiciar aflat pe lista Ministerului de justiţie pentru realizarea de lucrări în specialitate „urbanism şi amenajarea teritoriului” , arhitectul I A şi însuşită de partea pârâtă.

Împotriva concluziilor acestei expertize, pârâta în dosarul de fond nu a formulat obiecţii şi s-a declarat de acord cu conţinutul celor constate de expert în lucrarea efectuată.

Conţinutul raportului de expertiză sunt în sensul că mansardarea edificată  întruneşte condiţiile urbanistice de integrare în cadrul construit preexistent.

Construcţia edificată are întocmit studiu de fezabilitate privind performanţa energetică  a anvelopei clădiri, urmare a măsurilor de reabilitare, întocmită  în aprilie 2009, de către expertul tehnic extra judiciar, F M.

Anterior edificării construcţiei, s-a solicitat de la Agenţia pentru protecţia mediului B  un acord de mediu pentru una din mansarde.

De menţionat este şi faptul că prin Certificatul de Urbanism nr. 4626/26.10.2007, emis de primăria Municipiului B, nu  se solicită  acordul privind protecţia mediului.

De altfel, la dosar este prezenta schema instalaţiilor, din care rezultă că acestea sunt în linie dreaptă, băile  fiind amplasate deasupra celor existente la nivele I-IV.

Schema instalaţilor a fost necesară în procesul de autorizare, iar, aşa cum s-a afirmat, a întocmit întreaga documentaţie necesară autorizării.

Întrucât motivele invocate de către recurent privesc chestiuni ce ar fi  putut fi puse în discuţie în situaţia în care s-ar fi solicitat autorizaţia de construire în vederea edificării de construcţii, ele nu pot fi reţinute în cauză, direct în recurs.

Cauza de faţă raportat la obiectului este supusă cerinţelor prevăzute de art. 59 alin. 3 din  Ordinul nr. 839/2009 al MDRL, ce priveşte eliberarea autorizaţiei de construire în vederea intrării în legalitate.

În concluzie, faţă de cele mai sus expuse au fost înlăturate toate criticile de recurs ca neîntemeiate şi nelegale. 

Extras din Decizia civilă nr. 3432/R/25.06.2013, Curtea de Apel Brașov, www.portal.just.ro

 comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here