Reclamantul A  a chemat în judecată pe pârâţii SC B SA, C, D şi E  solicitând instanţei de judecată ca prin hotărârea ce o va pronunţa, în baza probelor administrate, să dispună următoarele:

– obligarea pârâţilor de a pune la dispoziţia reclamantului spre consultare toate actele contabile ale societăţii pârâte SC B SRL privind activitatea societăţii pe perioada 2005 până în prezent, în special următoarele documente: balanţa de verificare a lunii decembrie 2006, rulajele contului casă şi bancă în 2006, situaţia ieşirilor de active imobilizate în 2006-2008 care să cuprindă profitul/pierderea pe fiecare ieşire, contractele de creditare ale asociaţilor, copii după documentele de plată privind restituirea împrumuturilor către asociaţi (atât pentru restituirile prin casierie, cât şi cele prin bancă), sub sancţiunea unor daune cominatorii de 500 lei pe zi de întârziere începând cu data comunicării hotărârii, până la executarea acesteia;

– obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces.

În motivarea în fapt a cererii, reclamantul a arătat că a avut calitatea de asociat al SC B SRL. În calitate de asociat al societăţii, prin înscrisul înregistrat în data de 13.01.2009 a solicitat celorlalţi asociaţi – pârâţi în cauză înmânarea unor acte contabile din perioada 2006 – 2008.

Ulterior, potrivit Hotărârii din 20.01.2009 luată de asociaţii SC B SRL, reclamantul A, asociatul X şi pârâţii C, D si E  s-au retras din societate, au cesionat părţile sociale numiţilor Z şi Y, s-au revocat administratorii retraşi, s-a schimbat sediul societăţii în Bucureşti şi denumirea acesteia în SC O SRL.

Modificările au fost înregistrate în registrul comerţului, astfel cum rezultă din înscrisul din 25.05.2009 eliberat de O.R.C. de pe lângă Tribunal.

În probaţiune, reclamantul a precizat că se prevalează de proba cu înscrisuri.

Ce apărări concrete au formulat pârâţii în cauză?

Pârâta  SC B SA a formulat Întâmpinare şi a solicitat respingerea cererii introductive de instanţă.

Pârâta a arătat că se opune comunicării oricăror informaţii despre starea societăţii către reclamant, invocând atât lipsa calităţii procesuale active a acestuia, dar şi faptul că societatea-pârâtă şi-a schimbat denumirea, precum şi  sediul în Bucureşti.

În probaţiune, pârâta a precizat că se prevalează de proba cu înscrisuri.

Ce a decis instanţa de judecată în cazul mai sus menţionat şi cum a argumentat hotărârea respectivă?

Prin sentinţa comercială nr. abc/06.04.2010, Tribunalul a respins acţiunea comercială formulată de reclamantul A împotriva pârâţilor SC O SRL, C, D şi E  pe calea excepţiei lipsei calităţii procesuale active a reclamantului, având în vedere că acesta nu mai are calitatea de asociat al pârâtei SC  O SRL (fosta SC B SRL) şi, prin urmare, nu mai poate uzita de prevederile art. 199 alin. 5 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale1

Dacă hotărârea instanţei de fond a fost atacată de către reclamant şi, în caz afirmativ, hotărârea a fost confirmată sau infirmată de către instanţa superioară?

Da, sentinţa civilă nr. abc/06.04.2010 a instanţei  a fost atacată de către reclamant, iar instanţa superioară a desfiinţat hotărârea atacată şi a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe reţinând că, reclamantul şi-a justificat demersul prin aceea că exista un interes născut, legitim şi actual care să-i permită formularea acţiunii, că, pierderea calităţii de asociat, nu poate fi asimilată în orice împrejurare cu excepţia lipsei calităţii procesuale active.

Ce a decis instanţa de fond-în rejudecare în cazul mai sus menţionat şi cum a argumentat hotărârea respectivă?

In rejudecare, prin sentinţa civilă nr. des/05.04.2011 pronunţată de Tribunal s-a respins acţiunea comercială formulată de reclamantul A împotriva pârâţilor SC B SRL ( actuală SC O SRL ), C, D şi E pentru obligaţia de a face sub sancţiunea plăţii de daune cominatorii de 5.000 lei/zi de întârziere începând cu data pronunţării sentinţei până la data comunicării acesteia, fără cheltuieli de judecată.

S-a apreciat că demersul reclamantului A privind înmânarea actelor contabile pentru perioada indicată este nejustificat în condiţiile în care potrivit art. 111 din Legea nr. 31/1990 în calitate de asociat avea posibilitatea să participe la adunarea generală ordinară de la încheierea fiecărui exerciţiu financiar anual.

Cum în susţinerea acţiunii nu a dovedit că, din motive obiective, nu a participat la adunările generale din intervalul de timp 2006 – 2008, acţiunea a fost apreciată ca fiind neîntemeiată şi, pe cale de consecinta, instanţa de fond a respins-o.

Dacă hotărârea instanţei de fond-în rejudecare a fost atacată de către reclamant şi, în caz afirmativ, hotărârea a fost confirmată sau infirmată de către instanţa superioară?

Da, sentinţa civilă nr. des/05.04.2011  a instanţei de fond-în rejudecare a fost atacată de către reclamant, iar instanţa superioară  a schimbat în tot sentinţa instantei de fond şi a admis acţiunea formulată de reclamant.

Au fost obligaţi pârâţii să pună la dispoziţia reclamantului spre consultare actele contabile ale societăţii pârâte SC O SRL privind activitatea societăţii din perioada 2005 până în prezent, sub sancţiunea unor daune cominatorii de 500 lei pe zi de întârziere începând cu data comunicării hotărârii, până la executarea acesteia.

De asemenea, au fost obligaţi pârâţii în solidar la plata sumei de 10.000 lei cheltuieli de judecată2.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de control judiciar a reţinut, în esenţă, că hotărârea instanţei de fond este netemeinică şi nelegală deoarece, indiferent de aspectul reţinut de către instanţa de fond, respectiv de participarea sau lipsa reclamantului de la Adunările generale ale acţionarilor societăţii, dreptul de a avea acces la documentele societăţii este consfinţit de lege, respectiv de dispoziţiile art. 199 alin. 5 din Legea nr. 31/1990 potrivit căruia, în lipsă de cenzori sau, după caz, de auditor financiar, fiecare dintre asociaţi, care nu este administrator al societăţii, va exercita dreptul de control pe care asociaţii îl au în societăţile în nume colectiv, iar potrivit alin. (4) din acelaşi articol aceste dispoziţii se aplică şi societăţilor cu răspundere limitată.

S-a reţinut atitudinea culpabilă a pârâţilor care au tergiversat în mod nejustificat comunicarea oricăror informaţii despre starea societăţii către reclamant, invocând iniţial lipsa calităţii procesuale active a acestuia, iar ulterior faptul că pârâta şi-a schimbat denumirea, apoi că şi-a schimbat sediul în Bucureşti şi ulterior că nu mai există contabilitatea pârâtei astfel că ea trebuie refăcută, iar în faţa instanţei de apel pârâţii au solicitat acordarea mai multor termene de judecată pentru soluţionarea litigiului pe cale amiabilă pentru a da curs cererii reclamantului, ceea ce nu s-a întâmplat.

Instanţa de control judiciar a mai reţinut şi faptul că refuzul nejustificat a accesului asociatului la documentele, evidenţele şi registrele societăţii care atestă operaţiunile efectuate de persoana juridică reprezintă un act samavolnic, care nu poate primi o confirmare din partea instanţei de judecată.

____________________

Art. 199 alin. 5 din Legea nr. 31/1990: În lipsă de cenzori sau, după caz, de auditor financiar, fiecare dintre asociaţi, care nu este administrator al societăţii, va exercita dreptul de control pe care asociaţii îl au în societăţile în nume colectiv.

Reţinem şi că hotărârea instanţei de apel a fost menţinută şi de către instanţa de recurs.

(P) Caută orice dosar aflat în instanţă în Lege5 Online! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here