Prin cererea introductivă de instanță, reclamantul R.N., în contradictoriu cu pârâții Primăria Comunei Poienile de Sub Munte prin Primar, C.M. şi C.M., L.M., a solicitat instanței de judecată  obligarea pârâților C.M. şi C.M., L.M. să desființeze gardul construit pe strada C. din loc. Poienile de Sub Munte, ce blochează drumul de acces spre locuința reclamantului, în termen de 30 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii.  De asemenea, reclamantul a solicitat obligarea pârâților să plătească reclamantului cheltuieli de judecată. 

În dovedirea actiunii, a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri, interogatorii și expertiză. 

Ce apărări concrete au formulat pârâții în cauză?

Pârâții  au formulat întâmpinare ce a fost depusă la dosarul cauzei în care aceștia au  solicitat respingerea ca neîntemeiată a acțiunii introductive de instanță.

Au invocat și excepția lipsei calității procesuale pasive a lor, dar și excepția lipsei calității procesuale active a reclamantului.

Pârâții  au susținut că fac  dovada cu extrasul de carte  funciară că nu sunt  proprietarii terenului prin a cărui îngrădire ar fi afectat accesul reclamantului la calea  publică, proprietar de carte  funciară este  C.A., ei având  numai uzufructul viager al terenului. Au mai arătat că atunci când au transmis nuda proprietate numitei C.A., au transferat acesteia toate drepturile şi obligațiile în legătură cu aceasta, orice  pretenție fiind formulată față de ea  şi succesorii ei în drepturi. 

Pârâții  au susțínut că reclamantul nu are calitate procesuală activă, atâta timp cât, nu se poate dovedi calitatea de cale de acces de  interes, cel puțin local, a  pretinsului drum care a fost  îngrădit, iar adeverința eliberată de primărie și depusă de reclamant la dosarul cauzei, în lipsa detaliului de sistematizare, nu transformă o păşune  în drum de acces. 

Ce a decis instanţa de judecată în cazul mai sus menţionat și cum a argumentat instanța hotărârea respectivă?

Prin sentința civilă nr.2528/14.11.2012 pronunțată de Judecătoria Vişeu de Sus a fost admisă acțiunea formulată de reclamantul R.N., în contradictoriu cu pârâții Primăria Comunei Poienile de Sub Munte prin Primar, C.M. şi C.M., L.M., au fost obligați pârâții C.M. şi C.M. să desființeze gardul în lungime de 9,40 ml construit pe strada C. din loc. Poienile de Sub Munte, ce blochează drumul de acces spre locuința reclamantului, în termen de 30 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii.  A fost obligat pârâtul L.M. să desființeze gardul în lungime de  4,4 ml construit pe strada C.  din loc. Poienile de Sub  Munte, ce blochează  drumul de acces spre locuința reclamantului, în termen de 30 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii. De asemenea, au fost obligați pârâții să plătească reclamantului cheltuieli de judecată. 

Pentru a pronunţa hotărârea respectivă instanţa de fond a avut în vedere următoarele considerente:

Aşa cum reiese din adresele emise de Primăria Poienile de sub Munte şi Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public, strada C. din comuna Poienile de Sub Munte este o stradă balastrată, în lungime de 8 km, aflată proprietatea Statului Român şi în administrarea Consiliului local Poienile de Sub Munte, asigurând accesul spre domiciliul reclamantului şi alte proprietăți.

Potrivit Adresei emisă de Primăria Comunei Poienile de Sub Munte sub nr.3999 din 19.09.2012, înregistrată la dosarul cauzei la data de 20.09.2012, pârâții C.M. , C.M. şi L.M. au ocupat o suprafață de 327 mp din drumul de acces la locuința reclamantului.

A reieșit astfel că pârâții C.M. şi C.M. au construit un gard în lungime de 9,40 m, lungimea terasamentului ocupat de aceştia fiind de 45 mp, iar pârâtul L.M. a amplasat un gard în lungime de 4,40 m, suprafața terasamentului ocupat de acesta fiind de 282 mp.

De asemenea, a reieșit că aceşti pârâți nu au solicitat şi obținut autorizație de construire pentru gardul în cauză, la Primăria Poienile de Sub Munte. 

Pârâtul C.M., în interogatoriul administrat, a arătat că fosta cale ferată forestieră a trecut peste terenul său, pe o lungime de aproximativ 14 ml. A amplasat un gard, la limita proprietății sale, dinspre această cale ferată, gardul fiind construit din lemn şi sârmă, fără autorizație de construire, trecând pe o porțiune şi peste locul în care a fost inițial linia C., arătând că nu este proprietar tabular pe acea porțiune de teren.

Pârâtul L.M., în interogatoriul administrat, a arătat că deține teren peste care trece fosta cale ferată forestieră. Terenul său este îngrădit la limita cu drumul comunal, dar nu la limita cu fosta cale C., fără a deține autorizație de construire pentru gard.

A arătat, de asemenea, că acea cale publică este acum drum comunal, o parte fiind asfaltată, alta nu. Cum din întreg probatoriul administrat a reieșit că strada C. este un drum public, aflat în proprietatea Statului Român şi administrarea Consiliului Local Poienile de Sub Munte, regimul juridic al acestuia este supus OG nr. 43/1997, aşa cum a fost modificată.

Potrivit criteriilor de clasificare din acest act normativ, strada C. din localitatea Poienile de Sub Munte este un drum public de interes local, întreținerea acestuia, executarea de lucrări, amplasarea de construcții fiind atributul administratorului drumului.

În art.17 al.2 din OG nr.43/1997 modificată, se arată că zonele de protecție ale drumurilor publice rămân în proprietatea sau administrarea persoanelor fizice sau juridice care le dețin, acestea având obligația ca, prin desfăşurarea activităților lor, să nu aducă prejudicii drumului sau derulării în siguranță a traficului, fiindu-le impuse o serie de obligații şi restricții în acest sens.

Potrivit art.43  lit.e din acelaşi act normativ, pe drumurile publice este interzisă ocuparea, sub orice formă, a părții carosabile, a zonei de siguranță, a podurilor, stațiilor mijloacelor de transport în comun, stațiilor de control sau serviciu ale administratorului drumului, şanțurilor, trotuarelor, pistelor, zonelor de siguranță ale drumului , iar potrivit art. 44 al.(4) se interzice blocarea sau amplasarea de obstacole de orice fel pe ampriza drumurilor publice, cu excepția cazurilor anume autorizate de administratorul drumului şi poliția rutieră, încălcarea acestei dispoziții constituind contravenție, potrivit art. 61 al.(1)lit.b.

Pârâții C.M., C.M. şi L.M.  au blocat  o porțiune din strada C., drum public aflat în administrarea Consiliului Local Poienile de Sub Munte, care asigură accesul la domiciliul reclamantului, prin construirea unui gard, fără a avea o autorizație în acest sens, obținută în prealabil de la administratorul drumului, atitudinea acestora fiind una abuzivă, încălcând astfel prev. OG nr.43/1997, modificată.

Susținerile pârâtului C.M. cu privire la litigiile purtate între el şi reclamant nu au fost reținute, neavând relevanță asupra speței de față.

De asemenea, nu au fost reținute nici aspectele privind faptul că nu este proprietar de carte funciară asupra terenului în litigiu, proprietarul fiind C.A., din extrasul de carte funciară anexat întâmpinării sale rezultând că acesta, împreună cu pârâta C.M., au un drept de uzufruct viager asupra terenului şi casei de locuit în cauză.

Apoi, din probatoriul administrat, reiese că aceştia au amplasat gardul pe strada C. , învecinată cu terenul aflat în posesia lor, şi au ocupat terasamentul acesteia, şi nu numita C.A.. 

Dacă hotărârea instanţei de fond a fost atacată de către pârâţi şi, în caz afirmativ, hotărârea a fost confirmată sau infirmată de instanţele de control judiciar?

Da, sentinţa civilă nr. nr.2528/14.11.2012 pronunțată de Judecătoria Vişeu de Sus a fost atacată de către pârâţi, dar instanţele superioare, de control judiciar au menţinut hotărârea respectivă, reţinându-se temeinicia şi legalitatea acesteia. 

Extras din Sentinţa civilă nr.2528/14.11.2012, Judecătoria Vişeu de Sus, www.curteadeapelcluj.ro

Ai nevoie de Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here