Reclamanta A  a chemat în judecată pe pârâta Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului B.  solicitând instanţei de judecată ca prin hotărârea ce o va pronunța, în baza probelor administrate, să dispună anularea Deciziei de impunere nr. 19387/16.03.2012 şi obligarea pârâtei la restituirea către reclamantă a sumei de 696 lei, sumă ce a fost achitată de aceasta cu titlu de contribuţie la FNUASS, potrivit chitanţei de plată seria CAS B, nr.33161/23.11.2010,  în baza Deciziei de impunere nr. 119230/2010 emisă de pârâtă.

În motivarea în fapt a cererii, reclamanta a arătat că prin adresa nr. 11765/19.03.2012 emisă de pârâta Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului B. si comunicată reclamantei, pârâta i-a comunicat următoarele:

Vă aducem la cunoştinţă că s-a pus în aplicare Sentinţa civilă nr. 821/2011 a Tribunalului B., rămasă definitivă şi irevocabilă care prevede anularea Deciziei de impunere nr. 119230/01.06.2010 pentru vicii de formă ceea ce a condus şi la anularea Titlului executoriu nr. 016829/25.10.2010.  La data prezentei sunteţi înregistrată în evidenţa Casei de Asigurări de Sănătate B. cu obligaţii restante în sumă de 334 lei din care: 289 lei reprezintă dobânzi şi majorări de întârziere calculate de la data scadenţei până la data plăţii debitului respectiv 23.11.2010 şi 45 lei reprezintă penalităţi de întârziere”.

Reclamanta A a mai arătat în cererea introductivă de instanță că, prin decizia de impunere nr. 119230/01.06.2010 emisă de pârâtă s-a stabilit în sarcina reclamantei obligaţii de plată la fondul FNUASS pentru venituri din chirii obţinute de reclamantă în perioada 2005-2007. Prin sentinţa civilă nr. 821/CA/2012 a Tribunalului B. a fost anulată decizia de impunere nr. 119230/01.06.2010 emisă de pârâtă.

Prin Decizia de impunere în litigiu, respectiv Decizia nr. 19387/16.03.2012 s-au stabilit obligaţii de plată în sarcina reclamantei constând în accesorii – dobânzi, majorări şi penalităţi de întârziere pentru obligaţiile de plată a contribuţiei reclamantei la fondul de sănătate menţionate în Decizia de impunere anulată (în speță în decizia de impunere nr. 119230/01.06.2010).

Or, în condiţiile în care reclamanta A. nu are un debit principal de plată la fondul FNUASS, consideră că nici accesoriile nu sunt datorate.

Cum reclamanta a achitat suma de 696 lei în baza Deciziei de impunere nr. 119230/2010 anulată de instanţă, această sumă este supusă restituirii, orice plată făcută în baza unui act nul fiind plată nedatorată.

În probaţiune, reclamanta a precizat că se prevalează de proba cu înscrisuri.

Ce apărări concrete a formulat pârâta în cauză?

Pârâta a formulat întâmpinare ce a fost depusă la dosarul cauzei prin care acesta a solicitat respingerea acţiunii reclamantei  A ca neîntemeiată.

Ce a decis instanţa de judecată în cazul mai sus menţionat şi cum a argumentat hotărârea respectivă?

Prin sentinţa civilă nr. xyz/23.09.2013 pronunţată de Tribunalul B. – secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal – s-a admis acţiunea formulată de reclamanta A în contradictoriu cu pârâta Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului B. şi în consecinţă: s-a anulat Decizia de impunere nr. 19387/16.03.2012 emisă de pârâtă; pârâta a fost obligată să restituie reclamantei suma de 696 lei, sumă achitată de reclamantă cu titlu de contribuţie la FNUASS, potrivit chitanţei de plată seria CAS B, nr.33161/23.11.2010.

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut următoarele considerente:

Prin Decizia de impunere nr. 119230/01.06.2010 s-a stabilit de către Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului B., în sarcina reclamantei A, un debit principal reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată pentru „venituri din chirii, dividende, dobânzi, drepturi de proprietate intelectuală, etc.” în cuantum de 463 lei şi dobânzi în cuantum de 457 lei. Astfel, pentru anul 2005, debitul principal datorat este stabilit ca fiind de 6 lei, pentru anul 2006 de 153 lei iar pentru anul 2007 de 304 lei.

Prin sentinţa civilă nr. 821/CA/08.02.2012 a Tribunalului B., rămasă irevocabilă, s-a dispus anularea Deciziei de impunere nr. 119230/01.06.2010.

S-a reţinut de către instanţă că pentru veniturile din anii 2005-2006 (parţial), erau în vigoare alte acte normative, că textul de lege invocat de emitentă a fost aplicat retroactiv veniturilor realizate de reclamantă, cu încălcarea dispoziţiilor legale şi a principiului retroactivităţii.

Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului B. a emis o nouă decizie de impunere (în speță Decizia nr. 19387/16.03.2012) în care s-au stabilit, cu reţinerea aceloraşi temeiuri legale, următoarele:

Pentru anul 2005, contribuţie datorată şi achitată de 6 lei, pentru anul 2006, contribuţie datorată şi achitată de 153 lei şi pentru anul 2007, contribuţie datorată şi achitată de 304 lei. Au fost calculate şi accesorii constând în majorări, dobânzi şi penalităţi. Totodată, din suma de 696 lei achitată de către reclamanta A, după scăderea totalului debitului principal, s-a considerat că restul sumei a fost achitat cu titlu de accesorii.

Astfel, instanța a constatat că Decizia de impunere nr. 19387/16.03.2012 încalcă puterea de lucru judecat a sentinţei civile nr. 812/08.02.2012 a Tribunalului B. întrucât este emisă în baza aceloraşi temeiuri legale şi organul emitent nu a dat niciun fel de valoare juridică anulării primei decizii de impunere.

Anularea deciziei de impunere nr. 119230/01.06.2010 echivalează cu inexistenţa acesteia, cu lipsa oricărui document de stabilire a contribuţiei.

Pentru reclamanta A, până la emiterea deciziei nr. 19387/16.03.2012, nu a fost emisă o altă decizie de impunere cu privire la veniturile din cedarea folosinţei bunurilor obţinute în anii 2005-2007.

La emiterea deciziei din 16.03.2012, Casa de Asigurări de Sănătate ar fi trebuit să verifice dacă se împlinise sau nu termenul de prescripţie al stabilirii obligaţiei fiscale.

Prin prisma dispoziţiilor Codului procedură fiscală, neexistând niciun caz de întrerupere sau suspendare a acestui termen, la data de 16.03.2012, pentru anii 2005 şi 2006 nu se mai putea proceda la emiterea titlului întrucât se implinise termenul de prescripţie.

Pentru anul 2007, la care nu se referă nici aplicarea greşită a temeiurilor legale, Casa de Asigurări se Sănătate a Judeţului B. este îndreptăţită să stabilească contribuţia de asigurări de sănătate, însă cu respectarea beneficiului termenului de scadenţă.

Impunerea accesoriilor este o consecinţă a nerespectării termenului de scadenţă a achitării debitului principal, astfel că acestea ar fi putut fi calculate în cauză doar după emiterea titlului privind debitul principal aferent anului 2007, comunicării legale a acestuia şi neachitării sumei până la scadenţă.

La momentul emiterii deciziei analizate (Decizia nr. 19387/16.03.2012), debitul principal în cuantum de 304 lei-aferent anului 2007 era deja plătit, nemaiexistând cadrul legal pentru calculul accesoriilor, iar pentru anii 2005, 2006 nu se datorează nici debit principal, nici accesorii, pentru motivele anterior arătate.

În consecinţă, doar în privinţa debitului principal stabilit pentru anul 2007 se impunea verificarea temeiniciei stabilirii acestuia. Față de acest aspect, instanța a constatat că la dosarul cauzei nu s-a identificat niciun înscris în dovedirea debitului aferent anului 2007 astfel că instanța a considerat că nu se poate proceda la verificarea mai sus menţionată, urmând a se constata că anularea Deciziei nr. 19387/16.03.2012 nu poate fi înlăturată de niciuna dintre criticile aduse de către pârata în întâmpinarea depusă la dosarul cauzei.

Dacă hotărârea instanţei de fond a fost atacată de către pârâtă şi, în caz afirmativ, hotărârea a fost confirmată sau infirmată de instanţa superioară?

Da, sentinţa civilă nr. xyz/23.09.2013  a instanţei de fond a fost atacată de către pârâta Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului B., iar instanţa superioară a menţinut hotărârea respectivă, reţinându-se temeinicia şi legalitatea acesteia.

(P) Caută orice dosar aflat în instanţă în Lege5 Online! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

comentarii

1 COMENTARIU

  1. Hm, citindu-ti ptusol am simtit degetul ce apasa rana Lucrez in invatamant si tocmai ii spuneam unei colege pe mess ca m-am hotarat. Daca gasesc ceva mai bine platit, renunt la post, la titulatura si ma duc. Unde-oi fi platita mai bine. Desi visul meu de cand ma stiu a fost sa fiu profa de romana. 8 ani am facut altceva, tot invatamant. Acu 2 ani am ajuns ce-am vrut. Si financiar nu ma ajuta la nimic. Of. Sunt tare trista. Sa nu fiu cu totul off topic, cumnatul meu a plecat in Anglia, medic dupa ani grei aici. Si ii e greu de nu mai poate. Dar, rezista, ca e renumerat.Alt cumnat, fu cat pe ci sa plece in Franta, cu sotia medic, medic si el, cu cabinet privat aici. Acu s-a razgandit, raman tot aici. Eu raman tot aici. Sigur rasare ceva si pe straduta noastra.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here