Prin acţiunea introductivă de instanţă, contestatorul A a formulat în contradictoriu cu  intimata SC B SRL contestaţie împotriva deciziei nr.abc/02.09.2010, pe care o consideră nelegală şi netemeinică întrucât prin aceasta a fost concediat pentru motive neimputabile, sens în care a solicitat anularea deciziei şi repunerea în funcţia de “inspector de specialitate”.

De asemenea, contestatorul a mai solicitat instanţei de judecată şi obligarea intimatei la plata despăgubirilor echivalente cu drepturile salariale majorate și indexate de care trebuia să beneficieze în intervalul 03.09.2010 până la data reintegrării efective pe post, precum și obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest litigiu.

În motivarea în fapt a cererii, contestatorul a arătat că  a fost angajatul  intimatei în baza contractului individual de muncă nr. xyz/2007 și a îndeplinit funcția de execuție “inspector de specialitate”.

A mai arătat că este absolvent al facultății de drept cu diplomă de licență din anul 2008, dar se află  într-o situație mai specială și anume că din anul 2005 a suferit o hemipareză dreaptă spastică – sechele post meningo-encefalită încât a fost încadrat în gradul de handicap “accentuat” nerevizuibil, asșa cum a rezultat  din certificatul pe care l-a anexat.

A învederat faptul că a reușit o mobilizare psiho-fiziologică permanentă și s-a achitat ireproșabil de toate sarcinile de serviciu.

Cu toate acestea, unitatea angajatoare a considerat că trebuie să desființeze chiar postul ocupat de el, dar mai ales, să fie concediat potrivit unei proceduri, evident nelegală, mai exact fiind vorba de o concediere potrivit Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor peroanelor cu handicap, trebuia să beneficieze de un preaviz plătit de minimum 30 de zile lucrătoare, iar intimatul a sfidat această prevedere și i-a acordat un preaviz de numai 20 de zile lucrătoare.

În probaţiune, contestatorul A a precizat că se prevalează de proba cu înscrisuri şi interogatoriul intimatei.

Ce apărări concrete a formulat intimata SC B SRL în cauză?

Intimata SC B SRL a formulat întâmpinare ce a fost depusă la dosarul cauzei prin care aceasta a solicitat respingerea  contestaţiei aparţinând contestatorului A ca neîntemeiată.

Intimata a susținut în esență că nerespectarea de către angajator a termenului de preaviz nu duce la anularea deciziei de concediere, ci atrage o sancțiune pecuniară în condițiile  Codului muncii. Totodată, a precizat că, contestatorul A nu a fost angajat prin aplicarea Legii 448/2006 sau a Legii 76/2002, ci în baza prevederilor din Codul muncii, situație în care termenul de preaviz este de 15 zile lucrătoare; a mai precizat și că, contestatorul A nu a adus la cunoștința angajatorului faptul că este beneficiarul unui certificat de încadrare în grad de handicap, situație în care în contractul individual de muncă a fost menționat un termen de preaviz de 15 zile, termen care a fost respectat.

Ce a decis instanţa de judecată în cazul mai sus menţionat şi cum a argumentat hotărârea respectivă?

Prin sentinţa civilă nr. zxw/08.09.2011, instanţa de judecată a  admis contestația formulată de contestatorul A,  în contradictoriu cu intimata SC B SRL; a anulat decizia de concediere nr.abc/02.09.2010 emisă de intimată; a obligat intimata să dispună reintegrarea contestatorului pe postul deținut anterior și să plătească contestatorului drepturile salariale majorate și indexate pe perioada 03.09.2010 până la data reintegrării efective, precum și suma de 500  lei reprezentaând cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa hotărârea respectivă instanţa de fond a avut în vedere următoarele considerente:

Contestatorul a fost încadrat la SC B SRL pe durată nedeterminată  începând cu 16.07.2007, îndeplinind funcția de inspector specialitate debutant, potrivit contractului individual de muncă nr.xyz/2007 pâna la data de 02.09.2010, dată la care contractul individual de muncă a încetat potrivit deciziei nr.abc/02.09.2010, emisă de intimat în baza art.  55 lit. c, art. 58 alin. 2 coroborat cu art. 65 alin. 1 din Codul Muncii și Legea 554/2004.

Art.83 alin.1 lit. e din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, stabilește  dreptul la preaviz plătit de minimum 30 de zile lucrătoare, acordat la desfacerea contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului pentru motive neimputabile salariatului. În cazul contestatorului intimatul a încălcat această prevedere și i-a acordat un preaviz cu durată de 20 zile lucrătoare.

Legea nu distinge între temeiul de drept avut în vedere la încheierea contractului, Codul Muncii sau Legea nr. 448/2006 și impune angajatorilor o obligație legală la desfacerea contractului individual de muncă pentru protejarea intereselor salariaților aflați într-o situație defavorizată pe plan social și pe piața forței de muncă.

Acordarea preavizului în durată legală reprezintaă o etapă procedurală stabilită de Codul muncii, iar conform Codului muncii se stabilește ca o concediere dispusă cu nerespectarea procedurii prevăzută de lege se sancționează cu nulitatea absolută.

Intimata a avut cunoștință certă că salariatul este o persoană cu grad de handicap accentuat întrucât i-a calculat și acordat lunar drepturile salariale fără a reține suma reprezentând impozitul. Ori, această facilitate fiscală este prevăzută de art. 26 lit. a din Legea nr.448/2006, iar intimata a avut la dispoziție certificatul de încadrare în gradul de handicap;  prin nereținerea impozitului a respectat întocmai prevederea legală menționată.

Instanța a  considerat neîntemeiată apărarea intimatei în sensul că, contestatorul nu a formulat nicio cerere la momentul depunerii certificatului de încadrare în grad de handicap, în condițiile în care la calculul salariului s-a luat în considerare acest act prin nereținerea impozitului.

Dacă hotărârea instanţei de fond a fost atacată de către intimata SC B SRL şi, în caz afirmativ, hotărârea a fost confirmată sau infirmată de instanţa superioara?

Da, sentinţa civilă nr.  zxw/08.09.2011 a instanţei de fond a fost atacată de către intimata SC B SRL, iar instanţa superioară a modificat sentinţa respectivă, reţinându-se netemeinicia acesteia având în vedere următoarele considerente:

Potrivit Codului muncii, “concedierea dispusă cu nerespectarea procedurii prevăzute de lege este lovită de nulitate absolută“. Totodată, Codul muncii prevedea că atunci când “concedierea a fost efectuată în mod netemeinic sau nelegal, instanța va dispune anularea ei și va obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și reactualizate și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul. La solicitarea salariatului instanța care a dispus anularea concedierii va dispune repunerea părților în situația anterioară emiterii actului de concediere.

Instanța superioară a apreciat că cele două prevederi legale enunțate nu sunt incidente în cauză. Astfel, Codul muncii a prevăzut sancțiunea nulității absolute pentru situația în care angajatorul dispune concedierea fără a respecta procedura prevăzută de lege.

În cauza dedusă judecății instanța superioară a apreciat că intimata SC B SRL a respectat procedura prevăzută de lege pentru luarea măsurii desfacerii contractului individual de muncă. Unul dintre elementele acestei proceduri era acordarea preavizului, element ce a fost respectat de intimata SC B SRL, din decizia contestată rezultând fără dubiu acordarea unui termen de preaviz. Astfel fiind, nu se poate reține nulitatea absolută a deciziei de concediere în temeiul dispoziției legale menționate întrucât nu sunt incidente aceste prevederi în cauză.

Cât privește durata termenului de preaviz ce a fost acordat contestatorului aceasta a fost greșită. Erau incidente în favoarea contestatorului dispozițiile art. 83, alin. 1 lit. e) din Legea nr. 448/2006, astfel încât durata preavizului trebuia să fie de 30 zile minim; astfel fiind, acordarea unui preaviz de 20 zile s-a făcut cu nerespectarea dispozițiilor legale menționate.

Acest aspect de nelegalitate în luarea măsurii desfacerii contractului de muncă constituie o nulitate relativă parțială a actului de desfacere a contractului de muncă;  fiind invocată nulitatea parțială a deciziei de desfacere a contractului de muncă, respectiv sub aspectul duratei termenului de preaviz acordat, admiterea contestației nu poate avea drept consecință anularea în totalitate a deciziei de desfacere a contractului individual de muncă, întrucât nu s-a susținut că desființarea postului nu a fost una efectivă.

În aceste condiții, admițând contestația, în mod greșit instanța de fond a anulat în totalitate decizia contestată și a dispus reîncadrarea în muncă a contestatorului pe un post care nu mai există. Soluția care se impune în cauză este aceea a anulării parțiale a deciziei contestate, respectiv numai sub aspectul datei de la care raporturile de muncă sunt desfăcute, data corectă fiind 17.09.2010 (în loc de 03.09.2010, cum s-a prevăzut în decizie). În acest mod se asigură respectarea duratei termenului de preaviz, de 30 zile lucrătoare, la care era îndreptățit contestatoul.

Ca urmare a anulării parțiale a deciziei contestate, contestatorul este îndreptățit la plata drepturilor salariale numai pe durata cuprinsă între 04 – 17.09.2010, sumă ce va fi actualizată la data plății.

Aplicabilitatea în cauză a prevederile Legii nr. 448/2006 a fost corect reținută de instanța de fond. Incidența prevederilor acestei legi, respectiv a reglementărilor din aceasta care sunt favorabile salariaților pentru care există eliberat un certificat de handicap, nu este condiționată de legiuitor de angajarea respectivilor salariați strict ca urmare a aplicării acestei legi; de altfel, intimata SC B SRL a recunoscut acest aspect (respectiv a aplicat în acest mod legea) atunci când nu a procedat la reținerea din salariul brut al contestarului a impozitului, deși susține că angajarea contestatorului s-a făcut strict în temeiul prevederilor din Codul muncii.

(P) Caută orice dosar aflat în instanţă în Lege5 Online! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here