Prin cerere, petenta A a solicitat notarea litigiului confirmat de adresa nr. 6356/P/2006 a Parchetului de pe lângă Judecătoria C. asupra imobilului -teren în suprafata de 950 mp, parcela A 431/9, înscris în cartea funciara nr.1089/N la Al+1 a localității CC, cu număr cadastral 1003, proprietatea lui B. și C.

În motivarea în fapt a cererii, s-a arătat că dreptul de proprietate asupra imobilului în litigiu a fost dobândit de petenții A. și X. prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.abc/2004 și a fost înstrăinat, prin mandatar, către intimații B și C, prin actul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. zaxx/26.06.2006.

Apreciind că au fost înșelați prin această din urmă tranzacție, petenții vânzători A. și X. au formulat plângere penală atât împotriva mandatarului, cât și împotriva celorlalte persoane implicate în tranzacție, și au solicitat Biroului de Carte Funciară C. notarea litigiului confirmat prin adresa nr.6356/P/2006 a Parchetului de pe lângă Judecătoria C.

Ce a decis Biroul de Carte Funciară al  C.  în cazul mai sus menţionat?

Prin încheierea nr.wac/12.07.2006 Biroul de Carte Funciara al C. a admis cererea formulată de petenta A. și a dispus notarea litigiului confirmat de adresa nr. 6356/P/2006 a Parchetului de pe lângă Judecătoria C. asupra imobilului mai sus amintit.

Dacă  încheierea Biroului de Carte Funciară al  C. a fost atacată de intimați şi, în caz afirmativ, încheierea a fost confirmată sau infirmată de instanţa? Cum a argumentat instanţa hotărârea respectivă?

Da, încheierea Biroului de Carte Funciara al  C. a fost atacată  cu plângere de intimatul C. , dar  aceasta a fost respinsă ca nefondată de Judecătoria C, prin sentința civilă nr. xxx/10.11.2006.

Pentru a pronunţa hotărârea respectivă instanţa de fond a avut în vedere următoarele considerente:

Instanța a apreciat că sunt întrunite condițiile stabilite de art. 44 și 84 din Ordinul nr. 2371/1997 privind Regulamentul de organizare si funcționare a birourilor de carte funciară, întrucât litigiul penal declanșat de petenții vânzători A. și X. vizează săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în legătură cu tranzacția în baza căreia intimații C și B  au dobândit dreptul de proprietate asupra terenului, că acesta afectează direct valabilitatea convenției și, implicit, dreptul de proprietate astfel transmis, iar legalitatea notării litigiului a fost confirmată, ulterior, de existența altor procese de natură civilă, care privesc însăși valabilitatea actului de înstrăinare și formează obiectul dosarelor civile nr. 8285/2006 și nr. 8286/2006 ale Judecătoriei C.

Dacă hotărârea instanţei de fond a fost atacată de către intimat şi, în caz afirmativ, hotărârea a fost confirmată sau infirmată de instanţa superioară? Cum a argumentat instanţa de apel hotărârea respectivă?

Da, sentinţa civilă nr. xxx/10.11.2006 a instanţei de fond a fost atacată de către intimatul C, iar instanţa superioară a  admis apelul și a schimbat în tot hotărârea atacată, în sensul că a admis plângerea și a respins cererea de notare a litigiului în partea C III a Cartii Funciare nr.1089/N a localității CC, județul C.

La pronunțarea hotărârii s-a avut în vedere că dispozițiile art. 26 alin. 4 lit. c din Legea nr. 7/1996 republicată, ca și cele ale art. 44 lit.c și art. 84 din Ordinul nr. 2371/1997 privind regulamentul de organizare și funcționare a birourilor de carte funciară, cer existența unei legături între litigiul civil sau penal a cărui notare în cartea funciară se solicită și imobilul pe care îl vizează.

În speță, din adresa Parchetului de pe lângă Judecătoria C., în baza căreia s-a realizat notarea, nu reiese existența vreunei legături între plângerea penală formulată de petenții A și X. și imobilul asupra căruia s-a cerut înscrierea, ci doar faptul că aceasta a fost formulată împotriva numitului C. și că a fost trimisă Poliției municipiului C pentru a efectua cercetări sub aspectul infracțiunii  de înșelăciune; legalitatea operațiunii de notare nu poate fi atrasă de faptul că pe rolul instanțelor se află și alte litigii, de natură civilă, referitoare la contractul de vânzare-cumpărare care a stat la baza întabulării dreptului de proprietate al apelantului, deoarece fiecare dintre acțiunile deduse judecății are individualitatea sa.

Dacă hotărârea instanţei de apel a fost atacată de către petenti şi, în caz afirmativ, hotărârea a fost confirmată sau infirmată de instanţa superioară? Cum a argumentat instanţa de recurs hotărârea respectivă?

Da, decizia instanţei de apel a fost atacată de către petenții A și X, dar instanţa superioară a menţinut hotărârea respectivă (a instanţei de apel), reţinându-se temeinicia şi legalitatea acesteia.

Notarea este acea înscriere care are ca obiect menționarea în cartea funciara a unor drepturi personale, fapte sau alte raporturi juridice strâns legate de drepturile tabulare, pentru a le face opozabile terțelor persoane. Ea nu are caracter constitutiv de drepturi, ci mai degrabă unul informativ, pentru eventualele terțe persoane interesate de situația juridică a imobilului și a drepturilor proprietarului tabular.

Stabilind limitele și condițiile acestui tip de înscriere, art. 26 alin. 4 lit. c din Legea nr. 7/1996 prevede că notarea are ca obiect înscrierea drepturilor personale, a actelor și faptelor juridice referitoare la starea și capacitatea persoanelor, acțiunilor și căilor de atac în justiție, precum și a măsurilor de indisponibilizare, în legătură cu imobilele din cartea funciară, deci instituie condiția existenței unei legături între actul sau faptul juridic ce se solicită a fi notat și imobilul în legătură cu care se solicită efectuarea notării.

Existența unei asemenea legături nu este demonstrată de adresa în temeiul căreia s-a procedat la efectuarea notării contestată în cauză, emisăde Parchetul de pe lângă Judecătoria C., pentru că din cuprinsul său nu rezultă că plângerea penală la care se face referire este în legătură cu terenul care a aparținut în proprietate petenților recurenți, iar în lipsa unei asemenea mențiuni, în mod corect a apreciat instanța de apel că cerințele impuse de lege pentru efectuarea înscrierii solicitată de recurenți nu sunt îndeplinite.

Instanța de apel a reținut promovarea de către petenți a mai multor litigii civile, care vizează contractul de vânzare-cumpărare prin care terenul a fost transmis în proprietatea intimatului C., dar a apreciat că existența lor nu prezintă relevanță în examinarea legalității notării atacată în speță pentru că aceste din urmă demersuri juridice pot constitui doar temeiul unor alte cereri întemeiate pe prevederile art. 26 alin. 4 lit. c din Legea nr.7/1996, nu elemente care să justifice îndeplinirea, în acest litigiu, a condițiilor impuse de această prevedere legală.

Considerentele ce preced conduc la concluzia că instanța de apel a făcut o corectă aplicare a prevederilor Legii nr. 7/1996, astfel că recursul a fost respins ca nefondat.

(P) Caută orice dosar aflat în instanţă în Lege5 Online! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here