Reclamanta Asociaţia de Proprietari A. – prin Preşedinte B. a chemat în judecată pe pârâtul C., solicitând să se constate deschisă succesiunea autorilor D., decedat la data de 06.12.2000 şi E., decedată la 19.04.1989, să constate că masa succesorală a autorilor se compune din apartamentul nr.15, situat în P., str. C.B., bloc 27, sc.A, judeţul A., să constate că vocaţie succesorală utilă are pârâtul în calitate de descendent de gradul I, cu o cota de 1/1 din masa succesorală, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea în fapt a cererii, reclamanta a arătat că pârâtul este unicul moştenitor al autorilor D. şi E., decedaţi, a căror masa succesorală se compune din apartamentul în care locuieşte pârâtul. 

A precizat reclamanta că, prin sentinţa civilă nr.abc/2008 pronunţată de Judecătoria X., irevocabilă, pârâtul a fost obligat să plătească suma de 2.500 lei, reprezentând contravaloare utilităţi aferentă perioadei decembrie 2006 – octombrie 2008 şi suma de 800 lei, cu titlul de cheltuieli de judecata, iar prin sentinţa civilă nr.www/2009 a fost obligat să plătească suma de 400 lei, cu titlul de cheltuieli de judecată.

Reclamanta a arătat că a investit hotărârile cu formulă executorie însă nu pot fi puse în executare, deoarece pârâtul este lipsit de orice venit sau bunuri care ar putea fi urmărite, cu excepţia apartamentului, scopul acţiunii fiind acela de a recupera sumele reprezentând utilităţi conform hotărârilor.

A precizat reclamanta ca pârâtul este inactiv, nu are alte venituri sau bunuri, creanţa este certă, lichidă şi exigibilă, justificând un interes serios şi legitim astfel încât sunt îndeplinite condiţiile pentru admiterea acţiunii.

În probaţiune, reclamanta a precizat că se prevalează de proba cu înscrisuri și interogatoriul pârâtului.

Ce apărări concrete a formulat pârâtul în cauză?

Pârâtul a formulat întâmpinare ce a fost depusă la dosarul cauzei prin care acesta a solicitat respingerea acţiunii reclamantei A ca neîntemeiată.

Ce a decis instanţa de judecată în cazul mai sus menţionat şi cum a argumentat hotărârea respectivă?

Prin sentinţa civilă nr. was/14.06.2011, pronunţată de Judecătoria X.,  s-a admis cererea precizată şi s-a constatat deschisă succesiunea autorilor D., decedat la data de 06.12.2000 şi E., decedată la 19.04.1989; s-a constatat că masa succesorală a autorilor de compune din apartamentul nr.15 situat în P., str. C.B., bloc 27, sc. A, jud. A., s-a constatat că vocaţie succesorală utilă are pârâtul  în calitate de descendent de gradul I cu o cota de 1/1 din masa succesorală; a fost obligat pârâtul să plătească reclamantei, cu titlul de cheltuieli de judecată suma de 1.090,5 lei.

Pentru a pronunţa hotărârea respectivă instanţa de fond a avut în vedere următoarele considerente:

Pârâtul este fiul defuncţilor a căror succesiune se solicită a fi deschisă, acesta locuieşte în apartamentul rămas în succesiune şi reclamanta are faţă de pârât o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, rezultată din sentinţa civilă nr. abc /2008, pronunţată de Judecătoria X., irevocabilă, în sumă de 2.500 lei şi suma de 800 lei, cu titlul de cheltuieli de judecată şi din sentinţa civilă nr. www /2009, în sumă de 400 lei, pe care nu a putut-o executa din lipsa veniturilor debitorului.

S-a reţinut pe baza probei cu interogatoriu coroborată cu înscrisuri, că pârâtul nu deţine alte venituri sau bunuri.

S-a constatat că acţiunea este admisibilă, pentru constatarea calităţii de unic moştenitor a pârâtului în vederea realizării  creanţei reclamantei, neexistând posibilitatea promovării unei acţiuni în realizare.

Potrivit dispoziţiilor legale, creditorii pot exercita toate drepturile şi acţiunile debitorului lor, afară de acelea care îi sunt exclusiv personale, acţiunea oblică implica îndeplinirea următoarelor condiţii: debitorul să fie inactiv, creditorul să aibă un interes serios şi legitim, creanţa să fie certă, lichidă şi exigibilă.

În cauză, creanţa invocata de creditoare a rezultat din cele doua hotărâri judecătoreşti, respectiv sentinţa civilă nr. abc /2008, pronunţată de Judecătoria X., irevocabilă, prin care  pârâtul  a fost obligat să plătească reclamantei suma de 2.500 lei reprezentând contravaloare utilităţi aferentă perioadei decembrie 2006-octombrie 2008 şi suma de 800 lei, cu titlul de cheltuieli de judecata iar prin sentinţa civilă nr. . www /2009 prin care pârâtul  a fost obligat să plătească suma de 400 lei cu titlul de cheltuieli de judecata, hotărâri irevocabile prin neexercitarea cailor de atac, este certă, lichidă şi exigibilă.

Reclamanta justifica un interes serios şi legitim, întrucât pârâtul nu deţine alte  bunuri asupra cărora să se declanşeze executarea silita în vederea realizării creanţei.

În acelaşi timp, instanţa a reţinut că dovada dreptului de proprietate asupra apartamentului în vederea executării silite se poate realiza de reclamanta prin actul de proprietate unit cu certificatul de moştenitor eliberat în urma dezbaterii succesiunii autorilor, succesiune ce nu a fost dezbătută din iniţiativa pârâtului.

Pârâtul este unicul moştenitor al autorilor D. şi E., decedaţi, cu ultimul domiciliu în P., masa succesorală a acestora compunându-se din apartamentul menţionat anterior.

Dacă hotărârea instanţei de fond a fost atacată de către pârât şi, în caz afirmativ, hotărârea a fost confirmată sau infirmată de instanţa superioară?

Da, sentinţa civilă nr.  was/14.06.2011 a instanţei de fond a fost atacată de către pârât, iar instanţa superioară, prin decizia civilă nr.baz/24.10.2011, a admis apelul formulat de pârâtul C., , a schimbat  în parte sentinţa, în sensul că a înlăturat obligarea apelantului la plata cheltuielilor de judecată, în sumă de 1.090,5 lei; instanța de apel a menţinut în rest sentinţa atacată.

Instanţa de apel a apreciat în considerentele deciziei sale că reclamanta Asociaţia de Proprietari A în calitate de creditoare a exercitat acţiunea oblică împotriva pârâtului debitor pentru recuperarea creanţei izvorâtă din titlurile executorii – hotărâri judecătoreşti irevocabile, datorită pasivităţii debitorului, iar instanţa de fond a constatat în mod corect deschisă succesiunea autorilor pârâtului şi a constatat că masa succesorală a acestora se compune dintr-un apartament la care are vocaţie succesorală utilă pârâtul în calitate de descendent de gradul I.

De asemenea, instanţa de apel a apreciat că, prin admiterea unei astfel de acţiuni, pârâtul nu are calitate de parte căzută în pretenţii, pe de o parte, iar pe de altă parte, că nu i se poate reţine acestuia culpă procesuală în declanşarea litigiului si tocmai de aceea a înlăturat obligarea apelantului parat la plata cheltuielilor de judecată, în sumă de 1.090,5 lei.

Dacă hotărârea instanţei de apel a fost atacată de către reclamanta Asociaţia de Proprietari A şi, în caz afirmativ, hotărârea a fost confirmată sau infirmată de instanţa superioară?

Da, decizia civilă nr.baz/24.10.2011 a fost atacată de către Asociaţia de Proprietari A- prin Preşedinte B., iar instanţa de recurs a admis recursul  şi a modificat decizia în sensul că a fost respins ca nefondat apelul formulat de pârât, fiind menţinută sentinţa pronunţată de prima instanţă de fond.

Pentru a pronunţa hotărârea respectivă instanţa de recurs a avut în vedere următoarele considerente:

Prin admiterea acţiunii oblice promovate de recurenta-reclamantă, s-a dovedit îndeplinirea condiţiei de bază a intentării acesteia, anume inactivitatea debitorului în sensul că acesta nu a intentat el însuşi acţiunea de deschiderea procedurii succesorale.

Poziţia juridică de parte câştigătoare în proces a reclamantei este determinată de raportul dintre conţinutul obiectului acţiunii şi rezultatul obţinut prin hotărârea de soluţionare a litigiului, ceea ce înseamnă că atunci când pretenţiile ce formează obiectul acţiunii sunt admise, instanţa trebuie să acorde celui care a câştigat procesul, cheltuielile de judecată, în raport de dispoziţiile  legale.

Pârâtul nu a recunoscut pretenţiile reclamantei, astfel că este evidentă culpa sa procesuală. Acordarea cheltuielilor de judecată se bazează pe culpa procesuală a părţii din vina căreia s-a purtat procesul, or, în speţă, recurenta a fost obligată să formuleze acţiunea oblică pentru realizarea creanţei sale datorită inactivităţii, pasivităţii debitorului pârât. Aşadar, rezultă că din vina pârâtului s-a declanşat litigiul, deci s-a dovedit şi culpa procesuală a acestuia, astfel încât trebuie să răspundă pentru situaţia în care partea adversă a efectuat cheltuieli de judecată.

Pentru aceste considerente, s-a constatat că instanţa de apel a făcut o greşită aplicare a dispoziţiilor  legale, astfel încât hotărârea acesteia privind înlăturarea obligării pârâtului la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 1.090,5 lei este nelegală.

(P) Caută orice dosar aflat în instanţă în Lege5 Online! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here