Ministerul Finanţelor Publice a afişat proiectul de strategie fiscal bugetară pe perioada 2014 – 2016, în cadrul căruia sunt prevăzute reducerea, în următorii 4 ani, a taxei pe valoarea adăugată şi a contribuţiilor la asigurările sociale datorate de angajator.

* Reducerea TVA

Printre principalele obiective în domeniul fiscal pentru următorii doi ani se află şi reducerea treptată, în următorii 4 ani, a taxei pe valoarea adăugată, pe măsura îmbunătăţirii colectării veniturilor bugetare.

Ultima majorare a taxei pe valoarea adăugată a avut loc la 1 iulie 2010, valoarea acesteia crescând de la 19% la 24%, pentru reducerea deficitului bugetar, după ce Curtea Constituţională a decis că măsura dorită iniţial, de scădere a pensiilor cu 15%, este neconstituţională.

* Contribuţiile sociale obligatorii

O altă ramură vizată a fiscalităţii este reprezentată de reducerea treptată, în următorii 4 ani, a contribuţiei de asigurări sociale datorată de angajator, pe masura creşterii gradului de colectare a veniturilor bugetare până în 2016.

Trebuie să subliniem faptul că ambele posibile măsuri fiscale (reducerea TVA şi a contribuţiilor sociale) sunt condiţionate de creşterea veniturilor la bugetul de stat.

* Alte măsuri fiscale şi tendinţeale principalelor taxe şi impozite

Impozitul pe profit

  • simplificarea schemei de amortizare a mijloacelor fixe;
  • elaborarea Strategiei pentru noul regim de impozitare în domeniul petrolului şi gazelor naturale în perioada 2015-2024;
  • transpunerea/implementarea în legislaţia naţională a prevederilor ce vor fi aduse legislaţiei europene în domeniu:
   •  directiva privind baza fiscală comună consolidată (CCCTB);
   •  codul de conduită privind impozitarea afacerilor.

Impozite şi taxe locale

Revizuirea bazei impozabile pentru impozitele pe proprietate, acestea variind în funcţie de destinaţia proprietăţii şi nu în funcţie de statutul juridic al proprietarului.

TVA

  • continuarea perfecţionării legislaţiei pentru a corespunde criteriilor de armonizare cu legislaţia comunitară, prin transpunerea în legislaţia naţională a directivelor adoptate la nivel european în domeniul TVA.

Documentul subliniază faptul că la 1 ianuarie 2015 vor intra în vigoare prevederile art. 5 ale Directivei 2008/8/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte locul de prestare a serviciilor.

Aceste modificări vizează extinderea prevederilor regimului special aplicabil în prezent pentru persoanele impozabile nestabilite în Comunitate, care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile şi asupra serviciilor de telecomunicaţii, radiodifuziune şi televiziune, precum şi aplicarea aceluiaşi regim special pentru persoanele impozabile stabilite în Comunitate care prestează servicii de această natură în statele membre în care nu sunt stabilite în scopuri de TVA.

  • îmbunătăţirea legislaţiei privind TVA în funcţie de fenomenele evazioniste, în vederea contracararii acestora.

Accize

  • respectarea calendarului de creştere graduală a accizelor pentru ţigarete prevăzut în anexa nr. 6 de la titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu cerinţele Directivei 2011/64/UE privind structura şi ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat;
  • respectarea angajamentelor asumate de România prin Scrisoarea de intenţie adresată Fondului Monetar Internaţional, respectiv implementarea unor măsuri de creştere a veniturilor colectate din accize, mai ales prin reducerea evaziunii în sfera accizelor la băuturi alcoolice, şi o mai bună corelare a cotelor de accize cu conţinutul de alcool şi procesul de producţie;
  • transpunerea în legislaţia naţională a directivelor ce se adoptă de Comisia Europeană în domeniul accizelor, în termenele prevăzute de respectivele directive.

Consultă integral Strategia fiscal bugetară pe perioada 2014-2016!

Sursa: Ministerul Finanţelor Publice

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here