Aflăm, din presă, despre cazuri în care, prin hotărâre dată de instanţă s-a dispus desfiinţarea unei construcţii. Câteva precizări legale ar putea fi utile, mai ales în condiţiile unor recente modificări la Codul de procedură civilă.  

Executarea provizorie de drept

Discuţia ar trebui să înceapă de la ceea ce Codul de procedură civilă numeşte executarea provizorie de drept. Potrivit art. 448 din actul menţionat, hotărârile primei instanţe sunt executorii de drept când au ca obiect:

 • stabilirea modului de exercitare a autorităţii părinteşti, stabilirea locuinţei minorului, precum şi modul de exercitare a dreptului de a avea legături personale cu minorul;
 • plata salariilor sau a altor drepturi izvorâte din raporturile juridice de muncă, precum şi a sumelor cuvenite, potrivit legii, şomerilor;
 • despăgubiri pentru accidente de muncă;
 • rente ori sume datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere sau alocaţie pentru copii, precum şi pensii acordate în cadrul asigurărilor sociale;
 • despăgubiri în caz de moarte sau vătămare a integrităţii corporale ori sănătăţii, dacă despăgubirile s-au acordat sub formă de prestaţii băneşti periodice;
 • reparaţii grabnice;
 • punerea sau ridicarea sigiliului ori facerea inventarului;
 • cereri privitoare la posesie, numai în ceea ce priveşte posesia;
 • hotărârile pronunţate în temeiul recunoaşterii de către pârât a pretenţiilor reclamantului, pronunţate în condiţiile art. 436; (potrivit textului la care se face trimitere, când pârâtul a recunoscut în tot sau în parte pretenţiile reclamantului, instanţa, la cererea acestuia din urmă, va da o hotărâre în măsura recunoaşterii. Dacă recunoaşterea este parţială, judecata va continua cu privire la pretenţiile rămase nerecunoscute, instanţa urmând a pronunţa o nouă hotărâre asupra acestora.);
 • în orice alte cazuri în care legea prevede că hotărârea este executorie.

Executarea hotărârilor privind una din categoriile menţionate are caracter provizoriu.

În schimb, executarea provizorie NU se poate încuviinţa:

 • în materie de strămutare de hotare, desfiinţare de construcţii, plantaţii sau a oricăror lucrări având o aşezare fixă;
 • când prin hotărâre se dispune intabularea unui drept sau radierea lui din cartea funciară.

Suspendarea executării provizorii

Suspendarea executării provizorii va putea fi solicitată fie prin cererea de apel, fie distinct în tot cursul judecăţii în apel. Cererea de suspendare se va judeca de către instanţa de apel. Prin modificările la Codul de procedură civilă, aduse prin Legea nr. 138/2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 753/2014, legiuitorul a adăugat aici prevederea potrivit căreia încheierea dată asupra cererii de suspendare este supusă aceloraşi căi de atac ca şi hotărârea atacată.

Suspendarea va putea fi încuviinţată numai cu plata unei cauţiuni al cărei cuantum va fi stabilit de instanţă.

Recursul şi suspendarea executării

Recursul urmăreşte să supună Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie examinarea, în condiţiile legii, a conformităţii hotărârii atacate cu regulile de drept aplicabile. În cazurile anume prevăzute de lege, recursul se soluţionează de către instanţa ierarhic superioară celei care a pronunţat hotărârea atacată.

Art. 484 alin. (1) din Codul de procedură civilă, astfel cum a fost modificat prin aceeaşi lege recentă, menţionată anterior, prevede că recursul suspendă de drept executarea hotărârii în cauzele privitoare la desfiinţarea de construcţii, plantaţii sau a oricăror lucrări cu aşezare fixă, precum şi în cazurile anume prevăzute de lege.

Ce anume a modificat Legea nr. 138/2014? Faţă de forma anterioară, recursul NU mai permite suspendarea hotărârii în cauze privind strămutarea de hotare.

În materie de răspundere penală, potrivit art. 256 din Codul penal, ocuparea, în intregime sau în parte, fără drept, prin violenţă sau ameninţare ori prin desfiinţarea sau strămutarea semnelor de hotar, a unui imobil aflat în posesia altuia se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă. Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Executarea provizorie în caz de insolvenţă

Depăşind, într-o anumită măsură discuţia propusă, semnalăm – dată fiind actualitatea temei – şi prevedere cuprinsă în art. 449 din Codul de procedură civilă, potrivit căreia instanţa poate încuviinţa executarea provizorie a hotărârilor privitoare la bunuri ori de câte ori consideră că măsura este necesară în raport cu temeinicia vădită a dreptului ori cu starea de insolvabilitate a debitorului, precum şi atunci când ar aprecia că neluarea de îndată a acestei măsuri este vădit prejudiciabilă pentru creditor. În aceste cazuri, instanţa îl va putea obliga pe creditor la plata unei cauţiuni.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here