15 Iunie, 2019

Stingerea obligaţiilor fiscale de plătit în contul unic

Am ales să atragem atenţia asupra acestui aspect, de interes pentru utilizatori, din prevederile OpANAF nr. 3637/2015 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia.

Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 978/2015 şi este în vigoare de la 1 ianuarie, dată de la care se abrogă OpANAF nr. 1.314/2007.

Cadrul legal prevăzut de Codul de procedură fiscală

În temeiul prevederilor art. 163 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, plata obligaţiilor fiscale prevăzute de ordinul preşedintelui ANAF ce reglementează impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale care se plătesc de contribuabili într-un cont unic se efectuează prin utilizarea unui ordin de plată pentru Trezoreria Statului pentru obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat şi a unui ordin de plată pentru Trezoreria Statului pentru celelalte obligaţii fiscale.

Obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat se plătesc în contul unic 20.A.47.01.00 “Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire“, deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabililor la unităţile Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de aceştia, cu excepţia impozitului pe venitul din salarii datorat de sediile secundare care se virează în contul 20.A.47.01.00 “Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire“, deschis pe codul de identificare fiscală al sediilor secundare la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat contribuabilul care le-a înfiinţat.

Obligaţiile fiscale datorate bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale se plătesc în contul unic de disponibil 55.02 “Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire“, deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabililor la unităţile Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de aceştia.

Cu excepţiile prevăzute prin Metodologie, sumele plătite pentru bugetul de stat în contul unic, precum şi sumele distribuite pe bugete se distribuie apoi în cadrul fiecărui buget sau fond de către organul fiscal competent, în ordinea prevăzută la art. 163 alin. (4) din Codul de procedură fiscală, după cum urmează:

 • pentru toate impozitele şi contribuţiile sociale cu reţinere la sursă;
 • pentru toate celelalte obligaţii fiscale principale;
 • pentru obligaţiile fiscale accesorii aferente obligaţiilor prevăzute mai sus.

În cazul în care suma achitată nu acoperă toate obligaţiile fiscale datorate uneia dintre categoriile de mai sus, distribuirea se face, în cadrul categoriei respective, proporţional cu obligaţiile fiscale datorate.

Înştiinţarea contribuabililor

După efectuarea distribuirii, organul fiscal competent efectuează stingerea obligaţiilor fiscale ale contribuabilului şi înştiinţează contribuabilul, cu cel puţin 5 zile înainte de următorul termen de plată a obligaţiilor fiscale, despre modul în care s-a efectuat stingerea.

În primele 10 zile ale lunii următoare celei în care s-a efectuat plata obligaţiilor fiscale, organul fiscal competent constată, din oficiu, compensarea sumei plătite în plus în contul unic după efectuarea operaţiunilor de distribuire şi de stingere.

Constatarea din oficiu a compensării de către organul fiscal competent poate fi efectuată şi în mod automat, prin intermediul aplicaţiei informatice de administrare a creanţelor fiscale, ulterior operaţiunii de distribuire a sumelor plătite în conturile unice. Data stingerii obligaţiilor fiscale prin această modalitate, inclusiv cea efectuată în mod automat, este data la care creanţele există deodată, fiind deopotrivă certe, lichide şi exigibile, potrivit prevederilor art. 167 din Codul de procedură fiscală, dacă legea nu prevede altfel.

Constatarea compensării din oficiu se efectuează pe baza formularului “Decizia privind compensarea obligaţiilor fiscale“. Decizia se comunică contribuabilului în termen de 7 zile de la data efectuării operaţiunii.

Distribuirea sumelor plătite de debitorii care efectuează plata în contul unic şi beneficiază de înlesniri la plată şi stingerea obligaţiilor datorate de aceştia

Pentru beneficiarii de eşalonări la plată, ratele de eşalonare la plată sau obligaţiile fiscale de a căror plată depinde menţinerea valabilităţii eşalonării la plată se sting în funcţie de termenul maxim în care acestea se împlinesc. Termenul maxim presupune termenul suplimentar de achitare a obligaţiilor care reprezintă condiţii de menţinere a valabilităţii înlesnirii la plată.

În cazul în care debitorii beneficiază de înlesniri la plată aprobate prin acte administrative, potrivit reglementărilor legale în vigoare, şi efectuează plăţi în contul unic, distribuirea şi stingerea se efectuează pe impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat, în ordinea împlinirii termenului maxim pentru obligaţiile de a căror plată depinde menţinerea valabilităţii înlesnirii la plată. În sintagma “obligaţii de a căror plată depinde menţinerea valabilităţii înlesnirii la plată” sunt incluse şi ratele de eşalonare.

În cazul în care există obligaţii de a căror plată depinde menţinerea valabilităţii înlesnirii la plată, ale căror termene maxime acordate se împlinesc la aceeaşi dată, pentru aceste obligaţii, distribuirea se efectuează distinct pe fiecare buget sau fond, după caz, proporţional cu obligaţiile datorate, iar în cadrul fiecărui buget sau fond, distribuirea se face în următoarea ordine:

 • impozitele cu reţinere la sursă, proporţional cu obligaţiile datorate şi apoi în ordinea vechimii acestora;
 • celelalte obligaţii fiscale principale, proporţional cu obligaţiile datorate şi apoi în ordinea vechimii acestora;
 • obligaţiile fiscale accesorii aferente obligaţiilor de mai sus, în ordinea vechimii acestora.

Stingerea obligaţiilor fiscale se face în următoarea ordine:

 • obligaţiile fiscale principale, în ordinea vechimii acestora;
 • obligaţiile fiscale accesorii, în ordinea vechimii acestora.

Distribuirea sumelor plătite în contul unic de contribuabilii aflaţi sub incidenţa legislaţiei privind insolvenţa

Sumele reprezentând obligaţii fiscale plătite de contribuabilii aflaţi sub incidenţa legislaţiei privind insolvenţa se distribuie de către organul fiscal competent potrivit următoarei ordini de stingere:

 • obligaţii fiscale născute după data deschiderii procedurii insolvenţei, în ordinea vechimii;
 • sume datorate în contul ratelor din programele de plăţi ale obligaţiilor fiscale, cuprinse în planul de reorganizare judiciară confirmat, precum şi obligaţiile accesorii datorate pe perioada reorganizării, dacă în plan s-au prevăzut calcularea şi plata acestora;
 • obligaţii fiscale născute anterior datei la care s-a deschis procedura insolvenţei, în ordinea vechimii, până la stingerea integrală a acestora, în situaţia contribuabililor aflaţi în stare de faliment;
 • alte obligaţii fiscale.

Distribuirea sumelor plătite în contul unic de către debitorii care se află în executare silită şi stingerea obligaţiilor fiscale datorate de către aceştia

În cazul înfiinţării popririi asupra sumelor ce se cuvin debitorilor, terţii popriţi şi instituţiile bancare virează aceste sume în contul de disponibil 50.67.02 “Disponibil din sume încasate din înfiinţarea popririi (bancă/terţ) asupra sumelor ce se cuvin debitorilor“, deschis pe codul de identificare fiscală al debitorului, indicat în adresa de înfiinţare a popririi de către organul fiscal competent. Sumele încasate în contul de disponibil 50.67.02 se distribuie în ordinea vechimii popririlor, respectiv a titlurilor executorii care au stat la baza acestora. În cadrul titlului executoriu se sting mai întâi creanţele fiscale principale, în ordinea vechimii, şi apoi creanţele fiscale accesorii, în ordinea vechimii.

În cazul în care sediile secundare ale debitorului persoană juridică înregistrează în evidenţa fiscală obligaţii restante, se va genera poprire asupra conturilor contribuabilului/plătitorului persoană juridică care le-a înfiinţat. În adresa de înfiinţare a popririi se va menţiona contul 50.67.02 “Disponibil din sume încasate din înfiinţarea popririi (bancă/terţ) asupra sumelor ce se cuvin debitorilor“, deschis pe codul de identificare fiscală al sediului secundar. Adresele de înfiinţare a popririi se generează pe fiecare sediu secundar, iar adresa de înştiinţare a popririi se comunică la domiciliul fiscal al contribuabilului/plătitorului care le-a înfiinţat, potrivit legii, aceste prevederi aplicându-se în mod corespunzător şi în situaţia comunicării somaţiei şi a titlului executoriu.

Ai nevoie de Noul Cod de procedură fiscală? Poţi cumpăra actul în format PDF de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu