Notăm în continuare principalele completări aduse la O.U.G. nr. 30 prin Ordonanţa de urgenţă nr. 32/2020, şi anume cele care privesc acordarea stimulentului de inserţie, cu precizările necesare privind regimul indemnizaţiei pentru creşterea copilului.

O.U.G. nr. 32/2020 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 260 din 30 martie 2020 şi priveşte modificarea și completarea O.U.G. nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială.

Stimulentul de inserţie

O.U.G. nr. 30/2020 a stabilit, în contextul actuale situaţii de urgenţă, acordarea stimulentului de inserţie fără întrerupere pe o perioadă de 90 de zile, pentru persoanele care se află în una din situaţiile prevăzute de acest act normativ cu aplicare din 21 martie (vezi Documentarul de la sfârşitul materialului).

În aplicarea acestor dispoziţii, Ordonanţa de urgenţă nr. 32/2020 a venit cu precizări supimentare referitoare la plata stimulentului de inserție prevăzut la art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, precum și pentru plata indemnizației prevăzute de art. 32 alin. (5) din acelaşi act normativ.

Acte necesare. Persoanele îndreptățite transmit agenției pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București în a căror rază teritorială își au domiciliul sau reședința, prin poșta electronică, documentele doveditoare, după cum urmează:

a)pentru persoanele aflate în plata drepturilor: copia documentului care atestă că se află în una dintre situațiile prevăzute la art. II  (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020;

b)pentru persoanele care urmează să solicite drepturile: documentele doveditoare prevăzute de  13 din O.U.G. nr. 111/2010, precum și copia documentului care atestă că se află în una dintre situațiile prevăzute la art. II alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020.

– Documentul care atestă că se află în una sau mai multe dintre situațiile prevăzute la art. II alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020 poate fi, după caz, certificatul medical sau adeverința de la angajator.

– Documentul doveditor poate fi adeverința eliberată de angajator sau declarația pe propria răspundere a persoanei că se află în una dintre următoarele situații:

 • întreruperea sau reducerea temporară a activității, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare
 • persoanei în cauză i-a fost suspendat ori i-a încetat raportul de muncă ori de serviciu, ca urmare a instituirii situației de urgență în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență.

În cazul în care persoana depune declarația pe propria răspundere, agenția pentru plăți și inspecție socială județeană, respectiv a municipiului București verifică în registrul general de evidență a salariaților veridicitatea celor declarate.

Indemnizaţia pentru creşterea copilului

– Pentru persoanele beneficiare ale indemnizației pentru creșterea copiilor prevăzute de art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010, care se află în plata indemnizației pentru creșterea copilului la data instituirii stării de urgență, plata acestei indemnizații se asigură pe toată durata instituirii stării de urgență și în situația în care copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap sau urmează să împlinească vârsta prevăzută de lege, în această perioadă.

ATENŢIE – Acordarea stimulentului de inserție se face de la data depunerii cererii, dacă acestea realizează venituri supuse impozitului pe venit, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap.

– Persoanele care urmează să solicite drepturile pot opta între acordarea stimulentului de inserție sau reîntoarcerea în concediul pentru creșterea copiilor și acordarea indemnizației aferente acestuia. In acest caz, persoana îndreptățită transmite, prin poșta electronică, la agenția pentru plăți și inspecție socială județeană, respectiv a municipiului București numai cererea completată potrivit modelului prevăzut prin normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 111/2010.

ATENŢIE – Şi în acest caz, pe cale de excepţie de la reglementările primare, acordarea stimulentului de inserție se face de la data depunerii cererii, dacă acestea realizează venituri supuse impozitului pe venit, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap.

Ancheta socială

Prin derogare de la prevederile art. 11 și 141 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat și de la prevederile art. 15 și 25 din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, pe perioada instituirii stării de urgență efectuarea anchetei sociale se suspendă.

ATENŢIE – În cazul în care, după încetarea stării de urgență, în urma verificării ulterioare se constată că beneficiarul nu îndeplinește condițiile de acordare, dreptul încetează, în condițiile legii.

Documentar

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor

Art. 2. –

(1) Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, au realizat timp de cel puțin 12 luni venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum și de o indemnizație lunară.

(2) Cuantumul indemnizației lunare prevăzute la alin. (1) este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului. Cuantumul minim al indemnizației lunare nu poate fi mai mic decât suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referință, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăși valoarea de 8.500 lei.

[…]

Art. 7. –

(1) Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptățite să beneficieze de concediul pentru creșterea copilului, prevăzut la art. 2 alin. (1), obțin venituri supuse impozitului potrivit art. 3 au dreptul la un stimulent de inserție în cuantum lunar de 50% din cuantumul minim al indemnizației stabilit la art. 2 alin. (2).

[…]

Art. 13. –

(1) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, reprezentând indemnizație sau stimulent de inserție, se acordă pe bază de cerere, însoțită în mod obligatoriu de:

a) copia actului de identitate al solicitantului și a certificatului de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul ori, după caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul de către persoana care primește documentele;

b) actele doveditoare privind calitatea solicitantului și relația acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul, pentru situațiile prevăzute la art. 8  (2);

c) actele doveditoare care să ateste îndeplinirea perioadelor prevăzute de  2;

d) dovada privind veniturile realizate, eliberată de angajator/plătitorul de venit sau de organele fiscale competente, ori declarația fiscală, prevăzută de lege, pentru categoriile de venituri prevăzute la  3, pentru care Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, nu prevede emiterea unei decizii de impunere din partea organului fiscal central;

e) dovada privind suspendarea activității pentru perioada în care se solicită concediul pentru creșterea copilului;

f) orice alte documente care să ateste îndeplinirea condițiilor de eligibilitate.

Art. 32. – 

(1) Oricare dintre părinții firești sau persoanele prevăzute la art. 8 alin. (2) care au în întreținere un copil cu dizabilitate beneficiază, după caz, de următoarele drepturi:

 1. a) program de lucru redus la 4 ore pentru unul dintre părinți sau pentru persoana aflată în una dintre situațiile prevăzute la art. 8  (2)care se ocupă efectiv de îngrijirea copilului cu dizabilitate (gravă sau accentuată), până la împlinirea de către acesta a vârstei de 18 ani, la solicitarea părintelui, în condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003- Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

[…]

(5) Persoanele care se află în situația prevăzută la alin. (1) lit. a) beneficiază de o indemnizație egală cu 50% din cuantumul minim al indemnizației stabilit la art. 2 alin. (2).

 

Ordonanţa de urgenţă nr. 30/2020 – Articolul II

(1) Acordarea stimulentului de inserție prevăzut la art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează fără întrerupere, pe o perioadă de 90 zile în cazul persoanelor care, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se află în una sau mai multe dintre următoarele situații

a) beneficiază de concediile prevăzute la art. 2 alin. (1)  a), b)și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare;

b) beneficiază de concediul prevăzut de Legea 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ;

c) se află în perioada prevăzută la art. 52 alin. (1)  c)din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) li s-a suspendat ori le-a încetat raportul de muncă ori de serviciu, ca urmare a instituirii situației de urgență în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005

Art. 2. –

(1) Concediile medicale și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, la care au dreptul asigurații, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, sunt:

a) concedii medicale și indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii;

b) concedii medicale și indemnizații pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, exclusiv pentru situațiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale;

[…]

d) concedii medicale și indemnizații pentru îngrijirea copilului bolnav;

[…]

 

Codul muncii

Art. 52 –

(1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din inițiativa angajatorului în următoarele situații:
[…]

c) în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activității, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;
[…]
www.lege5.ro
Rapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

14 COMENTARII

 1. Daca sotia termina co crestere copil pe 12.06.2020, dar doreste sa se angajeze pana pe 12.04.2020 pt a beneficia de stimulet, avand in vedere starea de urgenta si implicit prelungirea ei, poate amana angajarea pana la iesirea din starea de urgenta, fara sa piarda dreptul la stimulent?

 2. Buna ziua. As vrea sa ma lămuresc cu acest stimulent de inserție. Pe legea veche, ar trebui sa ma întorc la finalul lunii aprilie 2020 la serviciu, pentru a îndeplini condiția de 60 zile de activitate înainte de împlinirea copilului a vârstei de 2 ani, necesară acordării sfimulentylui de inserție,
  Dacă aș sta in concediu crestere copil pe întreaga perioadă a stării de urgenta (Acum declarată până la 16.05.2020, eu trebuind să revin pe 27.04.2020, copilul împlinind 2 ani in 28.06) la întoarcerea la locul de munca as mai putea solicita stimulentul de inserție?

 3. Buna daca copilul împlinește 2 ani în data de 15 iunie eu ar trebui sa mă întorc la lucru cu data de 13 aprilie sa nu pierd stimulentul…in acest caz daca mi se prelungește concediu pana la finalul stării de urgență mai beneficiez de stimulent?daca nu as pierde 650 lei pe lună un an de zilel

 4. Buna ziua, pe 22.06.2020 copilul face 2 ani. Pe 23.04.2020 ar trebui sa revina munca, pt a beneficia de stimulentul de insertie. In situatia actuala a starii de urgenta, am urmatoarele intrebari:
  1. Daca indemnizatia se prelungeste automat pe durata starii de urgenta (momentan pana la 16.05.2020), timp in care eu continui sa stau acasa cu copilul si sa incasez indemnizatie, cand revin la munca, mai pot beneficia de stimulent de insertie? (Avand in vedere ca nu as mai indeplini cerinta de a reveni cu 60 zile inainte la munca, pt a fi eligibila la stimulent).
  2. Ce demersuri/informari/documente trebuie sa fac/depun si catre cine? Angajator/Agentia de Plati?
  Multumesc!

 5. Buna ziua,

  Copilul face 2 ani pe 11.07.2020. Pentru a beneficia de stimulent de insertie ar trebui sa ma intorc la birou pana pe 9.05.2020.
  In conditiile actuale, daca indemnizatia de crestere copil se prelungeste automat pe durata starii de urgenta, dupa incetarea starii de urgenta mai pot beneficia de stimulentul de insertie?

 6. Buna ziua,am si eu o nelamurire,eu am lucrat 4 ani pana pe data de 01 februarie 2020 cand mi-am dat demisia,urmand sa semnez un alt contract de munca incepand tot cu 01 februarie,apoi la 10 zile de la semnarea noului contract de munca am intrat in concediu de risc maternal,intrebarea este beneficiez de indemnizatia pentru cresterea copilului?

 7. Buna ziua,

  Sunt in aceeasi situatie ca majoritatea ce v-au scris mesaje mai sus.Ar trebui sa ma intorc la munca pana pe data de 12 mai maxim pentru a beneficia de stimulentul de insertie,copilul fiind nascut pe 12 iulie 2018.Nu inteleg cum.este mai bine in perioada asta.Multumesc frumos pentru raspuns.

 8. Buna ziua,

  Copilul face 2 ani pe 11.07.2020. Pentru a beneficia de stimulent de insertie ar trebui sa ma intorc la serviciu pana pe 9.05.2020.
  In conditiile actuale, daca indemnizatia de crestere copil se prelungeste automat pe durata starii de urgenta, dupa incetarea starii de urgenta mai pot beneficia de stimulentul de insertie

 9. Am si eu o intrebare daca eu sunt in stimulent de insectie si fata mea a mare face 1 an pe 12 iulie si intre timp să născut și băiatul meu are 14 zile ce se întâmplă iau stimulent pe amândoi copii aducă 650×2=1300 leu nu eu asea am inteles cand am întrebat la doamnele de se ocupă cu actele la craiova

 10. Buna ziua, am inceput activitatea inainte cu 60 zile sa faca bebe 2 ani, am depus actele pt stimulent, iar dupa o sapt de munca administratorul m-a avansat trecandu-ma pe alta firma care o detine. Pe 30 am semnat demisia, tot pe 30 am semnat noul contract la alta firma, cu incepere pe 1 iulie. Este in regula pt a beneficia de stimulent, am continuitate sau se considera data de 30 pauza? Pot pierde stimulentul din cauza acestei demisii?

 11. Buna ziua, stimate/a domn/doamna!
  As dori si eu un raspuns, cu referire la problema mea:Momentan, pana la data de 01.01.2022, ma aflu in situatia primirii stimulentului de insertie.Intrucat la nivelul scolii unde sunt angajarestructureaza posturile,m s-a solicitat sa depun dosar, pentru calculare punctaj.
  Avand in vedere situatia mea si faptul ca am fost in concediu de crestere copil pt o perioada de aproape doi ani, nu sunt protejata de lege, nefiind obligata sa intru la restrangeri?
  Multumesc mult, anticipat!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here