Reglementările pe care le detaliem aici, aprobate prin Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, au fost puse în aplicare prin Norma metodologică de aplicare aprobată prin HG nr. 174/2002, publicată în Monitorul oficial nr. 181/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

Angajatorii care doresc să beneficieze de stimulente la încadrarea în muncă a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ în condiţiile art. 80 din lege (vezi documentarul de mai jos) trebuie să încheie cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, o convenţie, în termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor. Depăşirea termenului duce la pierderea dreptului la stimulente.

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. Art. 80.

“(1) Angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat, o sumă în cuantum de 900 lei.

(2) Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, suma prevăzută la alin. (1) pe o perioadă de 18 luni.

(3) Nu beneficiază de prevederile alin. (1) şi (2):

a) angajatorii care au obligaţia, potrivit legii, de a încadra în muncă absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ;

b) angajatorii care în ultimii 2 ani au fost în raporturi de muncă cu absolvenţii instituţiilor de învăţământ;

c) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alţi angajatori care au beneficiat de cel puţin una dintre facilităţile prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi la art. 85, pentru persoanele în situaţia cărora raporturile de muncă cu angajatorul care a beneficiat de facilităţi au încetat prin demisie, conform prevederilor legale, în ultimii 2 ani;

d) angajatorii care la data solicitării acordării măsurii de stimulare a ocupării forţei de muncă se află în situaţia de insolvenţă, în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială, care au activităţile suspendate sau restricţii asupra acestora.

(4) Suma prevăzută la alin. (1) şi (2) se acordă angajatorilor care beneficiază conform prevederilor legale de aceste sume şi în situaţia în care, în perioada de acordare a sumelor sau în perioada în care există obligaţia legală de menţinere a raporturilor de muncă, absolvenţii instituţiilor de învăţământ din rândul persoanelor cu handicap nu mai au statut de persoană cu handicap.”

Data absolvirii studiilor este data de întâi a lunii următoare celei înscrise în diplomă sau, după caz, în certificatul de studii eliberat de către instituţia de învăţământ de stat sau particular, autorizată ori acreditată în condiţiile legii, dacă în cuprinsul acestora nu se specifică, în mod expres, o anumită dată de absolvire.

Ca formă de învăţământ, legea se referă la unul dintre următoarele niveluri din cadrul sistemului naţional de învăţământ:

  • învăţământ secundar superior – ciclul inferior al liceului;
  • învăţământ secundar superior – ciclul superior al liceului sau învăţământ profesional;
  • învăţământ terţiar nonuniversitar – învăţământ postliceal;
  • învăţământ superior.

Încadrarea în muncă pe perioadă nedeterminată, potrivit art. 80 din lege, a absolvenţilor se va face numai pe posturi vacante.

Nu sunt considerate posturi vacante posturile care au fost reînfiinţate după mai puţin de 6 luni de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu pe motivul reducerii personalului.

Măsurile de stimulare se acordă angajatorilor lunar, pe o perioadă de 12 luni, respectiv de 18 luni în cazul absolvenţilor din rândul persoanelor cu handicap, de la data încheierii convenţiei cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă.

Suma lunară se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de absolvenţi în luna respectivă.

Contribuţia prevăzută la art. 80 alin. (1) din lege reprezintă contribuţia angajatorului aferentă absolvenţilor încadraţi în condiţiile art. 80 din lege, pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Pentru verificarea şi acordarea sumei lunare cuvenite potrivit art. 80 din lege, precum şi a scutirii de la plata contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru angajatorii care beneficiază în temeiul convenţiilor încheiate, în conformitate cu prevederile legale, de această scutire, angajatorii vor depune declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, iar la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, un tabel nominal, însoţit de extras în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul după pontaj şi după statul de plată. 

Ai nevoie de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here