Proiectul de OUG lansat de Ministerul Culturii, privind Statutul Lucrătorului Cultural Profesionist are scopul de a realiza un cadru legislativ care să asigure stabilitatea profesională a acestor categorii profesionale prin proceduri clare care să recunoască statutul legal al acestora în formele de ocupare și de organizare de pe piața muncii.

Se propune crearea unui cadru legal coerent și adaptat specificului activităților prestate de lucrătorii culturali profesioniști, reglementarea accesului la prestații sociale, cum ar fi:

 • dreptul la negociere colectivă și individuală;
 • dreptul de a participa la acțiuni colective;
 • dreptul de a constitui sau de a adera la o asociație profesională;
 • dreptul la consultare sau de schimb de informații.
 • dreptul la concedii medicale și indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii;
 • dreptul la concedii medicale și indemnizații pentru maternitate;
 • dreptul la concedii medicale și indemnizații pentru îngrijirea copilului bolnav;
 • dreptul la concedii medicale și indemnizații de risc maternal.

Proiectul defineşte lucrător cultural profesionist ca fiind persoana fizică înregistrată care realizează, în cursul a trei ani fiscali, preponderent, în raport cu totalitatea veniturilor sale, venituri profesionale din activități culturale.

Potrivit anexei care însoţeşte proiectul, domenii de activitate culturală și de activități auxiliare și de suport a activității culturale sunt următoarele: 

5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune (inclusiv arhive de film) şi de programe de televiziune (seriale de televiziune, documentare, etc.) sau reclame de televiziune.

 • 5912 Activități de post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
 • 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
 • 7410 Activități de design specializat
 • 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice
 • 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor si congreselor
 • 8552 Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, și alte domenii)
 • 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
 • 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
 • 9003 Activități de creație
 • 9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
 • 9101 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor
 • 9102 Activităţi ale muzeelor
 • 9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic

Potrivit proiectului propus, pentru a fi înregistrată ca lucrător cultural profesionist, persoana fizică trebuie ca, în anul fiscal anterior solicitării de înregistrare, să fi obținut cel puțin 50% din venitul anual impozabil, cumulat, din:

a) venituri din cesiunea drepturilor de autor sau a drepturilor conexe;

b) activități independente supuse autorizării din categoria celor enumerate în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgenţă;

c) contracte individuale de muncă pe durată determinată, pentru activități culturale și în domeniul cultural, ajunse la termen până la data depunerii cererii de înregistrare.

Pentru a fi înregistrat ca lucrător cultural profesionist, solicitantul depune, până la data de 25 mai, o cerere însoțită de documentele fiscale doveditoare privind realizarea pragului de 50% de venituri profesionale din activități culturale și, după caz, de declarația pe proprie răspundere privind natura veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală realizate în anul fiscal anterior.

Înregistrarea ca lucrător cultural profesionist este valabilă pe o durată de trei ani fiscali consecutivi.

La încheierea duratei de trei ani fiscali, până la data de 25 mai a celui de-al patrulea an, persoana fizică poate cere reînregistrarea, cu condiția ca minimum 50% din veniturile impozabile realizate în acest interval să provină din activități desfășurate ca lucrător cultural profesionist.

Prevederi privind regimul juridic și fiscal al lucrătorilor culturali profesioniști:

 • În desfășurarea activității lui, lucrătorul cultural profesionist să încheie contracte de cesiune a drepturilor patrimoniale și/ sau contracte de activitate culturală.
 • Veniturile obținute în temeiul unor contracte de activitate culturală încasate în bani sau în natură după înscrierea persoanei fizice în registru constituie venituri din activități independente. Înscrierea contribuabilului, persoană fizică, în registru este considerată criteriu de independență a activității din punct de vedere al clasificării veniturilor.
 • Pentru veniturile realizate, lucrătorii culturali profesioniști datorează impozit și contribuții sociale obligatorii, așa cum sunt ele prevăzute pentru veniturile din activități independente.
 • Lucrătorul cultural profesionist are obligația depunerii declarației unice, la termenele și în condițiile prevăzute de legislația fiscală aplicabilă, atunci când, potrivit condițiilor legale, datorează contribuții de asigurări sociale și sau de asigurări sociale de sănătate.
 • Impozitul datorat de lucrătorii culturali profesioniști pentru veniturile realizate din contracte de activitate culturală se reține la sursă de către plătitorul de venit, la momentul plății veniturilor.
 • Pentru venitul obținut din contracte de activitate culturală încheiate, venitul net fiscal se calculează prin aplicarea asupra venitului brut a unei cote forfetare de deducere de 40%.
 • Pentru primii trei ani fiscali în care este înregistrat, lucrătorul cultural profesionist beneficiază de o reducere cu 50% a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate.
 • Perioada în care persoana fizică a fost înregistrată ca lucrător cultural profesionist reprezintă vechime în muncă și în specialitate.
 • Prin derogare de la prevederile legislației în vigoare privind achizițiile publice, contractele încheiate de lucrătorii culturali profesioniști sunt asimilate contractelor individuale de muncă în ceea ce privește atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru de servicii.
 • Lucrătorul cultural profesionist care încheie un contract cu o instituție de spectacole sau concerte și nu are domiciliul în localitatea unde instituția își desfășoară activitatea poate primi din bugetul instituției o indemnizație lunară forfetară neimpozabilă, în cuantum de până la 50% din salariul mediu net pe economie, pentru a-și asigura cazarea, pe toată durata contractului, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru personalul angajat.
 • Contractul de activitate culturală, încheiat conform prezentei ordonanțe de urgență, reprezintă cheltuială eligibilă în înțelesul legislației privind finanțarea nerambursabilă de proiecte și programe.
 • Persoanele juridice care datorează impozit pe venit sau pe profit și care încheie contracte cu lucrători culturali profesioniști beneficiază de reducerea bazei impozabile cu echivalentul a 50% din valoarea totală a acestor contracte, dar nu mai mult de 20% din baza impozabilă.
 • Plătitorii de venit ai lucrătorilor culturali profesioniști datorează o contribuție la bugetul asigurărilor pentru șomaj reprezentând 1% din valoarea contractului.

Proiectul privind Statutul Lucrătorului Cultural Profesionist a fost elaborat în cadrul Reformei 3 – Reformarea sistemului de finanțare a sectorului cultural, finanțate prin PNRR, Componenta 11 – Turism și Cultură.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here