Statutul Casei de Asigurări a Executorilor Judecătoreşti, din 23.05.2014, aprobat prin Hotărârea Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 2/2014 şi publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 462 din 24.06.2014 (M.Of. nr. 462/2014).
În vigoare de la 24.06.2014
CAPITOLUL I
Reglementări generale
Art. 1.
În cadrul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, denumită în continuare U.N.E.J., se organizează şi funcţionează, în temeiul Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Casa de Asigurări a Executorilor Judecătoreşti, denumită în continuare în prezentul statut Casa de asigurări.
Art. 2.
(1) Casa de asigurări are, potrivit legii, personalitate juridică, organe de conducere şi patrimoniu proprii.
(2) Sediul Casei de asigurări este în municipiul Bucureşti.
Art. 3.
(1) Sunt membri ai Casei de asigurări toţi executorii judecătoreşti care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României.
(2) Asigurarea de răspundere civilă a executorilor judecătoreşti în funcţie este obligatorie, drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi fiind stabilite prin prezentul statut, prin contractul de asigurare şi prin Legea nr. 188/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Calitatea de membru al Casei de asigurări se dobândeşte de la data în care executorul judecătoresc începe să îşi desfăşoare activitatea, potrivit legii.
(4) Prin executor judecătoresc în funcţie se înţelege orice executor judecătoresc numit în funcţie, în condiţiile legii, şi a cărui calitate nu a încetat, în condiţiile legii.
Art. 4.
Casa de asigurări are drept scop asigurarea de răspundere civilă a executorului judecătoresc în funcţie pentru prejudiciile cauzate din culpă, prin acte sau fapte, cu excepţia prejudiciilor cauzate prin fapte săvârşite cu intenţie.
Art. 5.
Casa de asigurări îşi desfăşoară activitatea prin autofinanţare. Mijloacele financiare ale Casei de asigurări sunt formate din primele de asigurare (contribuţii), donaţii, legate şi din alte surse legale.
Art. 6.
În înţelesul prezentului statut, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) asigurător: Casa de asigurări, o altă societate de asigurări, agreată de către U.N.E.J. ca reasigurător;
b) asigurat: executor judecătoresc;
c) beneficiar (păgubit): terţa persoană căreia asigurătorul urmează să îi plătească despăgubirea, ca urmare a producerii evenimentului asigurat;
d) contractul de asigurare (poliţa de asigurare): actul juridic bilateral prin care asiguratul se obligă să plătească prima de asigurare asigurătorului, în schimbul preluării de către acesta a riscului asigurat;
e) despăgubire: suma datorată de asigurător în cazul producerii evenimentului asigurat potrivit condiţiilor contractului de asigurare;
f) eveniment asigurat: actul sau faptul care antrenează răspunderea civilă profesională pentru prejudicii cauzate prin erori profesionale săvârşite de asigurat în legătură cu activitatea de executare silită;
g) franşiză: suma fixă sau procentul din valoarea daunei lichidabile care rămâne în sarcina exclusivă a asiguratului.
h) limita de despăgubire: suma maximă pe care Casa de asigurări o va plăti în caz de producere a evenimentului asigurat dacă sunt îndeplinite condiţiile de despăgubire din contractul de asigurare;
i) obiectul asigurării: răspunderea civilă a executorului judecătoresc (asigurat) pentru daunele patrimoniale cauzate terţilor, din culpă, în exercitarea activităţii;
j) prima de asigurare: suma datorată şi plătită de asigurat asigurătorului în schimbul asumării riscului de către Casa de asigurări (preţul asigurării);
k) riscul asigurat: evenimentul viitor, posibil, dar incert, care implică răspunderea civilă profesională a executorilor judecătoreşti pentru ale cărui urmări/consecinţe se încheie contractul de asigurare.
CAPITOLUL II
Drepturile şi obligaţiile executorilor judecătoreşti asiguraţi
Art. 7.
Executorii judecătoreşti, membri ai Casei de asigurări, au următoarele drepturi:
a) să beneficieze de despăgubiri civile pentru riscul asigurat, în conformitate cu prevederile prezentului statut;
b) să primească, la cerere, informaţii cu privire la sumele de bani subscrise şi depuse şi orice alte informaţii referitoare la activitatea Casei de asigurări;
c) să beneficieze de sprijin din partea Casei de asigurări în procesele de răspundere civilă;
d) să participe la reuniunile oricărei camere a executorilor judecătoreşti în care se discută probleme referitoare la Casa de asigurări, să îşi prezinte opiniile şi să fie aleşi în organele de conducere ale Casei de asigurări;
e) să încheie, la libera alegere, şi alte contracte de asigurare la societăţi de specialitate din România;
f) să angajeze, la libera alegere, avocaţi în procesele de răspundere civilă în care figurează ca părţi.
Art. 8.
Executorii judecătoreşti, membri ai Casei de asigurări, au următoarele obligaţii:
a) să se asigure de răspundere civilă, pe întreaga perioadă a activităţii de executor judecătoresc, urmând să încheie poliţa de asigurare cu Casa de asigurări la data dobândirii calităţii de executor judecătoresc, în condiţiile Legii nr. 188/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi să plătească cota de contribuţie;
b) să se asigure pentru răspundere civilă, cel puţin la nivelul minim al primelor de asigurare prevăzute în prezentul statut;
c) să depună, anual, în contul Casei de asigurări primele de asigurare subscrise, la termenele menţionate în contractul de asigurare;
d) să depună toate diligenţele, să administreze probele necesare, folosind căile de apel şi recurs, pentru dovedirea nevinovăţiei, în caz de chemare în judecată pentru răspundere civilă;
e) să depună la Casa de asigurări o copie de pe acţiunea de chemare în judecată, pentru răspundere civilă, în maximum zece zile de la primirea citaţiei;
f) să respecte prevederile prezentului statut, hotărârile camerei executorilor judecătoreşti din care fac parte şi ale U.N.E.J., referitoare la asigurarea de răspundere civilă a executorilor judecătoreşti;
g) să declare existenţa altor asigurări, pentru aceeaşi răspundere, la asigurători diferiţi, la data producerii evenimentului asigurat;
h) să nu facă nicio promisiune sau plată terţului ce pretinde despăgubiri;
i) să conserve dreptul de regres al asigurătorului împotriva celor vinovaţi de producerea daunei, alţii decât executorii judecătoreşti.
Statutul este disponibil integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto: Free Images

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here