O recentă hotărâre de Guvern stabileşte modul de de punere în aplicare a dispozițiilor art. 4 alin. (1) lit. c1) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă.

Hotărârea nr. 811/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 889 din 29 septembrie 2020 aduce modificări și completări la H.G. nr. 626/2001 prin care au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a legii menţionate.

Prin art. 4 alin. (1) lit. c1) din Legea nr. 268/2001 se dispune că, prin Agenţia Domeniilor Statului se face concesionarea sau arendarea terenurilor cu destinație agricolă, libere de contract, în suprafață maximă de 50 ha, aparținând domeniului public și privat al statului, aflate în administrarea Agenției, prin atribuire directă, tinerilor de până la 40 de ani, absolvenți ai învățământului de profil, în vederea înființării de ferme; în situația în care suprafețele de terenuri disponibile sunt mai mici decât cele solicitate, se aplică procedura concurențială reglementată de prezenta lege.

Această dispoziţie a fost introdusă în cuprinsul actului normativ prin Legea nr. 226/2016.

Faţă de Normele metodologice de aplicare a legii, prin recenta hotărâre de Guvern au fost aprobate Normele specifice de aplicare a dispozițiilor art. 4 alin. (1) lit. c1) din Legea nr. 268/2001.

Aplicabilitate

– Concesionarea sau arendarea terenurilor cu destinație agricolă, pentru care nu sunt încheiate contracte de exploatare eficientă, se realizează prin procedura de atribuire directă. În cazul în care suprafețele de teren disponibile sunt mai mici decât cele solicitate, se aplică procedura concurențială reglementată de lege și de prezentele norme.

– Agenția Domeniilor Statului (ADS) organizează sesiuni de depunere a cererilor, distincte pentru concesionarea și pentru arendarea terenurilor cu destinație agricolă.

Condiţii de eligibilitate

În vederea concesionării sau arendării terenurilor cu destinație agricolă, solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții de eligibilitate:

  • să fie persoane fizice, cu vârstă de până la 40 de ani, neîmpliniți la data depunerii cererii de principiu pentru concesionare sau arendare;
  • să dețină diplomă de studii de profil: diplomă universitară de studii în domeniul agricol, agroalimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, inginerie economică în agricultură și dezvoltare rurală sau diplomă de absolvire studii liceale, post- liceale sau școli profesionale în domeniul agricol, agroalimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, inginerie economică în agricultură și dezvoltare rurală, emise de unități de învățământ acreditate;
  • să aibă domiciliul situat pe raza teritorială a județului în care se află terenul solicitat spre concesionare sau arendare;
  • să nu fi avut contracte încheiate cu ADS și reziliate din culpa lor sau restanțe la plățile datorate în baza unor contracte încheiate cu ADS;
  • să se angajeze, în scris, că vor înființa o fermă, în termen de un an de la data semnării contractului, în cadrul căreia vor avea calitatea de șef de exploatație;
  • să se angajeze, în scris, că se vor constitui într-o formă de organizare potrivit prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, sau ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale în termen de un an de la data semnării contractului.

Prin excepție, pot beneficia de dispozițiile prezentelor norme și tinerii care s-au înregistrat la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în unul din cei 5 ani anteriori depunerii cererii de concesionare sau de arendare.

Procedură

Documente necesare. Normele precizează documentele necesare în vederea începerii procedurii de concesionare sau de arendare a terenurilor agricole care se depun în format letric la sediul ADS sau se trimit în format electronic la adresa de e-mail a acestei instituții.

Răspunsul ADS se transmite solicitanţilor în termen de 30 de zile de la data încheierii termenului de depunere a cererilor.

ATENŢIE : Suprafața de teren ce face obiectul concesionării sau arendării va fi diminuată de drept ca urmare a:

  • reconstituirii dreptului de proprietate, potrivit prevederilor legale;
  • unor hotărâri judecătorești definitive;
  • aplicării altor acte normative în baza cărora se schimbă titularul dreptului de proprietate;
  • aplicării prevederilor art. 211-216 din lege.

Pe întreaga perioadă a desfășurării sesiunii de depunere a solicitărilor și de soluționare a lor nu se pot încheia alte tipuri de contracte de către ADS, cu excepția celor cărora le sunt aplicabile dispozițiile art. 211 și 212 din lege.

Contractul de concesiune și redevența. Redevența se calculează la cotația bursieră stabilită la Bursa Internațională de la Paris și la cursul valutar din data aprobării notei de informare și decizie de către Comitetul de privatizare, concesionare și arendare. Contractele de concesiune încheiate în baza prezentelor norme vor conține clauze prin care concesionarii vor fi obligați să efectueze investiții pentru dezvoltarea exploatației, iar nivelul acestor investiții va fi aprobat prin hotărâre a Comitetului de privatizare, concesionare și arendare, concomitent cu stabilirea nivelului redevenței.

Procedura de încheiere a contractelor de arendă. Sesiunile pentru solicitările de arendare se pot organiza numai pentru terenurile cu destinație agricolă pentru care, în urma organizării unei sesiuni pentru solicitări de concesionare, nu s-au încheiat contracte de concesiune în temeiul prezentelor norme.

Obligaţii

– Contractele de concesiune sau de arendare se reziliază de drept, fără vreo notificare și fără intervenția instanței de judecată, în situația în care după împlinirea unui an de la încheierea acestora concesionarii sau arendatorii nu fac dovada înființării și funcționării fermei.

Contractele de concesiune sau de arendare încheiate potrivit prezentelor norme se reziliază de drept, fără vreo notificare și fără intervenția instanței de judecată, în situația în care, după împlinirea unui an de la încheierea acestora, concesionarii sau arendatorii nu fac dovada ca s-au constituit ca persoană juridică, potrivit Legii nr. 31/1990 sau ca persoană fizică autorizată ori întreprindere individuală/familială.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here