Prin ordin al ministrului educației naționale au fost aprobate standardele naționale minimale pentru acordarea titlului de doctor.

Ordinul MEN nr. 5110/2018 a fost publicat în Monitorul oficial nr. 817/2018. 

Standardele naționale minimale pentru acordarea titlului de doctor reprezintă un set de 35 de standarde specifice domeniilor de doctorat arondate comisiilor de specialitate ale Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU).

În anexele la Ordin sunt prezentate cele 35 de standarde minimale, pe specialități, cu unele precizări generale, şi anume:

– În raport cu necesitățile academice proprii, instituțiile de învățământ superior și Academia Română pot adopta standarde proprii pentru acordarea titlului de doctor, în vederea formulării propunerii de acordare a titlului de doctor de către comisia de doctorat.

– În cazul în care instituția de învățământ superior sau Academia Română decide adoptarea de standarde proprii pentru acordarea titlului de doctor, acestea sunt aprobate de către senatul universitar/Prezidiul Academiei și publicate pe site-ul web al instituției.

Standardele proprii pentru acordarea titlului de doctor sunt opționale și se situează peste nivelul minim al standardelor naționale de evaluare a dosarelor de acordare a titlului de doctor, aprobate prin prezentul ordin.

– Standardele naționale minimale pentru acordarea titlului de doctor se aplică pentru studenții-doctoranzi înmatriculați la studii universitare de doctorat începând cu anul universitar 2018-2019, prin precizarea expresă a acestora în contractele de studii doctorale. 

Cu diferențe care țin de specificul fiecărei specializări, în vederea acordării titlului de doctor este necesară îndeplinirea următoarelor standarde minimale:

– publicarea sau acceptarea spre publicare (cu prezentarea dovezii de accept) a minimum un articol în reviste indexate în sisteme de profil;

– participarea și susținerea a minimum două lucrări științifice la conferințe internaționale dovedite prin programul conferinței;

– publicarea/acceptarea unui articol în calitate de autor/coautor într-un jurnal cotat potrivit specificațiilor la specialitatea respectivă.

Sunt prevăzute, tot pe fiecare specializare în parte, condiții de impact al publicațiilor, situațiile la lucrările științifice cu mai mulți autori, reprezentarea conducătorului de doctorat şi altele.

Găsim norme adaptate la specificul domeniului pentru arte vizuale şi artele spectacolului. 

Cadru legal

Iată câteva repere legislative pentru cei interesați de studii doctorale:

Legea educației naționale nr. 1/2011

Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat (cuprinde, între altele: organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat; procedura de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat; finanțarea studiilor universitare de doctorat; conținutul și finalizarea programelor de studii universitare de doctorat; programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate și programul de cercetare științifică; teza de doctorat și finalizarea studiilor universitare de doctorat; drepturi și obligații ale studentului-doctorand și ale conducătorului de doctorat)

– Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.482/2016.

– Metodologia privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale şi cercetării științifice nr. 5923/2016

Ai nevoie de Ordinul MEN nr. 5110/2018? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here