Ministerul Fondurilor Europene, prin POSDRU 2007 – 2013, a lansat apelul de proiecte „Stagii de practică pentru studenţi” pentru finanţarea de proiecte care vizează efectuarea de stagii de practică (internship) în anul 2015 de către studenţi sau masteranzi din sistemul naţional de învăţământ la potenţiali angajatori din orice sector, fiind încurajate stagiile de pregătire practică în cadrul instituţiilor publice.

Ministrul Fondurilor Europene a aprobat, prin Ordinul nr. 883/2015, Ghidului solicitantului – Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 189 “Stagii de practică pentru studenţi” finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 2.1 “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă“. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 309/2015.

Obiectivul apelului este sprijinirea studenţilor în dezvoltarea cunostinţelor și aptitudinilor necesare în procesul de inserţie pe piaţa muncii. Un proiect va putea avea valoarea totală eligibilă între 50.000 euro și 499.999 euro și va sprijini minim 150 de studenţi sau masteranzi.

Durata de implementare a unui proiect va fi minimum 4 luni şi maximum 6 luni.

Proiectele de grant vor fi implementate la nivel regional sau local.

Alocarea financiară orientativă pentru această cerere de propuneri de proiecte este de 50.000.000 euro, din care Fondul Social European (contribuţia comunitară la finanţarea acordată) reprezintă:

 • 87,86% pentru beneficiarii instituţii publice finanţate integral din venituri proprii sau finanţate parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului local şi entităţi finanţate integral din bugetele acestora, beneficiari entităţi publice locale finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetele locale şi beneficiarii persoane juridice de drept privat cu/fără scop patrimonial;
 • 100% pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral din bugetele acestora .

Contribuţia eligibilă minimă a solicitantului

Contribuția eligibilă minimă a solicitantului, din totalul costurilor eligibile este de 2% pentru:

 • beneficiari instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii sau finanţate parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;
 • beneficiari ordonatori de credite ai bugetului local şi beneficiari entităţi finanţate integral din bugetele acestora;
 • beneficiari entităţi publice locale finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetele locale;
 • persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial.

Contribuţia minimă este de 15% pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor peciale şi entităţile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral din bugetele acestora.

În cazul beneficiarilor persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial, contribuţia eligibilă minimă a solicitantului din totalul costurilor eligibile este de 5%.

Contribuţia proprie a solicitantului trebuie să fie realizată sub formă financiară. În cadrul proiectelor finanţate din POSDRU, contribuţia în natură nu este eligibilă.

Pe parcursul implementării proiectului, cheltuielile considerate neeligibile, dar necesare derulării proiectului, precum şi orice cheltuială suplimentară ce va apărea în timpul implementării proiectului vor fi suportate de către beneficiar.

Principalul obiectiv al acestui DMI este dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale persoanelor asistate (ucenici, elevi, studenţi, tineri absolvenţi în prima etapă a primului lor loc de muncă relevant) şi, în consecinţă, îmbunătăţirea inserţiei acestora pe piaţa muncii.

Grupul ţintă eligibil. În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte, grupul ţintă eligibil este format din studenţi înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ (licenţă şi master).

Activităţi eligibile

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt eligibile următoarele categorii de activităţi:

1. Activitățile de organizare, implementare la un potenţial loc de muncă, monitorizare, evaluare a stagiilor de pregătire practică pentru studenţi prevăzute în planurile de învăţământ obligatorii, care vor cuprinde intervenţii precum:

 • organizarea stagiilor de pregătire practică (stabilirea condiţiilor de desfăşurare a stagiilor şi de evaluare a rezultatelor obţinute de studenţi, repartizarea acestora în grupe de practică, încheierea convenţiilor de practică etc.), inclusiv campanie de conştientizare cu privire la oportunităţile oferite studenţilor pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică;
 • participarea studenţilor la stagii de pregătire practică, desfășurate în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene;
 • crearea/ tipărirea/multiplicarea/distribuirea materialelor suport pentru stagiile de pregătire practică a studenţilor (fișe de observare, caiete de practică etc.);
 • evaluarea rezultatelor obţinute de studenţi în cadrul stagiilor de pregătire practică;
 • parteneriat pentru organizarea şi desfăşurarea stagiilor de pregătire practică a studenţilor

2. Organizarea şi furnizarea serviciilor de orientare şi consiliere profesională, inclusiv construirea de instrumente (baterii de teste/chestionare de interese/aptitudini etc.) utile pentru consilierea carierei;

3. Schimb de experienţă şi diseminare de bune practici privind tranziţia de la şcoală la viaţa activă, inclusiv vizite de studii pentru studenţi.

Stagiile de pregătire practică a studenţilor pot fi finanţate numai în condiţiile în care există Convenţie cadru privind efectuarea stagiului de pregătire practică, încheiată în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3955/2008 privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă sau masterat.

Durata minimă a stagiului pentru fiecare student din grupul ţintă este aceea prevăzută în planul de învăţământ obligatoriu pentru anul de studii în care acesta este înmatriculat.

Valoarea maximă a subvenţiei pentru un student este de 10 lei/oră.

Beneficiari (solicitanţi şi parteneri) eligibili

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte, solicitanţii şi partenerii eligibili sunt:

 • instituţii de învăţământ superior din sistemul naţional de învăţământ;
 • angajatori (angajatori publici sau privaţi care vor asigura efectuarea stagiilor de practică, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3955/2008 privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă sau masterat);
 • asociaţii profesionale;
 • camere de comerţ şi industrie;
 • organizaţii sindicale şi organizații patronale;
 • ONG-uri ;
 • Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi structuri/agenţii/organisme relevante, subordonate/coordonate de către acesta;
 • furnizori publici şi privaţi de orientare şi consiliere profesională;
 • Secretariatul General al Guvernului.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here