Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2795/2011 stabileşte criteriile pe baza cărora se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a societăţilor comerciale care sunt înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Sucursalele din România ale persoanelor impozabile care au sediul activităţii economice în afara României, care au obligaţia înregistrării în scopuri de TVA în România conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Codul fiscal, nu aplică  dispoziţiile OMFP nr. 2795/2011. Criteriile stabilite în OMFP nr. 2795/2011 servesc la evaluarea intenţiei şi a capacităţii persoanelor impozabile de a desfăşura activităţi economice ce implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum şi operaţiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operaţiuni ar avea locul în România.

Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, şi care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului trebuie să depună la organele fiscale competente o cerere de înregistrare în scopuri de TVA, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 din OMFP nr. 2795/2011, precum şi anexa la cererea de înregistrare, în aceeaşi zi cu depunerea, la oficiul registrului comerţului, a cererii de înmatriculare în registrul comerţului.

Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, şi care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului trebuie să depună la organele fiscale competente declaraţia de menţiuni, însoţită de anexa la declaraţie.

Criteriile de evaluare în funcţie de care se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile sunt:

  • a) persoana impozabilă nu se află în situaţia prevăzută la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în situaţia de a nu desfăşura activităţi economice în spaţiul destinat sediului social şi/sau sediilor secundare şi nici în afara acestora. În acest scop, persoana impozabilă trebuie să depună o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte dacă desfăşoară sau nu activităţi economice la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, concomitent cu depunerea anexelor nr. 1 şi 2 din OMFP nr. 2795/2011;
  • b) niciunul dintre administratorii şi/sau asociaţii persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) şi c) din Codul fiscal, înregistraţi fiscal în România, şi nici persoana impozabilă însăşi în cazul persoanei care solicită înregistrarea, conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, nu au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care administratorii şi/sau asociaţii persoanei impozabile nu sunt înregistraţi fiscal în România, aceştia trebuie să prezinte o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu au comis infracţiuni şi/sau fapte de natura celor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În scopul soluţionării solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, organele fiscale competente realizează controlul documentar la sediul administraţiei fiscale, pe baza documentelor prezentate de persoana impozabilă sau de reprezentantul legal al acesteia, după caz, ori pe baza evidenţelor proprii ale organului fiscal. După efectuarea controlului documentar, organul fiscal competent verifică existenţa faptică a spaţiului aferent sediului social şi, după caz, a sediilor secundare declarate. În acest scop, organul fiscal competent efectuează o cercetare la faţa locului, după caz. După analiza criteriilor de evaluare, organul fiscal competent întocmeşte un referat prin care se va stabili punctajul obţinut de persoana impozabilă. În cazul în care documentaţia prezentată nu este completă, organul fiscal transmite solicitantului o notificare în vederea completării acesteia, situaţie în care termenul de soluţionare a solicitării de înregistrare în scopuri de TVA se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data solicitării informaţiilor şi data primirii informaţiilor solicitate.

În cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, decizia de aprobare sau de respingere a înregistrării în scopuri de TVA trebuie emisă în termen de maximum o zi lucrătoare de la data la care se comunică certificatul de înmatriculare în registrul comerţului, în situaţia în care cererea de înregistrare în scopuri de TVA şi anexa nr. 2 din OMFP nr. 2795/2011 se depun în aceeaşi zi cu depunerea la oficiul registrului comerţului a cererii de înmatriculare în registrul comerţului. În cazul în care cererea de înregistrare în scopuri de TVA şi anexa nr. 2 din OMFP nr. 2795/2011 se depun ulterior depunerii cererii de înmatriculare în registrul comerţului, dar înainte de data comunicării certificatului de înmatriculare în registrul comerţului, termenul de emitere a deciziei de aprobare sau de respingere a înregistrării în scopuri de TVA se prelungeşte corespunzător cu numărul de zile lucrătoare cuprinse între data depunerii cererii de înmatriculare în registrul comerţului şi data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA şi a anexei nr. 2 din OMFP nr. 2795/2011. În situaţia în care cererea de înregistrare în scopuri de TVA şi anexa nr. 2 din OMFP nr. 2795/2011 se depun după comunicarea certificatului de înmatriculare în registrul comerţului, termenul de emitere a deciziei de aprobare sau de respingere a înregistrării în scopuri de TVA este de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA şi anexei nr. 2 din OMFP nr. 2795/2011.

În cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, decizia de aprobare sau de respingere a înregistrării în scopuri de TVA trebuie emisă în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii de către acestea a anexei la declaraţia de menţiuni, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 din OMFP nr. 2795/2011.

Din procesul-verbal întocmit ca urmare a controlului faptic trebuie să rezulte dacă persoana impozabilă îndeplineşte sau nu criteriul de evaluare. În situaţia în care se constată că persoana impozabilă nu îndeplineşte criteriul de evaluare, din procesul-verbal trebuie să rezulte, pe lângă rezultatul cercetării la faţa locului, şi propunerea organului fiscal competent ca persoana impozabilă respectivă să nu fie înregistrată în scopuri de TVA. Organul fiscal competent emite decizia privind respingerea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, care cuprinde în mod obligatoriu şi motivaţia respingerii, în fapt şi în drept, potrivit reglementărilor procedurale în vigoare.

Ca urmare a analizei criteriilor de mai sus, dacă punctajul obţinut este mai mare sau egal de 45 de puncte, organul fiscal competent emite decizia privind aprobarea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit reglementărilor procedurale în vigoare. Dacă punctajul obţinut este mai mic de 45 de puncte, organul fiscal competent emite decizia privind respingerea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, care cuprinde în mod obligatoriu şi motivaţia respingerii, în fapt şi în drept, potrivit reglementărilor procedurale în vigoare.

Decizia de aprobare sau de respingere a înregistrării în scopuri de TVA se întocmeşte în două exemplare, din care unul se comunică persoanei impozabile conform art. 44 din Codul de procedură fiscală.

Atenţie! OMFP nr. 2795/2011 intră în vigoare la data de 1 decembrie 2011. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.984/2011 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 24 mai 2011. Solicitările de înregistrare în scopuri de TVA depuse până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se soluţionează conform procedurii reglementate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.984/2011.

Temei legal: OMFP nr. 2795/2011 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 824 din 22/11/2011

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here