În practica instanțelor s-a pus problema de a se clarifica modalitatea de interpretare și aplicare a prevederilor normative, în sensul stabilirii bazei de calcul prin raportare la care trebuiau determinate sporurile și indemnizațiile personalului didactic ulterior datei de 1 ianuarie 2017, pentru a se stabili dacă această bază era reprezentată de salariul de bază cuvenit din luna decembrie 2016 sau de salariul de bază cuvenit în luna ianuarie 2017, salariu de bază ce include majorarea prevăzută de art. 34 alin. (3) din O.U.G nr. 57/2015. 

În cauză, în baza art. 34 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 și a Hotărârii Guvernului nr. 38/2017, prin actele adiționale la contractele individuale de muncă încheiate la data de 1 ianuarie 2017, unitatea școlară și reclamanții, membri de sindicat, au convenit majorarea salariilor de bază cu 15%, începând cu luna ianuarie 2017. La lit. b) din actele adiționale încheiate s-a prevăzut ca valoarea cuantumului sporurilor și indemnizațiilor în afara salariului de bază să fie la nivelul lunii decembrie 2016.

Prin acțiune, reclamanții, solicitând anularea actelor adiționale încheiate, au criticat modalitatea de calcul al sporurilor și indemnizațiilor prin raportare la salariul de bază din luna decembrie 2016 și nu prin raportare la salariul de bază din luna ianuarie 2017 care, conform dispozițiilor de la lit. a) din actul adițional, a fost majorat cu 15%.

Curtea de Apel Iași – Secția litigii de muncă și asigurări sociale a dispus sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: “În interpretarea și aplicarea prevederilor art. 33 și art. 34 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal- bugetare, cu modificările și completările ulterioare, art. 1 alin. (1), (2) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată prin Legea nr. 152/2017, începând cu 1 ianuarie 2017, cuantumul sporurilor și indemnizațiilor legale pentru personalul din învățământ se determină prin raportare la salariul de bază cuvenit în luna decembrie 2016 sau prin raportare la salariul de bază cuvenit în luna ianuarie 2017 [salariu de bază ce include majorarea prevăzută de art. 34 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015]“. 

Ce a decis Înalta Curte

Admiţând sesizarea formulată de Curtea de Apel Iași, ÎCCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a stabilit următoarele:

În interpretarea și aplicarea prevederilor art. 33 și art. 34 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 1 alin. (1), (2) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal- bugetare, aprobată prin Legea nr. 152/2017, începând cu 1 ianuarie 2017, cuantumul sporurilor și indemnizațiilor prevăzute pentru personalul din învățământ se determină prin raportare la salariul de bază acordat în luna decembrie 2016, fără a include majorarea prevăzută de art. 34 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015. 

Considerentele ÎCCJ pentru pronunţarea hotărârii

Pentru a răspunde la întrebarea prealabilă cu care a fost sesizată, Completul pentru pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a avut în vedere, în principal, următoarele:

– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 a reglementat salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016.

– Art. 33 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015, astfel cum a fost modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2016, stabilește o nouă metodologie de calcul al drepturilor de natură salarială pentru personalul didactic, începând cu luna august 2016.

– Astfel, conform art. 33 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015, salariul de bază include salariul de încadrare aferent tranșei de vechime în învățământ și gradațiile corespunzătoare vechimii în muncă pentru funcțiile de execuție, respectiv salariul de încadrare aferent tranșei de vechime în învățământ, indemnizația de conducere și gradațiile corespunzătoare vechimii în muncă pentru funcțiile de conducere. La salariul de bază se acordă sporurile și indemnizațiile prevăzute în art. 33 alin. (4) și (5) din aceeași ordonanță de urgență.

– Salariile de bază sunt menționate, pe categorii de personal, în anexa nr. 21 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015, introdusă în textul ordonanței de urgență prin Legea nr. 250/2016, în vigoare din 24 decembrie 2016. Aceste salarii de bază sunt cele acordate în luna decembrie 2016.

– La pct. 10 al articolului unic, Legea nr. 250/2016 (care aprobă cu modificări și completări Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a  Guvernului nr. 57/2015) a introdus alin. (3) la art. 34 din O.U.G. nr. 57/2015, prin care s-a prevăzut majorarea, începând cu data de 1 ianuarie 2017, în medie cu 15%, a salariilor de bază ale personalului din învățământ, aferente lunii decembrie 2016, care se regăseau în anexa nr. 21 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015.

– În baza aceluiași text de lege au fost elaborate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice normele metodologice, aprobate prin hotărâre a Guvernului, care au stabilit salariile de bază acordate începând cu luna ianuarie 2017. În acest sens a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 38/2017.

– I-a succedat Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2016, care a reglementat unele măsuri privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017, în Preambulul căreia se arată că elaborarea acestui act normativ a avut în vedere încetarea aplicabilității prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 la data de 31 decembrie 2016. Pentru evitarea aplicării în integralitate, începând cu 1 ianuarie 2017, a Legii-cadru nr. 284/2010 și cu argumentarea că urmează a fi promovate politici publice noi în domeniul fiscal-bugetar, legiuitorul delegat a considerat că se impune prelungirea aplicării unor măsuri prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 și în perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017.

– În consecință, art. 1 alin. (1), (2) şi (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2016 statuează următoarele:

Art. 1. –

(1) În perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcției de bază/salariilor funcției de bază/indemnizațiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menține la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2016 în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții și nu se aplică valoarea de referință și coeficienții de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuți în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017, cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizația brută de încadrare se menține la același nivel cu cel ce se acordă personalului plătit din fonduri publice pentru luna decembrie 2016, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții. (…)

(5) În perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017, pentru personalul didactic și didactic auxiliar din învățământ, se aplică prevederile art. 33 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește metodologia de stabilire a drepturilor de natură salarială.”

– Modificările legislative aduse prin Legea nr. 250/2016 (intrată în vigoare la 24 decembrie 2016), referitoare la creșterile salariale aplicabile personalului din învățământ, s-au aplicat concomitent cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 (intrată în vigoare la 22 decembrie 2016), în perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017.

– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2016 nu își propune edictarea unor modificări asupra Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015, ci, potrivit preambulului, doar extinde efectele unor dispoziții din acest act normativ, adoptat pentru anul 2016, pentru perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017.

– Potrivit voinței legiuitorului delegat, exprimată în cuprinsul prevederilor art. 1 alin. (1)  și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2016, se păstrează la același nivel cu cel din decembrie 2016 cuantumul salariilor de bază, precum și cel al sporurilor și indemnizațiilor care se adaugă salariului de bază și care compun totalul drepturilor salariale, pentru toate categoriile de personal la care actul normativ se referă, inclusiv personalul din învățământ. Alin. (5) al art. 1 nu stipulează o excepție de la prevederile alin. (2), ci stabilește că, în privința personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, sub imperiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016, continuă să se aplice metodologia de calcul al drepturilor salariale indicată de prevederile art. 33 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015. Alin. (2) și alin. (5) ale art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2016 reglementează aspecte diferite și se aplică concomitent, negăsindu-se într-o relație regulă-excepție.

– Conform voinței legiuitorului primar, exprimată prin Legea nr. 250/2016, care a introdus alin. (3) la art. 34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015, s-a acordat o majorare de 15% la salariile de bază ale personalului din învățământ aferente lunii decembrie 2016. Această excepție face inaplicabilă, în privința personalului din învățământ, regula menținerii salariilor de bază la același nivel cu cel acordat pentru luna decembrie 2016, regulă cuprinsă în art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2016.

Excepția este, însă, de strictă interpretare. În privința cuantumului sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, care se adaugă salariului de bază și care fac parte, potrivit metodologiei de stabilire a drepturilor de natură salarială, din salariul brut, rămân aplicabile prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2016, care stabilesc că acestea se mențin la același nivel cu cel acordat pentru luna decembrie 2016.

Găsiţi toate detaliile În hotărârea pronunţată prin Decizia nr. 41/2018 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 819 din 25 septembrie 2018 găsiţi toate detaiile care vă pot interesa, cu precizarea că sublinierile din materialul realizat aici ne aparţin – E.S.

Ai nevoie de OUG nr. 57/2015? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here