O recentă întrebare din Forumul Legestart ne-a determinat să reluăm reglementările specifice, astfel cum sunt în vigoare de la 31 ianuarie 2018, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 34/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupațională de funcții bugetare „Învățământ”. Regulamentul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 95 din 31 ianuarie 2018. 

Acte normative

Regulamentul-cadru face aplicare la anexa nr. I din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în vigoare de la 30 iunie 2017. Reamintim, în context, că recenta Lege nr. 153/3017 succede următoarelor acte normative:

  • Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (în vigoare de la 1 ianuarie 2011 până la 30 iunie 2017, publicată în Monitorul oficial nr. 877/2010);
  • Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (în vigoare de la 1 ianuarie 2010 până la 31 decembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 762/2009).

Regulamentul face, totodată, trimitere la alte regulamente, astfel:

  • Hotărârea Guvernului nr. 569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum și condițiile de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Administrație” din administrația publică locală;
  • Hotărârea Guvernului nr. 917/2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Administrație” din administrația publică centrală. 

Cum se acordă sporul pentru condiții de muncă în învăţământ?

• Sporul pentru condiţii de muncă se acordă, pe baza buletinelor de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autoritățile abilitate în acest sens, pentru timpul efectiv lucrat în locurile de muncă respective, în procent de până la 15% aplicat la salariul de bază, cu încadrarea în sumele prevăzute pentru cheltuieli salariale din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.

• Evidența timpului lucrat efectiv în ore se ține și se certifică de către conducătorul fiecărui/fiecărei compartiment/structuri funcționale, se avizează de către șeful ierarhic superior și se aprobă de conducerea unității/instituției.

• La stabilirea concretă a sporului pentru condiţii de muncă se iau în considerare următorii factori:

a) acționarea concomitentă a mai multor factori de risc;

b) durata de expunere la acțiunea factorilor de risc;

c) natura factorilor nocivi – fizici, chimici sau biologici – și mecanismul de acțiune a acestora asupra organismului;

d) existența unor condiții de muncă ce implică un efort fizic mare în condiții nefavorabile de microclimat, zgomot intens sau vibrații, praf, radiații, vapori, aburi;

e) existența unor condiții de muncă ce implică o suprasolicitare nervoasă, care determină un risc de accidentare sau de îmbolnăvire;

f) structura și nivelul morbidității în raport cu specificul locului de muncă.

• Cuantumul sporului se stabilește prin aplicarea cotei procentuale, care nu poate depăși 15%, asupra salariului de bază, corespunzător timpului efectiv lucrat la locurile de muncă prevăzute în prezentul regulament cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din anexa nr. I lit. B „Reglementări specifice personalului didactic din învățământ” la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

• Nominalizarea personalului care beneficiază de sporul pentru condiții de muncă, fără depășirea procentului de 15%, se face de către conducătorul ierarhic și se aprobă de consiliul de administrație, cu consultarea organizațiilor sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ sau a reprezentațiilor salariaților la nivel de unitate/instituție acolo unde nu există sindicate, cu respectarea prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, și cu încadrarea în fondurile aprobate pentru cheltuieli salariale.

• Personalul care, în cadrul programului normal de muncă, își desfășoară activitatea la mai multe locuri de muncă încadrate potrivit prezentului regulament, cu sporuri diferite, beneficiază de sporul prevăzut pentru fiecare loc de muncă în funcție de timpul efectiv lucrat în aceste locuri, cu respectarea prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.

• Personalul care, în cadrul programului normal de muncă, își desfășoară activitatea într-un loc de muncă în care acționează concomitent mai mulți factori de risc caracteristici unor condiții de muncă periculoase sau vătămătoare, astfel cum sunt definite în Hotărârea Guvernului nr. 569/2017, beneficiază de sporurile prevăzute pentru fiecare dintre aceste condiții de muncă, acordate cumulat, fără a se depăși cuantumul maxim de 15% din salariul de bază.

• Unitățile și instituțiile din sistemul de învățământ sunt obligate să adopte măsuri tehnice și organizatorice care să conducă la desfășurarea activităților în condiții de muncă optime, în termen de cel mult 6 luni de la constatarea prin buletine de determinare a condițiilor de muncă.

• Unitățile/instituțiile din sistemul de învățământ efectuează periodic măsurători la locurile de muncă în timpul desfășurării activităților. Aceste perioade nu pot fi mai mari de 6 luni.

• Personalul care își desfășoară activitatea în condiții de muncă periculoase sau vătămătoare este supus examinărilor medicale periodice, prin serviciile de medicina muncii, conform legislației în vigoare.

• Personalului nedidactic din învățământul preuniversitar i se aplică prevederile HG nr. 569/2017 .

• Personalului nedidactic din instituțiile de învățământ superior de stat care funcționează în coordonarea MEN, instituțiilor și unităților care funcționează în subordinea MEN, unități aflate în coordonarea MEN, cluburi sportive studențești, instituții și unități de cercetare științifică care funcționează în subordinea MEN i se aplică prevederile HG nr. 917/2017

Sporul de 15%

Beneficiază de spor de până la 15% din salariul de bază:

a) personalul care lucrează în laboratoarele nucleare autorizate în condițiile legii, care desfășoară activitatea cu surse de radiații sau generator de radiații;

b) personalul care lucrează în laboratoarele și compartimentele de cercetare, care utilizează agenți chimici periculoși, încadrați în gradul I și II de toxicitate, precursori de gradul I și II, substanțe cu potențial cancerigen și/sau mutagen (pC), substanțe cu acțiune cancerigenă și/sau mutagenă (C), substanțe care pot pătrunde în organism prin piele sau mucoase (P) sau substanțe foarte periculoase cu indicativ (Fp) sau agenți biologici cu risc de îmbolnăvire aparținând grupelor 1-4 de risc și care prezintă risc de propagare în colectivitate;

c) personalul din laboratoarele și compartimentele de cercetări biologice, inframicrobiologice, microbiologice, virusologice și biochimice, biochimice animale, genetice;

d) personalul care lucrează în laboratoarele și secțiile de cercetare care execută cercetări chimice, fizico-chimice, sinteze chimice, analize instrumentale în stațiile-pilot și micropilot în vederea obținerii unor noi substanțe;

e) personalul care lucrează la instalațiile electrice de medie și înaltă tensiune;

f) personalul didactic care asigură activități didactice de predare-învățare-evaluare în unități spitalicești de boli infecțioase sau în secții/compartimente cu paturi de boli infecțioase;

g) personalul care își desfășoară activitatea în spitale și clinici veterinare universitare.

Sporul de până la 12%

Beneficiază de spor de până la 12% din salariul de bază:

a) personalul care lucrează în laboratoare și ateliere de obținere și prelucrare metale feroase și neferoase;

b) personalul care desfășoară activitate în laboratoarele și atelierele de profil în care este expus la radiații laser, ultraviolete, infraroșu, microunde, X, gama, la câmpuri sonore intense de ultra și infrasunete sau la câmpuri magnetice și electrice foarte intense;

c) personalul care desfășoară activități de conservare și restaurare de obiecte de artă, de patrimoniu și bisericești. 

Sporul de pânâ la 10%

Beneficiază de spor de până la 10% din salariul de bază:

a) personalul didactic auxiliar din bibliotecile din instituțiile de învățământ superior și din bibliotecile centrale universitare care desfășoară activități de prelucrare, conservare și restaurare carte veche/publicații/periodice mai veche/vechi de anul 1900;

b) personalul care lucrează în laboratoarele și compartimentele de cercetări de ecologie sistemică și sustenabilitate;

c) personalul încadrat în funcția de model în unitățile de învățământ cu profil de artă. 

Sporul de până la 7%

Beneficiază de spor de până la 7% din salariul de bază:

a) personalul care lucrează în locuri de muncă aflate sub acțiunea câmpurilor electromagnetice de radiofrecvență produse de emițători de radiodifuziune, televiziune, emițători pentru comunicații, stații de radiolocație, instalații de curent de înaltă frecvență, stații de radio unde scurte și unde ultrascurte radiorelee în unde metrice, decimetrice, centimetrice, radiogoniometre și stații de bruiaj;

b) personalul care lucrează în unitățile de creștere a animalelor de fermă și de companie, în abatoare și în unități de procesare a produselor de origine animală;

c) personalul didactic auxiliar din unitățile/instituțiile de învățământ preuniversitar care se deplasează în zone izolate ce îndeplinesc cumulativ două din următoarele condiții specifice:

c.1) condiții dificile de acces la locurile de muncă cu drumuri deteriorate, periculoase, neasfaltate, nepietruite, impracticabile transportului;

c.2) inexistența transportului în comun;

c.3) localități amplasate în zone de munte la peste 800 m altitudine sau în Delta Dunării, în zone greu accesibile. 

Sporul de până la 5%

Beneficiază de spor de până la 5% din salariul de bază:

a) personalul care își desfășoară activitatea în laboratoarele de chimie, biochimie, biologie, fizică, biofizică, agrochimie, pedologie, geochimie, din instituțiile și unitățile de învățământ;

b) personalul care desfășoară activități de conservare, circulație și prelucrare de carte în depozite de carte și biblioteci cu peste 12.000 de volume, inclusiv manuale școlare, publicații periodice și neperiodice;

c) cadrul didactic, informaticianul, analistul programator, inginerul de sistem care desfășoară activitate în laboratoarele de specialitate dotate cu rețele informatice constituite din cel puțin 12 unități.

Ai nevoie de Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here