Ministerul justiției a postat în dezbatere publică proiectul de Ordin care modifică acordarea sporului de acces la informații clasificate pentru personalul militar, polițiștii, polițiștii de penitenciare, precum și personalul civil din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională.

Prin Legea nr. 157/2020 pentru completarea anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, a fost introdus un nou articol în Legea-cadru de salarizare care prevede următoarele:

„Art. 151 – (1) Personalul militar, polițiștii, polițiștii de penitenciare, precum și personalul civil din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională care ocupă o funcție cu acces la informații clasificate din clasa secret de stat beneficiază de un spor la salariul de bază/solda de funcție de până la 25%, în condițiile stabilite prin ordin al ordonatorului principal de credite.

(2) Categoriile de personal și mărimea concretă a sporului prevăzut la alin. (1) se stabilesc în funcție de locul de muncă și certificatul/avizul de securitate deținut, obținut potrivit legii, precum și de nivelul de secretizare al informațiilor la care persoana are acces.

(3) Sporul prevăzut la alin. (1) și indemnizația prevăzută la art. 18 nu se pot acorda cumulat aceleiași persoane.”

Astfel, Ordinul MJ stabilește condițiile de acordare a acestui spor, mărimea acestuia în raport de nivelul de secretizare al informaţiilor la care persoana are acces, astfel cum este stabilit în certificatul sau autorizaţia de acces la informaţii clasificate.

Articol unic – Normele metodologice de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pentru personalul din sistemul administrației penitenciare, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.415/C/2018, se modifică și se completează după cum urmează:

 

  1. Literele b) și c) ale articolului 17 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„b) Administrația Națională a Penitenciarelor:

Nr. crt. Funcția Cuantumul salariului de comandă
1. Director general 25 %
2. Director general adjunct 25 %
3. Director 25 %
4. Director adjunct 23 %
5. Șef serviciu 20 %
6. Șef birou, șef secție 18 %
7. Șef formațiune (nivelul I) 10%

 

  1. c) Unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor:

 

Nr. crt. Funcția Cuantumul salariului de comandă
1. Director penitenciar,

Director penitenciar spital, Director centru de detenţie, Director centru educativ

25 %
2. Director şcoală de pregătire, Director B.A.G.R.,

Director adjunct (siguranța deținerii și regim penitenciar)

24%
3. Director adjunct,

Șef centru de formare,

Șef centru de pregătire, odihnă și recuperare

23 %
4. Șef serviciu,

Șef secție deținere exterioară,

Șef catedră

20 %
5. Șef secție deținere interioară,

Șef birou,

Șef tură,

Medic-șef, Farmacist-șef,

Șef atelier, Șef garaj,

Adjunct șef secție deținere exterioară,

Șef secție,

Șef grupă de intervenție

18 %
6. Șef formațiune (nivelul I) 10%

 

  1. După Capitolul VII, se introduce un nou capitol, capitolul VII1 , cu următorul cuprins:

 

”Capitolul VII1

Condiţiile de acordare a sporului prevăzut de art. 151 din capitolul II al anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 

Art. 361 (1) Polițiștii de penitenciare, precum și personalul civil din sistemul administrației penitenciare care ocupă o funcție cu acces la informații clasificate din clasa secret de stat beneficiază de un spor lunar la salariul de funcție/salariul de bază de până la 25%.

(2) În funcție de certificatul de securitate deţinut sau, după caz, autorizația de acces deținută, personalul menționat la alineatul (1) beneficiază de un spor, în cote procentuale, după cum urmează:

a) nivel SECRET – 20%;

b) nivel STRICT SECRET – 22%;

c) nivel STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ – 25%.

(3) Sporurile se acordă de la data accesului la informaţii clasificate prevăzută în certificatul de securitate sau, după caz, în autorizaţia de acces.

(4) Dreptul la plata sporului încetează de la data retragerii sau expirării certificatului/autorizației de acces, precum și în situația în care persoana în cauză nu mai beneficiază de salariul de funcție/salariul de bază.

(5) Sporul se acordă prin act administrativ emis potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane pentru stabilirea drepturilor de natură salarială.”

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here