OpANAF nr. 3699/2015 a aprobat noua Procedură de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, precum şi modelul şi conţinutul unor formulare. Publicat în Monitorul Oficial nr. 969/2015, ordinul preşedintelului ANAF este în vigoare de la 1 ianuarie şi se aplică începând cu deconturile de TVA depuse după data de 1 ianuarie 2016.

Formulare aprobate

A fost aprobat modelul şi conţinutul următoarelor formulare:

 • Notificare privind prelungirea termenului de soluţionare a decontului cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare;
 • Notificare;
 • Decizie de rambursare a TVA;
 • Înştiinţare;
 • Cerere de aplicare a regimului special de rambursare a TVA pentru exportatori;
 • Decizie privind regimul special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru exportatori, prevăzută în anexa nr. 7;
 • Decizie privind încheierea procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare pentru contribuabilii declaraţi inactivi fiscal.

Procedura de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare

Semnalăm, succint, principalele dispoziţii din ordinul amintit.

Depunerea, înregistrarea şi prelucrarea deconturilor de TVA

– Persoana impozabilă poate solicita compensarea sumei negative de TVA aprobate la rambursare cu obligaţii fiscale restante, cu respectarea prevederilor art. 167 din Codul de procedură fiscală, stingerea efectuându-se în ordinea prevăzută la art. 165 şi art. 166 din acelaşi act normativ. Deconturile de TVA depuse la alte termene de declarare decât cele înscrise în vectorul fiscal nu se prelucrează şi se restituie persoanelor impozabile.

– După primirea şi procesarea deconturilor de TVA, acestea se grupează pe următoarele categorii:

 • deconturi cu sume pozitive (cu TVA de plată);
 • deconturi cu sume negative, astfel: deconturi cu sume negative cu opţiune de rambursare; deconturi cu sume negative fără opţiune de rambursare (sume care se reportează în decontul perioadei următoare).

– Se supun procedurii de soluţionare numai deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare depuse în cadrul termenului legal de depunere. Persoanele impozabile care depun astfel de deconturi după expirarea termenului legal de depunere vor prelua suma negativă în decontul perioadei fiscale următoare.

Prevederi generale privind soluţionarea deconturilor cu sume negative TVA cu opţiune de rambursare depuse de toate categoriile de contribuabili 

– Procedura are ca scop final încadrarea fiecărei persoane impozabile într-o categorie de risc fiscal, în funcţie de comportamentul său fiscal, precum şi în funcţie de riscul pe care aceasta îl prezintă pentru administraţia fiscală.

– Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare se soluţionează în funcţie de gradul de risc fiscal pe care îl prezintă fiecare persoană impozabilă, astfel:

 • în cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mic – prin emiterea Deciziei de rambursare a TVA;
 • în cazul deconturilor de TVA depuse de alţi contribuabili decât marii contribuabili, contribuabilii mijlocii sau exportatorii, încadrate la risc fiscal mediu – cu analiză documentară;
 • în cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mare – cu inspecţie fiscală anticipată.

Deconturile depuse de persoanele impozabile care nu au fapte de natura infracţiunilor înscrise în cazierul fiscal şi nici nu au risc fiscal mare stabilit de organele fiscale, prin care se solicită sume de până la 45.000 lei, se încadrează la risc fiscal mic.

– Constituirea bazei de date speciale privind persoanele impozabile pentru care organele fiscale au stabilit risc fiscal mare: compartimentul de specialitate va fi înştiinţat de către organele fiscale cu privire la persoanele impozabile despre care acestea au informaţii că prezintă un risc fiscal mare pentru rambursarea TVA. La primirea unor asemenea informaţii, organul de inspecţie fiscală transmite o înştiinţare, sub forma unui referat motivat, aprobat de coordonatorul activităţii de inspecţie fiscală. Persoanele impozabile pentru care se primesc referate vor fi înscrise de către compartimentul de specialitate într-o bază de date specială.

– Pentru deconturile încadrate la risc fiscal mic, care se află în curs de soluţionare, depuse de persoanele impozabile înscrise în baza de date specială, procedura se întrerupe, iar deconturile se încadrează la risc fiscal mare şi se soluţionează cu inspecţie fiscală anticipată.

– Schimbarea încadrării din categoria de risc fiscal mare şi radierea din baza de date specială se fac tot la propunerea organelor fiscale, prin referate motivate transmise compartimentului de specialitate până la data de 5 a fiecărei luni.

Prevederi generale privind soluţionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare

– Pentru deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare cu risc fiscal mic compartimentul de specialitate emite, în termen de maximum 5 zile de la data depunerii decontului, decizia de rambursare.

– Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare cu risc fiscal mare se transmit la compartimentul cu atribuţii de inspecţie fiscală. După efectuarea inspecţiei fiscale, compartimentul cu atribuţii în acest domeniu întocmeşte raportul de inspecţie fiscală.

– Decizia de rambursare emisă de compartimentul de specialitate este decizie sub rezerva verificării ulterioare, cu excepţia sumelor pentru care s-a emis decizia de rambursare pe baza Deciziei privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale.

Procedura de stabilire a gradului de risc fiscal în cazul deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de alţi contribuabili decât marii contribuabili, contribuabilii mijlocii sau exportatorii

– Procedura prevăzută în acest capitol se aplică pentru soluţionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de persoanele impozabile, altele decât marii contribuabili, contribuabilii mijlocii sau exportatorii, cu excepţia deconturilor cu sume negative de TVA care au fost încadrate în risc fiscal.

– Prin această procedură specială, se reglementează: stabilirea Standardului individual negativ (SIN), reprezentând suma maximă a TVA ce poate fi rambursată fără analiză documentară sau inspecţie fiscală anticipată, riscul implicat de această rambursare fiind considerat acceptabil de către administraţia fiscală; fluxul de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare în cadrul compartimentului de specialitate; analiza documentară; dispoziţii speciale privind soluţionarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare depuse de persoane impozabile care au fost supuse inspecţiei fiscale, finalizată prin emiterea unei decizii privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale; fluxul operaţiunilor în cazul deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare soluţionate cu inspecţie fiscală anticipată; operaţiunile din cadrul compartimentului de colectare, finalizarea procedurii şi arhivarea documentelor.

Dispoziţii speciale privind soluţionarea solicitărilor de rambursare

– Pentru contribuabilii mari şi mijlocii, precum şi pentru persoanele impozabile care desfăşoară activităţi de export şi/sau livrări intracomunitare de bunuri scutite de TVA, rambursarea se acordă cu inspecţie fiscală ulterioară, cu excepţia cazurilor care prezintă risc fiscal mare, când rambursarea se acordă în urma inspecţiei fiscale anticipate.

– Se soluţionează potrivit prezentului capitol deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de contribuabilii mari şi mijlocii, precum şi de exportatori, care nu sunt încadrate în risc fiscal.

– Sunt stabilite: condiţiile de încadrare în categoria exportatorilor care beneficiază de regimul special privind soluţionarea solicitărilor de rambursare; procedura de aprobare a regimului special pentru exportatori; fluxul de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de contribuabilii mari şi mijlocii; fluxul de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare depuse de persoanele impozabile pentru care a fost aprobat regimul special de rambursare; normele privind efectuarea inspecţiei fiscale ulterioare

Transferul datelor pentru aplicarea procedurii de soluţionare

Pentru contribuabilii care îşi modifică sediul social/domiciliul fiscal se transferă în format electronic toate datele necesare pentru aplicarea prezentei proceduri, până cel târziu la data transferului dosarului fiscal.

Soluţionarea solicitărilor de restituire a TVA

Sumele negative de TVA cuprinse în deconturile cu sume negative de TVA depuse de persoanele impozabile care solicită anularea codului de înregistrare în scopuri de TVA sau pentru care organele fiscale anulează din oficiu codul de înregistrare în scopuri de TVA se restituie, potrivit procedurii generale de restituire, aprobată prin Ordinul MFP nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire şi de rambursare a sumelor de la buget, precum şi de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depăşirea termenului legal, numai în urma efectuării inspecţiei fiscale.

Dispoziţii speciale privind deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de persoanele impozabile declarate inactive fiscal pe parcursul procedurii de soluţionare

Dacă în cursul soluţionării decontului cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare persoana impozabilă este declarată inactivă fiscal, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală, procedura se încheie, iar sumele negative cuprinse în respectivul decont se pot cuprinde în primul decont de TVA care va fi depus după reactivarea contribuabilului, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.

Ai nevoie de Noul Cod de procedură fiscală? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

 1. Ce-i de la Anaf ar trebui sa aplice legea cu 5% pentru Impozitul din venituri de la salariati.Au spus ca o sa intre in vigoare de la 1,dar a ramas tot 16% ceea ce inseamna mult prea mult.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here