Prezentăm principalele modificări şi completări aduse, în materia enunţată, de recenta Lege nr. 295/2020 la Codul de procedură fiscală.  Legea nr. 295/2020, prin care au fost aprobate şi unele măsuri fiscal-bugetare, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1266/21.12.2020.

Dreptul la contestaţie

Posibilitatea de contestare. Pornind de la premisa că este îndreptățit la contestație numai cel care consideră că a fost lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal, au fost aduse completări în materie, potrivit cărora în lipsa unui act administrativ fiscal, devin incidente prevederile art. 8 alin. (1) teza a doua și art. 11 alin. (1) lit. c) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Procedura de soluționare a cererilor în contenciosul administrativ, Legea nr. 554/2004 prevede următoarele:

  • Art. 8(1) – „Persoana vătămată într-un drept recunoscut de lege sau într-un interes legitim printr-un act administrativ unilateral, nemulțumită de răspunsul primit la plângerea prealabilă sau care nu a primit niciun răspuns în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. h), poate sesiza instanța de contencios administrativ competentă, pentru a solicita anularea în tot sau în parte a actului, repararea pagubei cauzate și, eventual, reparații pentru daune morale. De asemenea se poate adresa instanței de contencios administrativ și cel care se consideră vătămat într-un drept sau interes legitim al său prin nesoluționarea în termen sau prin refuzul nejustificat de soluționare a unei cereri, precum și prin refuzul de efectuare a unei anumite operațiuni administrative necesare pentru exercitarea sau protejarea dreptului sau interesului legitim. Motivele invocate în cererea de anulare a actului nu sunt limitate la cele invocate prin plângerea prealabilă”.
  • Art. 11 (1) – Cererile prin care se solicită anularea unui act administrativ individual, a unui contract administrativ, recunoașterea dreptului pretins și repararea pagubei cauzate se pot introduce în termen de 6 luni de la: […] c)data expirării termenului de soluționare a plângerii prealabile, respectiv data expirării termenului legal de soluționare a cererii;

Forma şi conţinutul contestaţiei. Obiectul contestației îl constituie sumele și măsurile stabilite și înscrise de organul fiscal în titlul de creanță sau în actul administrativ fiscal atacat, – ATENŢIE LA COMPLETĂRI – precum și sumele și măsurile nestabilite de către organul fiscal, dar pentru care există această obligație potrivit legii.

Termenul de depunere a contestaţiei. Organul fiscal emitent al actului administrativ fiscal contestat întocmește dosarul contestației, precum și referatul cu propuneri de soluționare și le înaintează, în termen de cel mult 5 zile de la data primirii, organului de soluționare competent.

  • Forma anterioară a acestei dispoziţii: În cazul în care competența de soluţionare nu aparţine organului emitent al actului administrativ fiscal atacat, contestația se înaintează de către acesta, în termen de […]5 zile de la înregistrare, organului de soluționare competent.
  • Punere în aplicare. Aceste prevederi, conţinute în art. 270, alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală se aplică în termen de 6 luni de la data de 21.12.2020. Contestațiile aflate în curs de soluționare la data intrării în vigoare a prezentului alineat se predau structurii specializate de soluționare a contestațiilor din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și se soluționează de către aceasta.

Competenţa de soluţionare a contestaţiilor

Organul competent. Articolul 272 a fost modificat, având următorul cuprins:

(1) Contestațiile formulate împotriva titlurilor de creanță, precum și împotriva altor acte administrativ-fiscale emise de organul fiscal central se soluționează de către structura specializată de soluționare a contestațiilor din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

(2) Activitatea de soluționare a contestațiilor se realizează de către structura specializată din cadrul aparatului propriu al Ministerului Finanțelor Publice atât la nivel central, cât și la nivel teritorial.

(3) Competența și atribuțiile structurii specializate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și ale structurilor teritoriale de soluționare a contestațiilor se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(4) Contestațiile formulate împotriva actelor administrativ- fiscale emise de organele fiscale locale din cadrul autorităților administrației publice locale se soluționează de către aceste organe fiscale.

(5) Contestațiile formulate împotriva actelor administrativ- fiscale emise de alte autorități publice care, potrivit legii, administrează creanțe fiscale se soluționează de către aceste autorități.”

DE REŢINUT. Aceste prevederi, conţinute în art. 272 se aplică în termen de 6 luni de la data de 21.12.2020. Contestațiile aflate în curs de soluționare la data intrării în vigoare a prezentului alineat se predau structurii specializate de soluționare a contestațiilor din cadrul MFP și se soluționează de către aceasta.

Dispoziţii procedurale

Soluţionarea contestaţiei. Contestatorul poate solicita organului de soluționare competent susținerea orală a contestației. În acest caz, organul de soluționare fixează un termen pentru care convoacă contestatorul, intervenienții sau împuterniciții acestora. Această solicitare poate fi adresată organului de soluționare competent în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării contestației, sub sancțiunea decăderii. ATENŢIE LA COMPLETARE: La solicitarea contestatorului, organul de soluționare este obligat să asigure acestuia accesul la toate probele ce au legătură cu soluționarea contestației fiscale, cu excepția cazului în care obiective de interes general justifică restrângerea accesului la respectivele probe.

Soluţii asupra contestaţiei

Semnalăm aici completarea potrivit căreia, în cazul persoanelor fizice care au fost supuse verificării situației fiscale personale, soluția de desființare este pusă în executare de către organul fiscal prin comunicarea unei decizii, într-un termen ce nu poate fi mai mare de 240 de zile, calculat de la data comunicării deciziei de desființare.

Comunicarea deciziei şi calea de atac. Prin completările aduse la procedură, în situația atacării la instanța judecătorească de contencios administrativ competentă a deciziei prin care s-a dispus desființarea, încheierea noului act administrativ fiscal ca urmare a refacerii verificării situației fiscale personale se realizează într-un termen ce nu poate fi mai mare de 240 de zile, calculat de la data comunicării deciziei de desființare.

Reexaminarea deciziei de soluționare. A fost introdus un articol special pe această temă şi care prevede:

– situaţiile în care poate fi reexaminată decizia emisă în soluționarea contestației, la cererea contribuabilului/plătitorului;

– procedura de depunere a cererii, în funcţie de stadiul de soluţionare;

– confirmarea sau retractarea deciziei şi emiterea unei noi decizii;

– comunicarea deciziei şi efectele juridice;

– dreptul de atacare a deciziei de confirmare, la instanța de contencios administrativ competentă.

Contravenţii

Legea nr. 295/2020 a adus modificări şi la TITLUL XI – SANCŢIUNI din Codul de procedură fiscală. Deşi excede temei propuse prin acest material, semnalăm aceste modificări, dat fiind importanţa practică şi imediată pentru contribuabili.

În cazul persoanelor fizice nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declarațiilor de venit, precum și a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50 lei la 500 lei.

Contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezentul cod, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here