20 Februarie, 2018

Soluţionarea cererii pentru spaţiu cu destinaţia de sediu social – în două zile!

Preşedintele ANAF a aprobat, prin Ordinul nr. 3374/2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 779 din 3 noiembrie a.c., modificarea pct. 8 din anexa nr. 1 la OPANAFnr. 2112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare şi eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţia de sediu social, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.

 În noua redactare, textul menţionat prevede că termenul de soluţionare este de două zile lucrătoare de la data înregistrării la organul fiscal competent a cererii însoţite de documentaţia completă.

Reglementări în materie

■ Potrivit Procedurii, pentru înregistrarea documentului ce atestă dreptul de folosinţă şi obţinerea certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social se depune Cererea de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi de eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social. Înregistrarea se dovedeşte cu Adeverinţa privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social.

Cererea se depune de către titularul dreptului de folosinţă. În cazul în care titularul dreptului de folosinţă este o persoană juridică, cererea se depune de către reprezentantul legal al acesteia sau de către un împuternicit, potrivit legii.

Cererea trebuie să fie însoţită de:

- actele doveditoare ale dreptului de folosinţă, cum ar fi: titlu de proprietate, contract de vânzare cumpărare, contract de închiriere, contract de comodat sau alte acte care atestă dreptul de folosinţă;

- actul de identitate al solicitantului şi/sau împuternicirea, după caz;

- actul care atestă numirea reprezentantului legal al persoanelor juridice.

Organul fiscal organizează evidenţa documentelor care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiilor cu destinaţie de sediu social, în cadrul Registrului de evidenţă a spaţiilor cu destinaţie de sediu social.

Compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal verifică datele înscrise în cerere cu cele din actele doveditoare, preia informaţiile în Registrul de evidenţă a spaţiilor cu destinaţia de sediu social şi, în final, întocmeşte Adeverinţa privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi Certificatul pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social.

La înmatricularea societăţii comerciale şi la schimbarea sediului social, potrivit prevederilor generale din Legea societăţilor comerciale nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la sediul oficiului registrului comerţului se prezintă următoarele acte:

- documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social înregistrat la organul fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripţie se situează imobilul cu destinaţie de sediu social;

- un certificat emis de organul fiscal, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document ce atestă cedarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit, ori existenţa altor contracte prin care s-a cedat dreptul de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, după caz.

În cazul în care din certificat rezultă că sunt deja înregistrate la organul fiscal alte documente care atestă cedarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social, se mai depune şi o declaraţie pe propria răspundere, în formă autentică, privind respectarea condiţiilor prevăzute de art. 17 din Lege – astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 54/2010, în vigoare de la 23.06.2010 –, potrivit cărora la acelaşi sediu vor putea funcţiona mai multe societăţi numai dacă imobilul, prin structura lui şi suprafaţa sa utilă, permite funcţionarea mai multor societăţi în încăperi diferite sau în spaţii distinct partajate. Numărul societăţilor comerciale ce funcţionează într-un imobil nu poate depăşi numărul de încăperi sau spaţii distincte obţinute prin partajare.

Informaţiile privind calitatea de asociat unic şi îndeplinirea condiţiilor privind sediul social se înregistrează în registrul comerţului pe cheltuiala solicitantului.

Domiciliul fiscal. Potrivit art.31 din Codul de procedură fiscală, pentru persoanele juridice prin domiciliu fiscal se înţelege sediul social sau locul unde se execută gestiunea administrativă şi conducerea efectivă a afacerilor, în cazul în care acestea nu se realizează la sediul social declarat. În cazul în care domiciliul nu poate fi astfel stabilit, potrivit aceluiaşi articol din C.pr.fiscală domiciliul fiscal se consideră a fi locul în care se află majoritatea activelor.

Prevederile de mai sus sunt valabile în cazul creanţelor fiscale administrate de Ministerul Finanţelor Publice prin ANAF; în cazul celorlalte creanţe fiscale ale bugetului general consolidat, prin domiciliu fiscal se înţelege domiciliul reglementat potrivit dreptului comun sau sediul social înregistrat potrivit legii.

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu