28 Ianuarie, 2020

Soluții de urgenţă pentru sistemul de învăţământ în general

Iată câteva chestiuni care prezintă interes pentru cadrele didactice şi pentru sistemul de învăţământ în general, astfel cum au fost adoptate prin Ordonanța de urgență nr. 23/2019 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, instituirea unor derogări și prorogarea unor termene.

Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 275 din 10 aprilie 2019

Modificarea contractului de muncă în învăţământul preuniversitar

O completare aduse la Legea educaţiei naţionale prevede că, prin hotărâre a consiliului de administrație al unității de învățământ se poate modifica durata contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, dacă acestea au promovat examenul de definitivat și concursul național de titularizare cu nota/media de cel puțin 7, în condițiile prezentei legi, și dacă postul este vacant.

Cadrele didactice calificate care beneficiază de aceste prevederi au dreptul să participe la mobilitatea de personal, potrivit metodologiei elaborate cu consultarea partenerilor de dialog social și aprobată prin ordin al ministrului educației naționale.

Motivare. Prin expunerea de motive din preambulul ordonanţei se arată că în prezent sunt în derulare deja etapele mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, iar în lipsa reglementărilor nu se asigură stabilitatea personalului didactic calificat, fiind încălcat principiul continuității activității didactice de predare la aceleași clase de elevi, aspect ce afectează calitatea activității desfășurate în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și va conduce la creșterea numărului de cadre didactice fără studii corespunzătoare postului didactic sau a numărului de cadre didactice pensionate. În anul școlar curent peste 16.000 de posturi didactice de predare sunt ocupate cu personal didactic calificat angajat pe perioadă determinată în baza rezultatelor obținute la concursuri naționale de titularizare. 

Funcţiile didactice şi condiţiile de ocupare

Ca urmare a declarării ca fiind neconstituţional, prin Decizia nr. 528/2018 a CCR, a fost abrogat art. 253  care prevedea:

1) “Cadrele didactice calificate, care au obținut nota/media de cel puțin 7 la un concurs național unic de titularizare în învățământul preuniversitar în ultimii 6 ani și care sunt angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, pot fi repartizate, în ședință publică organizată de inspectoratul școlar,  pe perioadă nedeterminată în unitățile de învățământ în care sunt angajate, dacă postul didactic/catedra este vacant(ă) și are viabilitate.

(2) Procedura privind repartizarea prevăzută la alin. (1) se stabilește prin metodologie elaborată cu consultarea partenerilor de dialog social și aprobată prin ordin al ministrului educației naționale.

Decizia de neconstituţionalitate a CCR privea doar alin. (1) al art. 253. Executivul a abrogat întreg articolul, aducând, în schimb, completările prezentate anterior, privind mobilitatea în învăţământul preuniversitar. 

Drepturi salariale restante

Prin derogare de la prevederile art. 1 din Legea nr. 95/2018 privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanțării învățământului, hotărârile judecătorești devenite executorii până la 31 decembrie 2018, având ca obiect acordarea de daune interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii prin care s-au acordat drepturi salariale personalului din învățământ, se achită în anul 2019, de la bugetul de stat aprobat prin Legea nr. 50/2019, prin bugetul Ministerului Educației Naționale. 

Amânare la finanţare pentru antepreşcolari

S-a hotărât prorogarea, până la începutul anului școlar 2021-2022, a obligaţiei asumată de stat privind finanţarea de bază pentru antepreşcolari. Reamintim că, prin Legea nr. 201/2018, au fost aduse modificări la legea învăţământului şi care, prevăzute să intre în vigoare la 1 septembrie 2019, prevedeau:

“Statul asigură finanțarea de bază pentru toți antepreșcolarii, preșcolarii și pentru toți elevii din învățământul general obligatoriu de stat, particular și confesional acreditat. De asemenea, statul asigură finanțarea de bază pentru învățământul profesional și liceal acreditat, de stat, particular și confesional, precum și pentru cel postliceal de stat. Finanțarea se face în baza și în limitele costului standard per elev, per preșcolar sau per antepreșcolar, după metodologia elaborată de Ministerul Educației Naționale.” 

Regimul juridic al bazei materiale

- Învăţământul preuniversitar de stat. Înțelesul sintagmei «celelalte componente ale bazei materiale», prevăzută la alin. (2)-(4) din art. 112, referitor la învăţământul preuniversitar de stat (vezi Documentarul legal de la sfârşitul materialului), cuprinde bunuri imobile și mobile afectate în mod direct și special funcționării învățământului, ca serviciu public, pentru satisfacerea interesului general, astfel: spații pentru procesul de învățământ, mijloace de învățământ, bunuri mobile dobândite în urma implementării de proiecte, cu finanțare rambursabilă sau nerambursabilă, biblioteci, ateliere școlare, ferme didactice, terenuri agricole, cămine, internate, cantine, cluburi ale elevilor, case ale corpului didactic; tabere școlare; baze și complexuri cultural-sportive; edituri și tipografii; unități de microproducție; palate și case ale copiilor și elevilor; spații cu destinația de locuință; orice alt obiect ce intră în patrimoniul destinat învățământului și salariaților din învățământul preuniversitar. Aceste componente ale bazei materiale sunt inalienabile, insesizabile și imprescriptibile pe toată durata utilizării în sistemul de învățământ.

Imobilele și componentele bazei materiale prevăzute la alin. (4) al art. 112, temporar disponibile, pot fi închiriate pe bază de contract, cu renegociere anuală a contractului, numai în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului educației naționale. Închirierea se face cu prioritate pentru activități de învățământ.

- Patrimoniul universităţilor de stat. Potrivit legii învăţământului, universitățile de stat pot avea în patrimoniu bunuri mobile și imobile din domeniul public sau din domeniul privat al statului. Prin completările aduse la lege se prevede că bunurile imobile aflate în patrimoniu universităţilor sunt – pe toată durata utilizării de către universitățile de stat – inalienabile, insesizabile și imprescriptibile.

Bunurile mobile și imobile aflate în patrimoniul universităților, disponibile temporar, pot fi închiriate pe bază de contract, cu renegociere anuală a contractului, numai în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului educației naționale. Închirierea se face cu prioritate pentru activități de învățământ.

Motivare. În expunerea de motive a ordonanţei se arată că a trebuit să fie să fie completate conținutul și regimul juridic ale bazei materiale, atât în învățământul preuniversitar de stat, cât și în învățământul superior de stat, pentru asigurarea unei protecții juridice reale a acestei baze, având în vedere faptul că se pierd numeroase bunuri imobile și mobile din cauza insuficientei reglementări. 

Acreditări – termene pentru evaluarea externă

Unitățile de învățământ și componentele organizatorice înființate fără parcurgerea etapelor acreditării, precum și furnizorii de educație care au depășit termenul de depunere a cererii în vederea acreditării în intervalul de 2 ani de la data absolvirii primei promoții, au obligația de a declanșa și de a se supune procesului de evaluare externă, periodică sau în vederea acreditării, după caz, în vederea asigurării calității educației, în termen de cel mult 1 an, calculat de la data de 30 aprilie 2019. Metodologia specifică de aplicare a dispozițiilor prezentului alineat se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Prin derogare de la termenul prevăzut de art. 31 lit. c) din Ordonanța de urgență nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Educației Naționale aprobă acreditarea unităților de învățământ evaluate de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, cu propunere de acreditare în baza constatării îndeplinirii standardelor și criteriilor de calitate. Finanțarea de bază pentru unitățile de învățământ particular și confesional, acreditate, se acordă începând cu anul școlar următor acreditării. 

Documentar

Legea nr. 1/2011

Art. 112

[…]

(2) Terenurile și clădirile unităților de educație timpurie, de învățământ preșcolar, școlilor primare, gimnaziale și liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învățământ din cadrul acestora, înființate de stat, fac parte din domeniul public local și sunt administrate de către consiliile locale. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea acestora și sunt administrate de către consiliile de administrație, conform legislației în vigoare.

(3) Terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ special de stat și centrele județene de resurse și asistență educațională fac parte din domeniul public județean, respectiv al municipiului București, și sunt în administrarea consiliului județean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, în a căror rază teritorială își desfășoară activitatea, prin consiliile de administrație ale unităților de învățământ respective. Celelalte componente ale bazei materiale a unităților de învățământ special de stat, ale cluburilor sportive școlare, ale palatelor și cluburilor copiilor și elevilor, precum și ale centrelor județene de resurse și asistență educațională sunt de drept proprietatea acestora și sunt administrate de către consiliile de administrație ale acestora.

(4) Terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea inspectoratele școlare județene, casele corpului didactic, centrul național de excelență, centrele recreative și de divertisment, Palatul Național al Copiilor, precum și alte unități din subordinea Ministerului Educației Naționale, ale căror cheltuieli curente și de capital se finanțează de la bugetul de stat, fac parte din domeniul public al statului și sunt administrate de Ministerul Educației Naționale, prin inspectoratele școlare județene și prin consiliile de administrație ale acestor unități. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea unităților și instituțiilor respective și sunt administrate de acestea.

Ai nevoie de O.U.G. nr. 23/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu