Prin acțiunea formulată de reclamanta SC H. L. SRL în contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul Teritorial de Muncă B. s-a solicitat anularea Procesului-verbal de control seria BH nr. xxxxxxx/23.07.2013 întocmit de pârât, fără cheltuieli de judecată.

În dovedirea cererii, reclamanta a depus la dosar înscrisuri. 

Ce apărări concrete a formulat pârâtul  în cauză?

Pârâtul a formulat întâmpinare ce a fost depusă la dosarul cauzei prin care acesta a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată.

Pârâtul a arătat că procesul-verbal de control nr. xxxx/23.07.2013 încheiat de inspectorii de muncă este legal și temeinic, iar acțiunea petentei este nefondată.

Cele trei persoane, pentru care s-a dispus măsura încheierii contractului de muncă au declarat în fața inspectorilor de muncă că sunt în probă, nu au încheiat contract de muncă, nicidecum nu au afirmat că ar lucra în calitate de zilieri pentru societate.

În ciuda demersurilor făcute de societate pentru a acoperi ilegalitatea, prin cumpărarea unui Registrul de evidență a zilierilor, după efectuarea controlului, în care să-i treacă ca zilieri pe cele trei persoane, trebuie reținut următoarele:

  • în primul rând activitatea pe care au prestat-o cele trei persoane nu se numără printre activitățile care pot fi prestate cu zilieri;
  • în al doilea rând, la momentul demarării controlului I.T.M. B. societatea nici nu deținea Registru de Zilieri, astfel susținerile petentei că persoanele au prestat muncă ca și zilieri sunt făcute cu rea-credință.

În fapt, pârâtul a arătat că, în data 23.07.2013 inspectorii de muncă din cadrul Serviciului control relații de muncă al Inspectoratului Teritorial de Muncă al județului B. au demarat un control în cadrul campaniei naționale pentru depistarea cazurilor de muncă fără forme la sediul SC H. L. SRL.

Inspectorii de muncă au identificat trei persoane respectiv, S. G. I., K. S. si T. R., aceștia muncind la tasat sau udat pământ la intrarea în fermă, în vederea betonării acesteia.

În temeiul prevederilor Legii nr. 108/1999 privind înființarea și organizarea Inspecției Muncii, cu modificările și completările ulterioare, inspectorii de muncă au solicitat declarații privind forma și condițiile de muncă de la persoanele care desfășurau activitate la această societate.

Urmare coroborării celor declarate de persoanele care desfășurau activitate în momentul efectuării controlului, cu documentele puse la dispoziția inspectorilor de muncă, s-a constatat faptul că deși un număr de 3 persoane au fost identificate și au desfășurat activitate în beneficiul societății, reprezentantul legal al societății nu a prezentat inspectorilor de muncă dovada încheierii contractului individual de muncă anterior datei de începere a activității declarate de fiecare persoană.

La data controlului nu au fost prezentate contracte individuale de muncă, încheiate pentru cele trei persoane, societatea încălcând prevederile art. 16 (1) din Legea nr. 53/2003, republicată și modificată: „Contractul individual de muncă se încheie în baza consimțământului părților, în formă scrisă, în limba română. Obligația de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului. Forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a contractului.”

Anterior începerii activității, contractul individual de muncă se înregistrează în registrul general de evidență a salariaților, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă.

Pentru intrarea în legalitate au fost dispuse în sarcina societății, ca măsuri obligatorii:

  • Măsura 1-1: încheierea de contracte de muncă cu data începerii activității: 23.07.2013 pentru: S. G. l.,  K. S., T. R., cu toate consecințele legale ce decurg din aceasta.
  • Măsura nr. 2-1: Se vor transmite în REVISAL și se vor prezenta la ITM B. contractele de muncă cu data începerii activității: 23.07.2013 pentru: S. G. l., K. S.,T. R.

Pericolul social al faptei de a nu le încheia contracte de muncă celor trei persoane trebuie determinat în raport de consecințele produse, în cazul de față neîncheierea contractelor individuale de muncă antrenând nu doar lipsirea celor trei persoane de orice formă de protecție socială, protecție împotriva unor accidente de muncă datorate lipsei de instruire, ci și fraudă fiscală prin eludarea legislației fiscale referitoare la obligația reținerii și virării de către S.C H. L. S.R.L a contribuțiilor la bugetul de stat.

I.T.M. B. este o verigă din lanțul instituțiilor de control, deoarece, fenomenul „muncii la negru” are implicații în multe alte domenii, în care există instituții de control abilitate. 

Ce a decis instanţa de judecată în cazul mai sus menţionat?

Prin sentința civilă nr. 6966/CA din 23.09.2014 Tribunalul B. a respins ca nefondată acțiunea formulată de reclamanta SC H. L. SRL în contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul Teritorial de Muncă B., împotriva Procesului-verbal de control seria BH nr. xxxxxxx/23.07.2013, fără cheltuieli de judecată. 

Dacă hotărârea instanţei de fond a fost atacată de către reclamantă şi, în caz afirmativ, hotărârea a fost confirmată sau infirmată de instanţa superioară? Cum a argumentat instanța superioară hotărârea respectivă?

Da, sentinţa instanţei de fond a fost atacată cu recurs  de către reclamantă, iar  curtea de apel a respins recursul ca nefondat, menținând astfel ca legală și temeinică hotărârea instanței de fond.

Pentru a pronunţa hotărârea respectivă instanţa superioară a avut în vedere următoarele considerente:

Prin Procesul verbal de control seria BH nr. xxxxxxx/ 23.07.2013, s-a instituit în sarcina reclamantei obligativitatea încheierii și înregistrării la I.T.M. a contractelor individuale de muncă pe seama numiților S. G. l., K. S. J. si T. R., pe motivul că aceste persoane au fost surprinse de către inspectorii I.T.M. B. în timp ce desfășurau activitate în cadrul societății, fără ca reclamanta să fie în măsură să prezinte contractele individuale de muncă încheiate cu aceste persoane anterior începerii activității.

Reclamanta nu a contestat faptul că aceste persoane au desfășurat activitate în cadrul societății, invocând neobligativitatea încheierii cu acestea a contractului individual de muncă, întrucât ar avea calitatea de zilieri, iar prin Legea nr. 52/2011 este exonerată de la obligativitatea încheierii contractelor de muncă.

Apărarea reclamantei recurente în sensul că cele trei persoane aveau calitatea de zilieri nu a putut fi reținută atâta vreme cât, societatea beneficiară nu și-a îndeplinit obligația înființării și completării Registrului de evidență a zilierilor înainte de începerea activității, conform art.5 alin.2 din Legea nr.52/2011, precum și obligația prezentării acestuia organelor de control abilitate.

Astfel, cu ocazia controlului efectuat de pârâta intimată, reclamanta nu a prezentat Registrul de evidență a zilierilor, potrivit dispozițiilor legale menționate anterior. Mai mult, potrivit înscrisurilor depuse de pârâta la dosar, rezultă că societatea a formulat o cerere privind eliberarea unui astfel de registru doar la data de 23.07.2013, ora 15:59, moment la care controlul inspectorilor ITM B. era finalizat astfel că, apărarea recurentei care contestă veridicitatea înscrisurilor depuse de pârâtă, fără să facă ea însăși dovada că a solicitat eliberarea registrului la o dată anterioară, nu a putut fi reținută.

De asemenea, din declarațiile celor trei persoane surprinse de către inspectorii I.T.M. în timp ce desfășurau activitate la societatea reclamantă, rezultă că acestea au desfășurat activitate începând cu dimineața zilei de 23.07.2013, aspect confirmat și de către reprezentantul societății reclamante, fiind evident că la momentul începerii activității acestora, raportul de muncă între societate și acestea nu s-au realizat în deplină conformitate cu legea, neavând încheiat contract individual de muncă și nefiind înregistrați în calitate de zilieri, registrul de evidență a zilierilor fiind achiziționat doar ulterior.

De asemenea, din fișele de identificare întocmite de persoanele vizate, aflate la dosar, rezultă că persoanele în discuție au desfășurat activități de tasare pământ la intrarea în interiorul curții societății, ceea ce nu echivalează cu activitatea de întreținere și curățenie, cum greșit susține recurenta, pentru care pot fi angajați zilierii, potrivit art.11 din Legea nr.52/2011, în vigoare la data controlului. 

Extras din Decizia civilă nr.830/CA/04.03.2015, Curtea de Apel Oradea, Sectia a II – a civila, de contencios administrativ si fiscal , www.portal.just.ro

Ai nevoie de Codul muncii? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here