După aproape cinci luni de la intrarea în vigoare a OUG nr. 52/2017, au apărut şi Normele metodologice de aplicare privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule. Aprobate prin Ordinul nr. 1488/2017, Normele au fost publicate în Monitorul Oficial, nr. 1040 din 29 decembrie 2017. 

Reamintim că, potrivit art. 1 din ordonanţă, contribuabilii care au achitat taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, prevăzută la art. 2141 -2143 din Codul fiscal, taxa pe poluare pentru autovehicule, prevăzută de OUG nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prevăzută de Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, și timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzut de OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, și care nu au beneficiat de restituire până la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență (7 august 2017) pot solicita restituirea acestora, precum și a dobânzilor datorate pentru perioada cuprinsă între data perceperii și data restituirii, prin cerere adresată organului fiscal central competent. Dreptul de a cere restituirea se naște la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, indiferent de momentul la care s-a perceput taxa, iar cererile de restituire se depun, sub sancțiunea decăderii, până la data de 31 august 2018.

Dosarul cererii. Restituirea sumelor se face pe baza cererii depuse de contribuabil la organul fiscal central competent în administrarea acestuia, la care se anexează următoarele documente: documentul doveditor al plății (cu posibilitatea verificărilor în caz că solicitantul nu deține documentul care atestă plata) cartea de identitate a vehiculului și certificatul de înmatriculare, în copie.

Modelul cererii privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule este cel aprobat prin Ordinul nr. 1.144/1.672/2017. Cererea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, contul bancar în care urmează să fie restituită suma cuvenită contribuabilului.

În situația achitării sumelor de restituit de către societățile de leasing, cererea de restituire se depune de către proprietarii care au achiziționat autovehiculele prin sistemul de leasing financiar, la care se anexează documentele doveditoare.

Termenul de soluționare a cererilor de restituire a sumelor cuvenite contribuabililor, este de 45 de zile de la data înregistrării cererii de restituire la organul fiscal central competent. Termenul se prelungește cu perioada cuprinsă între data la care s-a comunicat contribuabilului solicitarea de informații suplimentare relevante în soluționarea acesteia și data înregistrării primirii acestor informații la organul fiscal central competent.

Cererea de restituire, însoțită de documentele necesare, se poate depune la registratura organului fiscal central competent sau se poate transmite prin poștă cu scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.

Cererea de restituire se respinge în situațiile prezentate în Norme, din care reţinem:

  • în situația în care, în urma verificării, organul fiscal constată că suma solicitată la restituire a fost deja compensată sau restituită, după caz;
  • în situația în care organul fiscal central competent constată că documentul care atestă plata sumelor solicitate la restituire nu a fost identificat în baza de date în care sunt înregistrate plățile. În acest caz, o inverstigaţie ulterioară este derulată prin Trezorerie, asupra existenței sumelor achitate de contribuabili în conturile deschise la acestea, reprezentând taxa/timbrul a cărei/cărui restituire se solicită.

Restituirea efectivă a sumelor se efectuează de către unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal central competent, astfel:

  • taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, în perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2018;
  • timbrul de mediu pentru autovehicule, în perioada 1 septembrie 2018-31 martie 2019.

În vederea restituirii sumelor, precum și a dobânzilor aferente, organul fiscal central competent, prin compartimentul de specialitate, procedează la verificarea datelor din evidența analitică pe plătitori sub aspectul existenței unor eventuale obligații de plată neachitate înregistrate de către contribuabil, constată și operează eventualele compensări cu obligații fiscale restante existente în evidența pe plătitor la data restituirii

Restituirea sumelor cuvenite contribuabililor se efectuează prin decontare bancară în contul bancar indicat prin cererea de restituire.

Programarea pe zile a contribuabililor se face de către organul fiscal central.

Dobânzi. După efectuarea restituirii, organul fiscal central competent calculează dobânda cuvenită contribuabilului, în cel mult 15 zile de la data restituirii, dar nu mai târziu de termenul stabilit prin ordonanța de urgență pentru restituirea taxelor/timbrului. Dobânda cuvenită contribuabilului se calculează asupra sumei de restituit care se înmulțește cu numărul de zile aferent perioadei cuprinse între data perceperii taxei/timbrului și data restituirii efective și cu nivelul dobânzii de 0.02%/zi.

Dobânzile datorate contribuabililor în cazul restituirii sumelor stabilite prin hotărâri judecătorești sunt cele dispuse de instanța judecătorească. 

Procedura de restituire a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive

Sumele stabilite de instanța judecătorească prin hotărâre definitivă se restituie de către organele competente astfel:

  • taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule și taxa pentru emisiile poluante pentru autovehicule se restituie în termen de 120 de zile de la data depunerii cererii, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2018;
  • timbrul de mediu pentru autovehicule se restituie în termen de 120 de zile de la data depunerii cererii, dar nu mai devreme de 1 septembrie 2018.

 În situația în care instanța judecătorească dispune plata dobânzii cuvenite contribuabilului, data de la care aceasta se calculează se stabilește astfel:

  • în cazul în care s-a stabilit acordarea dobânzii prevăzute de Codul de procedură fiscală, dobânda se calculează conform dispozițiilor art. 182 din acest act normativ sau de la data stabilită de instanțele de judecată prin hotărâre judecătorească definitivă, după caz;
  • în cazul în care s-a stabilit acordarea dobânzii legale, dobânda se calculează de la data la care solicitantul a plătit taxa specială pentru autoturisme și autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule sau data stabilită de instanțele de judecată prin hotărârea judecătorească definitivă, după caz. 

Procedura de restituire din oficiu

Sumele rămase de restituit reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule și taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, pentru care au fost emise decizii de soluționare a cererii de restituire până la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, se restituie, din oficiu, de organele emitente ale acestora, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice (29 decembrie 2017).

Sumele rămase de restituit reprezentând timbrul de mediu, pentru care au fost emise decizii de soluționare a cererii de restituire până la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, se restituie, din oficiu, de organele emitente ale acestora, în termen de maximum un an de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență.

Dobânzile datorate contribuabililor aferente sumelor pentru cele două categorii de taxe/timbru de mediu se calculează și se plătesc de către organele competente, pentru perioada cuprinsă între data perceperii taxelor și data restituirii acestora, ori conform celor dispuse prin hotărârile judecătorești definitive, după caz. 

Autovehicule neînmatriculate

În situația în care înmatricularea autovehiculului sau transcrierea dreptului de proprietate pentru un autovehicul înmatriculat nu a fost efectuată, suma reprezentând taxa achitată/timbrul de mediu pentru autovehicule achitat se restituie la cererea contribuabilului. 

Restituirea sumelor încasate în alt cont al Administrației Fondului pentru Mediu decât cel prevăzut de legislația în vigoare la momentul efectuării plății

Pentru eliberarea dispoziției de restituire, contribuabilul depune o cerere în acest sens la Administrația Fondului pentru Mediu, la care anexează o copie a documentului care atestă plata taxei/timbrului.

Pentru restituirea sumei plătite eronat în alt cont al Administrației Fondului pentru Mediu decât cel în care trebuia efectuată plata potrivit legislației în vigoare la momentul plății, contribuabilul depune la organul fiscal central competent cererea, împreună cu un exemplar original al dispoziției de restituire eliberat de Administrația Fondului pentru Mediu. 

Ai nevoie de OUG nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

  1. buna seara , ati putea sa imi spuneti daca pot beneficia de restituirea taxei de ” timbru de mediu ” achitata de sotul meu care a decedat acum un an ? masina pt. care a achitat aceasta taxa este acum pe numele meu prin act de vanzare cumparare , facut inainte sa survina decesul sau. Multumesc

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here