18 Februarie, 2018

Situaţiile financiare la instituţii publice

Prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.24/2012, publicat în Monitorul oficial nr. 37 din 17 ianuarie, au fost aprobate Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2011.

Atragem atenţia asupra reglementărilor în temeiul cărora se întocmesc situaţiile financiare, pentru autorităţi publice, ministere şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţii publice autonome şi instituţiile publice subordonate.

Ordinul MFP prevede că, la data intrării în vigoare, se abrogă orice dispoziţii contrare. Totodată, în Norme sunt menţionate reglementările aplicabile pentru modelele folosite la întocmirea situaţiilor, respectiv:

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr.629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare (anexele 1-7, 14a, 14b, 15-18, 30 şi 40a-40c la situaţiile financiare).

La aceste Norme, se introduc două noi anexe: anexele 20.a “Situaţia sumelor primite direct de la Comisia Europeană/alţi donatori şi a plăţilor din FEN postaderare” şi 20.b “Situaţia sumelor primite indirect de la Comisia Europeană/alţi donatori şi a plăţilor din FEN postaderare; anexa 41 “Corelaţii între formularele de situaţii financiare” se modifică şi se completează potrivit anexei nr. 3, care fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 79/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2009 (anexele 21-26, 31-34, 35a şi 35b la situaţiile financiare anuale);

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr.980/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2010, cu completările ulterioare (anexele 27 şi 28 la situaţiile financiare);

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1865/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2011 (anexele 7b, 9, 11-13, 29, 30b, 31b şi 41 la situaţiile financiare);

- prezentele norme metodologice (anexele 20a şi 20b la situaţiile financiare).

Formularele sunt adaptate structurii indicatorilor aprobaţi în Legea bugetului de stat pe anul 2011, Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 şi altor reglementări în vigoare. Formularele actualizate şi corelaţiile dintre acestea sunt afişate pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice.

■ La întocmirea situaţiilor financiare, instituţiile publice vor avea în vedere prevederile prezentelor norme metodologice, precum şi următoarele:

- Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2011, aprobate prin Ordinul MFP nr.  2985/2011, cu modificările ulterioare;

- Normele metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2006, aprobate prin Ordinul MFP nr. 40/2007, cu excepţia prevederilor ultimelor două paragrafe ale pct. 1.17 din norme, care se elimină;

- Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2007, aprobate prin Ordinul MEF nr. 116/2008;

- Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2008, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3769/2008, cu excepţia prevederii referitoare la eliminarea ultimei înregistrări contabile de la pct. 5 lit. a) şi a înregistrărilor contabile de la pct. 5 lit. b) din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2007, aprobate prin Ordinul MEF nr. 116/2008;

- Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2009, aprobate prin Ordinul MFP nr. 79/2010;

- Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2010, aprobate prin Ordinul MFP nr. 59/2011;

- Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2011, aprobate prin Ordinul MFP nr. 1865/2011, cu excepţia prevederilor pct. 4.2.(5) din norme, care se elimină.

Structura Normelor cuprinde:

- inventarierea, evaluarea, înregistrarea şi prezentarea elementelor patrimoniale în bilanţ;

- Reflectarea în contabilitatea instituţiilor publice a operaţiunilor privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2011, cuprinse în Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2011, aprobate prin Ordinul MFP nr. 2985/2011, cu modificările ulterioare

- întocmirea situaţiilor financiare anuale;

- semnarea şi depunerea situaţiilor financiare anuale;

- operaţiuni ce se vor efectua începând cu luna ianuarie 2012 (înregistrarea dobânzilor acumulate în contul de prefinanţare în contabilitatea beneficiarilor care primesc dobânzi la acest cont şi a autorităţilor de management care utilizează mecanismul plăţilor indirecte, În aplicarea prevederilor art. 14 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Ordinul MFP nr. 2548/2009, cu modificările şi completările ulterioare);

anexe: Situaţia sumelor primite direct de la Comisia Europeană/alţi donatori şi a plăţilor din FEN postaderare; situaţia sumelor primite indirect de la Comisia Europeană/alţi donatori şi a plăţilor din FEN postaderare; corelaţii între formularele de situaţii financiare.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu