Ministrul finanţelor publice a aprobat Ordinul nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale MFP și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 5 din 7 ianuarie 2020, dată de la care se abrogă parţial reglementarea anterioară dată prin OMFP nr. 10/2019, cu excepţia reglementărilor din acest ordin privind procedura de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016.

Cui se aplică prevederile din OMFP nr. 3781/2019

Reţinem o primă modificare, anume că dispoziţiile din OMFP nr. 3781/2019 se aplică de către:

entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014;

entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu IFRS, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, inclusiv cele al căror exercițiu financiar diferă de anul calendaristic.

Persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situații financiare anuale la 31 decembrie având în vedere, pe lângă reglementările contabile aplicabile acestora, și prevederile din anexa nr. 1 la ordin, potrivit cărora:

– Persoanele juridice fără scop patrimonial care nu desfășoară activități economice întocmesc situații financiare anuale la 31 decembrie compuse din bilanț prescurtat și contul prescurtat al rezultatului exercițiului, utilizând programul de asistență elaborat de MFP pentru acestea.

– Persoanele juridice fără scop patrimonial care desfășoară activități economice întocmesc situații financiare anuale la 31 decembrie compuse din bilanț și contul rezultatului exercițiului. Pentru activitățile economice desfășurate, potrivit legii, de către persoanele juridice fără scop patrimonial, Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.103/2017 se completează, după caz, cu Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014.

Societăţi admise la bursa de valori

 Retratarea, înregistrarea în contabilitate a rezultatelor acesteia, întocmirea balanței de verificare și a situațiilor financiare anuale, respectiv a raportării contabile anuale, de către societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2019 se efectuează potrivit OMFP nr. 2.844/2016.

 Pentru exercițiul financiar al anului 2019, societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2019 întocmesc situațiile financiare anuale individuale în baza IFRS prin retratarea informațiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014.

 Începând cu exercițiul financiar al anului 2020, societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2019 țin contabilitatea în baza prevederilor IFRS.

Formulare

– Se aprobă structura formularelor „Date informative” (cod 30) și „Situația activelor imobilizate” (cod 40), prevăzute în anexa nr. 4 la Ordin.
– Situațiile financiare anuale întocmite potrivit prevederilor OMFP nr. 1.802/2014, de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic vor fi însoțite de formularele de mai sus.

Completări la OMFP nr. 1802/2014

Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 se completează cu o reglementare privind înregistrarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor și la înregistrarea provizioanelor. Textul adăugat precizează că prevederile referitoare la înregistrarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor și la înregistrarea provizioanelor se pot aplica și cu ocazia raportărilor periodice întocmite potrivit legii. O asemenea metodă de recunoaștere trebuie aplicată consecvent de la o perioadă de raportare la alta.

Completări la Normele aprobate prin OMFP nr. 897/2015

În Normele metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților, și de retragere sau excludere a unor asociați din cadrul societăților, aprobate prin OMFP nr. 897/2015, se introduc prevederi noi, astfel:

– La întocmirea protocolului de predare-primire, societatea absorbantă se asigură că societatea absorbită și-a îndeplinit obligațiile prevăzute de lege, referitoare la întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale, stabilite prin legea contabilității.

 – În cazul în care societatea absorbită există din punct de vedere legal la finele exercițiului financiar de raportare, aceasta are obligația întocmirii și depunerii situațiilor financiare prevăzute de lege. Dacă societatea absorbită este radiată în perioada cuprinsă între data la care trebuie întocmite situațiile finan
ciare anuale și termenul de depunere a acestora, prevăzut de legea contabilității, aceste situații vor fi depuse înainte de încetarea existenței societății absorbite.

Ai nevoie de Ordinul nr. 3781/2019 ? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here