Ministerul Finanțelor Publice a publicat în dezbatere publică, în data de 7 decembrie 2020, Ordinul privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Precizări publicate în dezbatere publică:

  1. În temeiul art. 28 şi 37 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, anual, prin ordin al ministrului finanțelor publice se reglementează condițiile de depunere la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a situațiilor financiare anuale, respectiv a raportărilor contabile anuale întocmite de operatorii economici. Prezentarea informațiilor în situațiile financiare anuale se efectuează cu respectarea prevederilor reglementărilor contabile aplicabile, respectiv Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, sau Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.
  2. Structurarea proiectului de ordin este similară Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile, aplicabil pentru raportările contabile de la 31 decembrie 2019. Se aduc clarificări referitoare la întocmirea situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2020 şi a raportărilor contabile anuale întocmite de operatorii economici pentru data de 31 decembrie 2020, precum şi la depunerea lor la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.
  3. În planul de conturi general, pe RAS, IFRS și ONG, se elimină conturile 5126 „Conturi la bănci în lei – TVA defalcat (A)” și 5127 „Conturi la bănci în valută – TVA defalcat (A)”. Motivația modificării legislative formulată de inițiator: ,,Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2019 privind modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, a fost abrogată OG nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA. În aceste condiții, nu se mai justifică păstrarea în planul de conturi a conturilor introduse în contextul OG nr. 23/2017.,,
  4. Se clarifică înregistrarea operațiunii de constituire a rezervei din profitul contabil anual. În acest sens, la capitolul 16 „Funcțiunea conturilor”, preambulul funcțiunii contului 106 „Rezerve” se modifică. Reglementarea în vigoare menționaează: ,,În creditul contului 106 „Rezerve” se înregistrează:- profitul realizat în exerciţiul financiar curent, repartizat la rezerve în baza unor prevederi legale (129);…”. Noua reglementare va conține următoarele: ,,În creditul contului 106 „Rezerve” se înregistrează: profitul net contabil realizat la închiderea exerciţiului curent, repartizat la rezerve în baza unor prevederi legale (129); Motivația modificării legislative formulată de inițiator: ,,Prevederea în cauză privește rezervele constituite potrivit legii. Astfel, în contextul contabilizării acestora se propune ca prevederile cuprinse în reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, la funcțiunea contului 106 „Rezerve”, să fie similare cu cele corespunzătoare aceluiași element, regăsite în funcțiunea contului 129 „Repartizarea profitului”.,,
  5. În cazul subunităților fără personalitate juridică din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, în scopul întocmirii raportărilor contabile, soldul conturilor 481 „Decontări între unitate și subunități” și 482 „Decontări între subunități” se transferă în contul 461 „Debitori diverși”/analitic distinct sau 462 „Creditori diverși”/analitic distinct, după caz, urmând ca, la începutul exercițiului financiar următor, să se repună în conturile din care au provenit.
  6. Potrivit art. 29 și 30 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, situațiile financiare anuale vor fi însoțite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, și de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. Entitățile active în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare obligate, potrivit reglementărilor contabile aplicabile, să întocmească și să publice anual un raport asupra plăților către guverne, depun acel raport la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, odată cu situațiile financiare anuale.

Situațiile financiare anuale vor fi însoțite de o declarație scrisă a persoanelor de conducere, prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmă că:

a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;

c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

7. Termenele pentru depunerea situațiilor financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sunt următoarele:

a) pentru societățile, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

b) pentru entitățile fără scop patrimonial – asociații și fundații, 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

Depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, se efectuează în termen de 150 de zile de la încheierea anului calendaristic. Același termen se aplică și pentru depunerea raportărilor contabile anuale întocmite de sediile permanente. Sediile permanente desemnate depun raportările contabile anuale la unitatea teritorială unde acestea sunt înregistrate.

Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare depun o raportare contabilă anuală în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

  1. Regimul sancționatoriu este reglementat la art. 41 și art. 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here