Organul fiscal competent pentru exercitarea verificării situației fiscale personale și a activităţilor preliminare acesteia, pe întregul teritoriu al ţării, este Direcţia generală control venituri persoane fizice, aşa cum prevede OPANAF nr. 3695/2015 privind competenţa de exercitare a verificării situaţiei fiscale personale şi a activităţilor preliminare acesteia. Vedeţi mai jos ce detalii a adus ordinul de modificare nr. 1817/2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 27 iunie 2017 şi care intră în vigoare la 30 de zile de la publicare, respectiv din 27 iulie.

Prin completările aduse la OPANAF nr. 3696/2015, sunt competente în efectuarea activității de verificare a situației fiscale personale și a activității preliminare de verificare fiscală prealabilă documentară organele de inspecție fiscală din cadrul organelor fiscale teritoriale în a căror rază se află domiciliul fiscal al persoanelor fizice verificate.

Selectarea cazurilor de verificare a situației fiscale personale și a activității preliminare va fi efectuată pe baza listelor puse la dispoziție de Direcția generală control venituri persoane fizice. 

Analize de risc

Organele fiscale cu drept de inspecţie sunt competente și pentru efectuarea unor analize de risc punctuale pentru cazurile de persoane fizice identificate cu potențial risc fiscal cu ocazia activităților proprii de control fiscal, precum și pentru selectarea, verificarea fiscală prealabilă documentară și verificarea situației fiscale personale a acelor persoane fizice.

Pentru evitarea suprapunerilor de activitate, analizele de risc se vor efectua numai cu avizul prealabil al Direcției generale control venituri persoane fizice.

Coordonarea metodologică a activității de verificare a situației fiscale personale și a activităților preliminare acesteia, efectuate pe întregul teritoriu al țării, este asigurată de Direcția generală control venituri persoane fizice. 

Evidenţa informatică

Pentru evidența acțiunilor de verificare a situației fiscale personale și a celor preliminare de verificare fiscală prealabilă documentară cuprinse în programele de activitate în baza dispozițiilor art. 11 și 12, Direcția generală de tehnologia informației va actualiza aplicația informatică existentă în acest scop în termen de 30 de zile de la data publicării Ordinului preşedintelului ANAF nr. 1817/2017. 

Documentar 

Codul de procedură fiscală

Art. 1. Definiţii

În înțelesul prezentului cod, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:[…]

3.: analiza de risc: ctivitatea efectuată de organul fiscal în scopul identificării riscurilor de neconformare în ceea ce privește îndeplinirea de către contribuabil plătitor a obligațiilor prevăzute de legislația fiscală de a le evalua de a le gestiona precum și de a le utiliza în scopul efectuării activităților de administrare fiscală;

Art. 104. – Certificarea declaraţiei fiscale depuse la organul fiscal central

[…] (6) Certificarea declarației fiscale de către un consultant fiscal reprezintă un criteriu de evaluare în analiza de risc efectuată de organul fiscal central în scopul selectării contribuabililor/plătitorilor pentru inspecția fiscală.

Art. 134. – Obiectul controlului inopinat

[…] (2) Controlul inopinat constă în: […] 

c) verificarea unor elemente ale bazei de impozitare sau cu privire la situația fiscală faptică, precum și constatarea, analizarea și evaluarea unui risc fiscal specific.

Art. 137. – Reguli privind controlul operativ şi inopinat

(1) Controlul operativ și inopinat se poate efectua și în scopul realizării de operațiuni de control tematic care reprezintă activitatea de verificare prin care se urmărește constatarea, analizarea și evaluarea unui risc fiscal specific uneia sau mai multor activități economice determinate.

Art. 138. – Obiectul şi regulile privind verificarea persoanelor fizice

(1) Organul fiscal central are dreptul de a efectua o verificare fiscală a ansamblului situației fiscale personale a persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit.

(2) Pentru verificarea situației fiscale personale a persoanei fizice, organul fiscal central efectuează următoarele activități preliminare:

a) analiza de risc pentru stabilirea riscului probabil pentru un grup de persoane fizice sau pentru cazuri punctuale, la solicitarea unor instituții ori autorități publice;

Ai nevoie de OPANAF nr. 3695/2015 privind competența de exercitare a verificării situației fiscale personale și a activităților preliminare acesteia? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here